Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 64

Ipinagibo ni Solomon an Templo

Ipinagibo ni Solomon an Templo

BAGO magadan si David, itinao niya ki Solomon an mga plano hali ki Jehova para sa pagpagibo kan templo Niya. Sa ikaapat na taon kan paghadi ni Solomon, pinunan niya an pagtugdok kan templo. Inabot nin pito may kabangang taon bago iyan natapos. Manampulong ribong lalaki an nagtrabaho, asin dakulaon an ginastos sa pagtugdok dahil gulping bulawan asin plata * an ginamit.

Arog kan tabernakulo, an templo may duwang mayor na kuwarto. An mga ini doble kadakula kan yaon sa tabernakulo. Ibinugtak ni Solomon an kaban kan tipan sa pinakalaog na kuwarto sa templo.

Kan matapos an templo, nagkaigwa nin dakulang selebrasyon. Nagluhod si Solomon sa atubangan kan templo asin namibi, arog kan mahihiling mo. ‘Maski sa bilog na langit dai ka po mahusto,’ an sabi ni Solomon ki Jehova, ‘lalo na sa sadit na templong ini. Pero, Diyos ko, danguga tabi an saimong mga lingkod kun sinda namimibi na nakahampang sa lugar na ini.’

Pakapamibi ni Solomon, may kalayong buminaba hali sa langit. Tinutong kaiyan an inatang na mga hayop. An templo napano nin liwanag hali ki Jehova. Buot sabihon, nagdadangog si Jehova, asin nagustuhan niya an templo saka an pamibi ni Solomon. Imbes na sa tabernakulo, sa templo na maduman an mga tawo para magsamba.

Sa halawig na panahon, madunong an pamamahala ni Solomon asin maugma an banwaan. Pero, nag-agom siya nin dakul na taga ibang nasyon na dai nagsasamba ki Jehova. Hilinga sa ritrato, an saro sainda nagsasamba sa idolo. Sa kahaluyan, naengganyar si Solomon kan mga agom niya na sumamba sa ibang mga diyos. Aram mo daw kun anong nangyari kan gibuhon niya ini? Bako na siyang mabuot sa mga tawo. Nagin maisog siya kaya bako nang maugma an banwaan.

Dahil digdi, naanggot si Jehova ki Solomon, asin sinabi Niya saiya: ‘Kukuanon ko saimo an kahadian asin itatao ko sa iba. Dai ko ini gigibuhon miyentras na buhay ka pa, kundi pag hadi na an aki mo. Pero dai ko man kukuanon gabos an mga sakop kan aki mo.’ Hilingon ta kun paano ini nangyari.

1 Cronica 28:9-21; 29:1-9; 1 Hadi 5:1-18; 2 Cronica 6:12-42; 7:1-5; 1 Hadi 11:9-13.

^ par. 3 Silver.