HALI sa Diyos an gabos na maray na bagay. Ginibo niya an saldang tanganing magtao sato nin liwanag kun aldaw, asin an bulan saka mga bituon tanganing may liwanag kita kun banggi. Asin ginibo nin Diyos an daga para istaran niyato.

Pero bako an mga bagay na iyan an inot na ginibo nin Diyos. Aram mo kun ano an inot? Naglalang nguna siya nin mga anghel tanganing mag-istar sa langit kaiba niya. Arog sinda nin Diyos na dai ta nahihiling.

An inot na anghel na linalang nin Diyos espesyal na marhay. Siya an inot na Aki nin Diyos, asin nagtrabaho siya kaiba kan saiyang Ama. Tinabangan niya an Diyos sa paggibo kan gabos na iba pang bagay, arog kan aldaw, bulan, mga bituon, pati na an dagang ini.

Ano an itsura kan daga kaidto? Kan inot, mayo nin puwedeng mabuhay sa daga. An yaon sana sarong dakulang kadagatan na nakakatahob sa bilog na daga. Pero gusto nin Diyos na istaran nin mga tawo an daga. Kaya pinunan niyang ihanda iyan para sato. Ano an ginibo niya?

Siyempre, kaipuhan nguna kan daga nin liwanag. Kaya, pinasirang nin Diyos sa daga an liwanag kan saldang. Ginibo niya iyan tanganing magkaigwa nin banggi asin aldaw. Pagkatapos, pinaibabaw nin Diyos an daga hali sa kadagatan.

Kan primero, daing kalaog-laog an ibabaw kan daga. An itsura kaiyan kapareho kan mahihiling mo sa ritrato digdi. Mayong mga burak, kahoy, o hayop. Dai lamang nin sira sa kadagatan. Dakulon pang dapat gibuhon an Diyos tanganing an daga magin magayon na istaran nin mga hayop asin tawo.

Jeremias 10:12; Colosas 1:15-17; Genesis 1:1-10.