Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 56

Si Saul—An Inot na Hadi nin Israel | Istorya sa Bibliya

Si Saul—An Inot na Hadi nin Israel | Istorya sa Bibliya

HILINGA si Samuel. Pigbububuan niya nin lana an payo kan lalaki. Ini an ginigibo kaidto sa saro na piniling magin hadi. Sinabi ni Jehova ki Samuel na ibubo sa payo ni Saul an espesyal asin mahamot na lana.

Para ki Saul, dai siya bagay na magin hadi. ‘Hali ako sa tribo nin Benjamin, an pinakasadit sa Israel,’ an sabi niya ki Samuel. ‘Ta’no ta pigsasabi nindong magigin hadi ako?’ Nauugma si Jehova ki Saul ta bako siyang mahambog o paimportante. Kaya siya an pinili Niyang maghadi.

Pero si Saul bako man pobre o basta-bastang tawo. Mayaman an pamilya niya. Guwapuhon man siya asin mas halangkaw kisa gabos na Israelita! Makaskason siyang magdalagan asin makusugon na lalaki. Ugmahon an banwaan ta siya an pinili ni Jehova na maghadi. Nagkururahaw sinda gabos: ‘Mabuhay an hadi!’

Makusog pa man giraray an mga kaiwal kan Israel. Padagos sinda sa pamemerwisyo sa mga Israelita. Dai nahaloy pagkatapos magin hadi si Saul, sinalakay kan mga Ammonita an Israel. Pero nagtipon si Saul nin dakulang hukbo, asin dinaog niya sinda. Kaya ugmahon an banwaan na si Saul an hadi ninda.

Sa pag-agi nin mga taon, sa panginginot ni Saul, dakul na beses na dinaog kan Israel an mga kalaban ninda. Igwa man si Saul nin aking lalaking makusog an buot, si Jonathan. Sa tabang ni Jonathan, pirming nanggagana sa ralaban an mga Israelita. An mga Filisteo pa man giraray an pinakamatinding kalaban kan Israel. Sarong aldaw, nag-abot an ribo-ribong Filisteo para makilaban sa Israel.

Sinabi ni Samuel ki Saul na halaton siyang mag-abot asin magdulot ki Jehova. Pero nahaloy si Samuel. Natakot si Saul ta inisip niyang masalakay na an mga Filisteo, kaya siya na mismo an nagdulot kan atang. Pag-abot ni Samuel, sinabi niya ki Saul na dai kaini sinunod si Jehova. ‘Mapili si Jehova nin ibang maghahadi sa Israel,’ an sabi ni Samuel.

Paghaloy-haloy, dai na naman nagsunod si Saul. Kaya sinabi ni Samuel saiya: ‘Mas maray an pagsunod ki Jehova kisa pagdulot saiya nin matabang karnero. Huling dai ka nagsunod ki Jehova, dai ka niya tutugutan na magpadagos na hadi nin Israel.’

May magayon kitang manunudan digdi. Ipinapahiling kaini sato kun gurano kahalaga an pirming pagsunod ki Jehova. Saro pa, maski an maray na tawong arog ni Saul puwedeng magin maraot. Habo tang magin maraot, bako daw?

1 Samuel kapitulo 9 sagkod 11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samuel 1:23.