Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 28

Nakaligtas an Umboy na si Moises

Nakaligtas an Umboy na si Moises

HILINGA baya an sadit na umboy na ini na naghihibi asin nakakapot sa muro kan babayi. Siya si Moises. Midbid mo kun si’say an magayon na babayi? Saro siyang prinsesang Ehipsiyo, na aki ni Faraon.

Tulong bulan na itinago si Moises kan saiyang nanay, dahil habo kaining gadanon siya kan mga Ehipsiyo. Pero aram niyang ’baad mahiling man giraray si Moises, kaya ini an ginibo niya para iligtas an umboy.

Naggibo siya nin basket na dai malalaog nin tubig. Ilinaag niya diyan si Moises, tapos ibinugtak an basket sa haralangkaw na duot kan Salog nin Nilo. Tinugon niya an tugang ni Moises na si Miriam na bantayan an basket.

Dai nahaloy, nag-abot an aki ni Faraon tanganing magkarigos. Bigla niyang nahiling su basket sa haralangkaw na awot. Sinabi niya sa saro niyang suruguon na babayi: ‘Kuana ’yang basket.’ Kan buksan iyan kan prinsesa, nahiling niya an guwapitong umboy na si Moises! Naghihibi ini, kaya nahirak an prinsesa. Habo niyang makaiba ini sa gagadanon.

Dangan nagrani si Miriam, arog kan mahihiling mo sa ritrato. Hinapot niya an prinsesa: ‘Gusto po nindong mag-apod ako nin babaying Israelita na maataman kan umboy para saindo?’

‘Sige nene,’ an sabi kan prinsesa.

Nagdalagan tulos si Miriam sa nanay niya. Pagbalik ninda, sinabi kan prinsesa sa ina ni Moises: ‘Atamanon mo an aking ini para sakuya, babayadan taka.’

Inataman si Moises kan saiyang sadiring ina. Pakalihis nin pirang panahon, dinara siya kan nanay niya sa aking babayi ni Faraon, na nag-ampon saiya. Kaya, nagdakula si Moises sa palasyo ni Faraon.

Exodo 2:1-10.