HILINGA an mga ritrato! Iyan an sunod-sunod na damat na ipinaabot ni Jehova sa Ehipto. Inot, mahihiling mong pigpakol ni Aaron kan sugkod an Salog nin Nilo. Dahil kaini, nagin dugo an tubig sa salog. Nagkagaradan an mga sira kaya buminata an salog.

Sunod, nagpaluwas si Jehova nin mga talapang hali sa Salog nin Nilo. Kun sain-sain iyan nagduruman—sa mga hurno, lutuan, higdaan—sa gabos na lugar. Kan magkagaradan su mga talapang, tinarambak iyan kan mga Ehipsiyo, kaya buminata an bilog na Ehipto.

Dangan pinukpok ni Aaron kan sugkod an daga, asin an alpog nagin mga nuknok. Saradit ining insekto na nangangagat. An mga nuknok an ikatulong damat sa Ehipto.

Mga Ehipsiyo sana an tinamaan kan suminunod na mga damat; an mga Israelita dai. An ikaapat na damat darakulang langaw na duminagsa sa mga harong kan gabos na Ehipsiyo. An ikalima iyo an peste sa mga hayop. Dakul na baka, karnero, asin kanding kan mga Ehipsiyo an nagkatirigbak.

Sunod, nagkua si Moises asin Aaron nin abo tapos iwinarak paitaas. Nagkarulugad an mga tawo asin hayop dahil kaiyan. Iyan an ikaanom na damat.

Pagkatapos, initaas ni Moises palangit an kamot niya. Nagpadaguldol si Jehova asin nagpauran nin mga tipak nin yelo o graniso. Idto an pinakagrabeng uran nin graniso sa kasaysayan kan Ehipto.

An ikawalong damat iyo an pinakagrabeng pagdagsa nin duron sa Ehipto. Kinakan ninda an gabos na natada kan graniso.

An ikasiyam iyo an pagdiklom. Tulong aldaw na grabe an kadikluman sa bilog na Ehipto, pero may liwanag sa lugar kan mga Israelita.

Dangan sinabi nin Diyos sa mga Israelita na wisikan an mga pinto ninda nin dugo nin ugbon na kanding o karnero. Tapos, nag-agi sa Ehipto an anghel nin Diyos. Piglihisan niya an mga harong na may dugo sa pinto. Pero sa gabos na harong na mayong dugo sa pinto, ginadan niya an mga panganay sa tawo asin hayop. Ini an ikasampulong damat.

Pagkatapos kan huring damat, sinabihan ni Faraon an mga Israelita na maghali na. Preparado na an banwaan nin Diyos, asin kan mismong bangging iyan, nagbaklay sinda pahali sa Ehipto.

Exodo kapitulo 7 sagkod 12.