Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 17

Kambal Pero Magkalain

Kambal Pero Magkalain

AN DUWANG solteritong ini magkalain na marhay, bakong iyo? Aram mo an pangaran ninda? An may pana iyo si Esau, tapos an may ataman na karnero iyo si Jacob.

Sindang duwa kambal na aki ni Isaac asin Rebeca. Paborito ni Isaac si Esau, ta matibay ining paraayam asin nagdadara nin pagkakan para sa pamilya. Pero mas padaba ni Rebeca si Jacob, ta tuninong saka mabuot na aki ini.

Buhay pa an lolo nindang si Abraham, kaya maiisip-isip nanggad niyato si Jacob na ugmahon na nagdadangog sa mga istorya niya manungod ki Jehova. Kan magadan si Abraham sa edad na 175, 15 anyos na an kambal.

Kan 40 anyos na si Esau, nag-agom siya nin duwang babaying Canaanita. An mga babaying ini dai nagsasamba ki Jehova, kaya munduon si Isaac asin Rebeca.

Sarong aldaw, may nangyari na nagin dahilan na maanggot nin grabe si Esau ki Jacob. Uminabot na su oras para bendisyunan ni Isaac an matua niyang aki. Nag-aasa si Esau na siya an bebendisyunan dahil matua siya ki Jacob. Pero bago pa kaini, ipinabakal na ni Esau ki Jacob su katanusan niyang mag-ako nin bendisyon. Saro pa, kan mamundag sindang duwa, sinabi nin Diyos na si Jacob an maako kan bendisyon. Asin iyan an nangyari. Si Jacob an binendisyunan ni Isaac.

Naaraman ini ni Esau, kaya angguton siya ki Jacob. Gusto niyang gadanon ini. Kan madangog ini ni Rebeca, haditon siya. Kaya sinabi niya ki Isaac: ‘Grabe na man kun pati si Jacob maagom nin babaying Canaanita.’

Dahil kaiyan, inapod ni Isaac si Jacob asin sinabihan ini: ‘Noy, dai ka nanggad mag-agom nin babaying taga Canaan. Magpasiring ka duman sa lolo mong si Betuel sa Haran. Aki niya an tiyo mong si Laban. Agumon mo an saro sa mga aki niya.’

Nagsunod si Jacob sa saiyang ama, kaya pinunan niya tulos an halawig na pagbaklay pasiring sa mga paryente niya sa Haran.

Genesis 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Hebreo 12:16, 17.