NAKAABOT si Moises sa bukid nin Horeb sa paghanap nin masasabsaban kan mga karnero niya. Duman, may nahiling siyang sadit na kahoy-kahoy na naglalaad pero dai nasusulo!

‘Makangalason ini ah,’ an sabi ni Moises sa sadiri niya. ‘Ranihan ko pa daw.’ Pagrani niya, sarong boses hali sa tanom na iyan an nagtaram: ‘Dai ka na magrani. Halion mo an saimong sandalyas ta nakatindog ka sa banal na daga.’ An nagtataram iyo an Diyos paagi sa sarong anghel, kaya tinahuban ni Moises an lalawgon * niya.

Sinabi nin Diyos: ‘Nahiling ko an pagsakit kan banwaan ko. Ililigtas ko sinda, asin ika an isusugo ko para iluwas an mga Israelita sa Ehipto.’ Gusto ni Jehova na darahon an banwaan niya sa magayon na daga nin Canaan.

Pero sinabi ni Moises: ‘Si’say man ako? Pa’no ko po ’yan magigibo? Kun magduman ako, tapos haputon ako kan mga Israelita, “Si’say an nagsugo saimo?” Anong sasabihon ko?’

Nagsimbag an Diyos: ‘Ini an sabihon mo, “Si JEHOVA, an Diyos ni Abraham, Isaac asin Jacob, iyo an nagsugo sako.”’ Sinabi pa ni Jehova: ‘Ini an ngaran ko sagkod lamang.’

‘Pa’no kun dai sinda magtubod na sinugo nindo ako?’ an sabi ni Moises.

‘Ano ’yang kapot mo?’ an hapot nin Diyos.

Nagsimbag si Moises: ‘Sugkod po.’

‘Iapon mo sa daga,’ an sabi nin Diyos. Kan iapon iyan ni Moises, an sugkod nagin halas. May saro pang milagro na ipinahiling si Jehova. Sinabi niya: ‘Ilaog mo sa bado mo an saimong kamot.’ Ginibo iyan ni Moises. Kan iluwas niya an kamot, mapution na iyan! Garo iyan may nakakaating hilang na leproso. Tinawan pa ni Jehova nin kapangyarihan si Moises na gumibo nin ikatulong milagro. Tapos sinabi ni Jehova: ‘Pag nahiling kan mga Israelita an mga milagrong ini, maturubod sinda saimo.’

Pag-uli ni Moises, nagpaaram siya ki Jetro: ‘Pabalikon po nindo ako sa mga paryente ko sa Ehipto ’nganing makumusta ko sinda.’ Nagtugot si Jetro, asin nagbalik sa Ehipto si Moises.

Exodo 3:1-22; 4:1-20.

^ par. 4 Pandok.