HILINGA an mga prutas na dara kan mga lalaki. Nahihiling mo an dakulaon na rawog * nin ubas? Kaipuhan an duwa katawo para maalsa iyan. Hilinga man an mga igos asin granada. Sain hali an magayunon na mga prutas na ini? Sa Canaan. Kun tanda mo pa, duman nag-istar kaidto si Abraham, Isaac asin Jacob. Pero dahil sa tiggutom duman, nagpa-Ehipto si Jacob kaiba an pamilya niya. Pakalihis nin 216 na taon, pinapanginutan ngunyan ni Moises an mga Israelita pabalik sa Canaan. Nakaabot na sinda sa lugar na inaapod na Kades.

Mararaot na tawo an nakaistar sa Canaan. Kaya nagsugo si Moises nin 12 espiya, asin sinabihan sinda: ‘Aramon nindo kun gurano kadakul an nakaistar duman, asin kun gurano sinda kakusog. Aramon nindo kun maray an daga para tanuman, saka magdara kamo nin mga prutas hali duman.’

Pagbalik kan mga espiya ki Moises, sinabi ninda: ‘Talagang magayon na lugar idto.’ Para patunayan iyan, ipinahiling ninda ki Moises su mga prutas. Pero sinabi kan sampulong espiya: ‘Darakula saka makukusog an mga tawo duman. Magagadan kita pag pinurbaran tang sakupon idto.’

Nagkatarakot an mga Israelita kan madangog ini. ‘Mas maray pang nagkagaradan na kita sa Ehipto o digdi sa kaawagan,’ an sabi ninda. ‘Magagadan kita sa ralaban, mabibihag an mga agom asin aki ta. Magpili kita nin bagong lider kasalida ni Moises, tapos bumalik kita sa Ehipto!’

Pero an duwa sa mga espiya may tiwala ki Jehova, asin hininguwa nindang pakalmahon an banwaan. Sinda si Josue asin Caleb. Sinabi ninda: ‘Dai kamo matakot. Kaibahan ta si Jehova. Madali tang masasakop an Canaan.’ Pero habong magdangog an mga Israelita. Gusto pa ngani nindang gadanon si Josue asin Caleb.

Angguton si Jehova, kaya sinabi niya: ‘Mayong si’say man na 20 anyos pataas an makakalaog sa Canaan. Nahiling ninda su mga milagro ko sa Ehipto asin sa kaawagan, pero dai pa giraray sindang tiwala sako. Kaya 40 taon sindang malagaw-lagaw sa kaawagan sagkod na magadan sinda gabos. Si Josue asin Caleb sana an makakalaog sa Canaan.’

Bilang 13:1-33; 14:1-38.

^ par. 3 Rakoy.