Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 25

Nagbalyo sa Ehipto an Pamilya

Nagbalyo sa Ehipto an Pamilya

DAI na makatios si Jose. Pinaluwas niya an gabos niyang suruguon. Kan sinda na sanang magturugang, naghibi siya. Naiisip-isip mo siguro an grabeng pagkabigla kan mga tugang niya, dahil dai ninda aram kun ta’no ta naghihibi siya. Dangan sinabi ni Jose: ‘Ako si Jose. Buhay pa si Tatay?’

Dai makataram an mga tugang niya. Natakot sinda. Pero sinabi ni Jose: ‘Magrani kamo sako.’ Pagrani ninda, sinabi niya: ‘Ako an tugang nindong si Jose, na ipinabakal nindo.’

Mabuot na sinabi ni Jose: ‘Dai nindo pagbasulon an sadiri nindo na ipinabakal nindo ako. Diyos an nagsugo sako digdi ’nganing iligtas an mga tawo. Ginibo ako ni Faraon na tagapamahala kan bilog na kahadian. Kaya bumalik tulos kamo ki Tatay asin sabihon nindong digdi na siya mag-istar.’

Kinugos asin hinadukan ni Jose an gabos niyang tugang. Kan mabaretaan ni Faraon na nag-abot an mga tugang ni Jose, sinabi niya ki Jose: ‘Padarahon mo sinda nin mga lunadan tapos ipakua mo an saindong ama saka an mga pamilya ninda. Itatao ko sainda an pinakamaray na daga sa Ehipto.’

Ginibo iyan kan mga tugang ni Jose. Mahihiling mo digdi si Jose na sinabat an saiyang ama pag-abot sa Ehipto kaiba an bilog na pamilya kaini.

Kan panahon na iyan, dakulaon na an pamilya ni Jacob. Gabos-gabos, 70 sindang nagbalyo sa Ehipto, kabali na si Jacob, an mga aki niya, pati na an mga makuapo niya. Kaiba man an saindang mga agom, pati na siguro an dakul na suruguon. Gabos sinda nag-istar sa Ehipto. Inapod sindang mga Israelita, dahil Israel an isinalida nin Diyos sa pangaran ni Jacob. An mga Israelita nagin espesyal na banwaan nin Diyos, arog kan mahihiling niyato sa masurunod na istorya.

Genesis 45:1-28; 46:1-27.