Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

KABTANG 2

Puon kan Baha Sagkod sa Pagkasalbar sa Ehipto

Puon kan Baha Sagkod sa Pagkasalbar sa Ehipto

Walo katawo sana an nakaligtas sa Baha, pero duminakul sinda sagkod na magin ribo-ribo. Dangan, 352 na taon pagkatapos kan Baha, namundag si Abraham. Manunudan ta na tinawan nin Diyos si Abraham nin aking lalaki, si Isaac, bilang pag-utob sa Saiyang panuga. Tapos, sa duwang aki ni Isaac, si Jacob an pinili nin Diyos.

Dakul an nagin aki ni Jacob, 12 lalaki saka nagkapirang babayi. An mga aking lalaki ni Jacob nauri sa mas nguhod nindang tugang na si Jose kaya ipinabakal ninda siya bilang uripon sa Ehipto. Pag-abot nin panahon, si Jose nagin makapangyarihan na tagapamahala sa Ehipto. Kan magkaigwa nin tiggutom, may ginibo si Jose sa mga tugang niya tanganing mahiling kun nagbago na sinda. Tapos, nagbalyo sa Ehipto an bilog na pamilya ni Jacob, an mga Israelita. Nangyari ini 290 taon pagkamundag ni Abraham.

Sa suminunod na 215 taon, an mga Israelita nag-istar sa Ehipto. Pagkagadan ni Jose, sinda nagin mga uripon duman. Namundag si Moises, asin ginamit siya nin Diyos para isalbar an mga Israelita sa Ehipto. Gabos-gabos, 857 taon nin kasaysayan an laog kan Kabtang DOS.

 

SA SEKSIYON NA INI

STORY 11

An Inot na Bulalangaw

Pag nakakahiling kan nin bulalangaw, ano an naiisip mo?

ISTORYA 12

Nagtindog nin Dakulang Tore an mga Tawo

Dai naugma an Diyos, asin an padusa na itinao niya igwa pa nin epekto sa mga tawo sagkod ngunyan.

ISTORYA 13

Si Abraham​—Amigo nin Diyos

Taano ta binayaan ni Abraham an komportable niyang istaran para mag-istar sa mga tolda sa bilog niyang buhay?

ISTORYA 14

Pigbalo nin Diyos an Pagtubod ni Abraham

Taano ta hinagad nin Diyos ki Abraham na iatang si Isaac?

ISTORYA 15

Nagsalingoy an Agom ni Lot

An ginibo niya nagtutukdo nin mahalagang leksiyon sa sato.

ISTORYA 16

Nakakua si Isaac nin Maray na Agom

Taano ta maray na agom si Rebeca? Huli daw sa kagayunan niya, o igwa pa nin ibang dahilan?

ISTORYA 17

Kambal Pero Magkalain

Mas padaba si Esau kan saindang ama na si Isaac, pero si Jacob an mas padaba kan saindang ina na si Rebeca .

ISTORYA 18

Nagduman si Jacob sa Haran

Inot na nagin agom ni Jacob si Lea dawa si Raquel an namumutan niya.

ISTORYA 19

An Dakulang Pamilya ni Jacob

Ipinangaran daw sa 12 aki ni Jacob an 12 tribo nin Israel?

ISTORYA 20

Napahamak si Dina

Nagpuon an gabos huli sa maraot na mga barkada.

ISTORYA 21

Nauri ki Jose an mga Tugang Niya

Taano ta naisip kan ibang tugang niya na gadanon siya?

ISTORYA 22

Napreso si Jose

Napreso siya bako dahil sa may ginibo siyang sala, kundi huling ginibo niya an tama.

ISTORYA 23

An mga Pangaturugan ni Faraon

An pitong baka asin pitong uhoy nin tipasi igwa nin pagkakapreho.

ISTORYA 24

Pigbalo ni Jose an mga Tugang Niya

Paano niya maaaraman kun nagbago na talaga sinda puon kan ipabakal ninda siya bilang uripon?

ISTORYA 25

Nagbalyo sa Ehipto an Pamilya

Taano ta inapod na mga Israelita an gabos na kabilang sa pamilya ni Jacob imbes na mga Jacobita?

ISTORYA 26

Maimbod si Job sa Diyos

Nawara ki Job an saiyang kayamanan, maray na salud, asin an gabos niyang aki. Pinapadusahan daw siya kan Diyos?

ISTORYA 27

Sarong Maraot na Hadi an Namahala sa Ehipto

Taano ta ipinagbuot niya na gadanon an gabos lalaking umboy na Israelita?

ISTORYA 28

Nakaligtas an Umboy na si Moises

Naaraman kan ina ni Moises na may pagbuot na gadanon an gabos na lalaking umboy na Israelita.

ISTORYA 29

Kun Ta’no ta Nagdulag si Moises

An paghuna ni Moises handa na niyang iligtas an mga Israelita kan siya 40 anyos, pero dai.

ISTORYA 30

An Naglalaad na Tanom

Paagi sa sunod-sunod na milagro, sinabi nin Diyos ki Moises na panahon na para panginutan niya an mga Israelita paluwas sa Ehipto.

ISTORYA 31

Uminatubang ki Faraon si Moises Asin Aaron

Taano ta dai nagdangog si Faraon ki Moises asin dai tinugutan na maghali an mga Israelita?

ISTORYA 32

An Sampulong Damat

Nagpaabot an Diyos nin 10 kapahamakan sa Ehipto dahil sa katagasan kan payo kan Ehipsiyong si Faraon na nagsayumang pahalion an mga Israelita.

ISTORYA 33

Pag-ibong sa Dagat na Pula

Paagi sa kapangyarihan nin Diyos binanga ni Moises an Dagat na Pula asin marang daga an inagihan kan mga Israelita sa pgbalyo ninda.