LABI nang sampulong taon an nakaagi puon kan darahon ni Hading Nabucodonosor sa Babilonya an gabos na pinaka may inadalan na mga Israelita. Asin ngunyan, hilingon mo an nangyayari! Nasusulo an Jerusalem. An mga Israelitang dai nagadan pigdadarang bihag sa Babilonya.

Tandaan, ini mismo an sinabi kan mga propeta ni Jehova na mangyayari kun dai magbabago an mga Israelita sa maraot nindang mga gibo. Pero dai sinda nagdangog sa mga propeta. Padagos sinda sa pagsamba sa mga diyos-diyosan imbes na ki Jehova. Kaya dapat lang sindang padusahan. Naaraman niyato ini dahil sinasabi sato kan propeta nin Diyos na si Ezekiel an manungod sa mararaot na gibo kan mga Israelita.

Bisto mo si Ezekiel? Saro siya sa hoben na mga lalaking dinara ni Hading Nabucodonosor sa Babilonya labing sampulong taon bago nangyari an dakulang kapahamakan na ini sa Jerusalem. Si Daniel saka an tulong amigo niyang si Sadrac, Mesac asin Abednego dinara man sa Babilonya kan panahon na iyan.

Miyentras na nasa Babilonya si Ezekiel, ipinahiling sa saiya ni Jehova an gabos na maraot na nangyayari sa templo sa Jerusalem. Ginibo ini ni Jehova paagi sa milagro. Kaya maski nasa Babilonya si Ezekiel, naaraman niya an gabos na nangyayari sa templo. Nakakapanggirabo an nahiling ni Ezekiel!

‘Masdan mo an makababalding piggigibo kan mga tawo sa templo,’ an sabi ni Jehova ki Ezekiel. ‘Hilinga an mga lanob na may mga ladawan nin halas asin iba pang hayop. Masdan mo an mga Israelitang nagsasamba sa mga iyan!’ Isinurat ni Ezekiel an mga nahiling niya.

‘Nahihiling mo an pasekretong piggigibo kan mga lider na Israelita?’ an hapot ni Jehova ki Ezekiel. Iyo, nahihiling man iyan ni Ezekiel. May 70 lalaki na nagsasamba sa mga diyos-diyosan. Pigsasabi ninda: ‘Dai kita nahihiling ni Jehova. Binayaan na niya kita.’

Tapos ipinahiling ni Jehova ki Ezekiel an pirang babayi sa norteng pinto kan templo. Nakatukaw sinda asin nagsasamba sa diyos-diyosan na si Tammuz. Nahiling pa ni Ezekiel an 25 lalaki sa laugan kan templo ni Jehova. Nakahampang sinda sa sirangan asin nagsasamba sa aldaw!

‘Daing galang sako an mga tawong ini,’ an sabi ni Jehova. ‘Maraot na ngani an piggigibo ninda, sa templo ko pa ninda iyan ginigibo!’ Kaya sinabi ni Jehova: ‘Mananamitan ninda an kaanggutan ko. Dai lamang ako mahihirak sainda.’

Tulong taon pagkatapos ipahiling ni Jehova ki Ezekiel an mga bagay na ini, nagrebelde an mga Israelita ki Hading Nabucodonosor. Kaya sinalakay kan hadi an Israel. Pakalihis nin saro may kabangang taon, narumpag kan mga Babilonyo an lanob kan Jerusalem asin sinulo an siyudad. An kadaklan na tawo ginadan o dinarang bihag sa Babilonya.

Ta’no ta itinugot ni Jehova an grabeng kapahamakan na ini sa mga Israelita? Dai pa’no sinda nagdangog ki Jehova asin dai ninda sinunod an mga pagbuot niya. Ipinapahiling kaini na mahalaga nanggad na pirmi tang gibuhon an sinasabi nin Diyos.

Kan primero, may mga tinugutan na padagos na mag-istar sa Israel. Ibinugtak ni Nabucodonosor an Judiong si Gedalias para pamahalaan sinda. Pero ginadan si Gedalias kan nagkapirang Israelita. Natakot an mga tawo na ’baad magbalik su mga Babilonyo tapos garadanon sinda gabos dahil sa nangyari. Kaya pinirit ninda si Jeremias na magdulag kaiba ninda pa-Ehipto.

Dahil kaini, mayo nin nawalat maski saro sa Israel. Sa laog nin 70 taon, nagpadagos na tiwangwang an daga. Alagad nangako si Jehova na ibabalik niya duman an saiyang banwaan pakalihis nin 70 taon. Pero, ano na daw an nangyayari sa mga Israelitang dinara sa Babilonya? Aramon ta.

2 Hadi 25:1-26; Jeremias 29:10; Ezekiel 1:1-3; 8:1-18.