KAN nagdadakul na an tawo sa daga, an kadaklan sainda naggibo nin maraot arog ni Cain. Pero may saro na naiiba. Siya si Enoc. Makusog an buot niya. Marauton su mga piggigibo kan mga tawo sa palibot, pero si Enoc padagos na naglingkod sa Diyos.

Aram mo daw kun ta’no ta an mga tawong idto nagparagibo nin maraot? Sige, isipon mo, Si’say su nagtentar ki Adan asin Eva na dai pagkuyugon an Diyos asin kakanon su prutas na sinabi nin Diyos na dai pagkakanon? Iyo, idto bagang maraot na anghel. Sa Bibliya, inaapod siyang Satanas. Pighihinguwa niya na magin maraot an gabos.

Sarong aldaw, pinagbutan ni Jehova si Enoc na sabihon sa mga tawo an sarong mensahe na dai ninda magugustuhan. Arog iyan kaini: ‘Maabot an panahon, paparaon nin Diyos an gabos na maraot na tawo.’ Angguton gayod si mga tawo kan madangog ini. ’Baad pinurbaran pa ngani nindang gadanon si Enoc. Kaya kaipuhan ni Enoc an kusog nin buot.

Dai nagtugot an Diyos na mabuhay nin halawig si Enoc kaiba kan mga maraot na idto. Nabuhay siya nin 365 sanang taon. Ta’no ta sinabi tang “365 sanang taon”? Dahil an mga tawo kaidto mas makusog asin mas halawig an buhay. Aram mo, an aki ngani ni Enoc na si Matusalem nabuhay nin 969 taon!

Pagkagadan ni Enoc, lalong nagin maraot an mga tawo. Sinasabi sa Bibliya na ‘an gabos nindang kaisipan pirmi na sanang maraot,’ asin na ‘an daga napano nin kadahasan.’

Aram mo daw an sarong dahilan kun ta’no ta grabe an ribok sa daga kaidto? May bagong paagi kaya si Satanas ’nganing gumibo nin maraot an mga tawo. Maaaraman ta ini sa sunod na istorya.

Genesis 5:21-24, 27; 6:5, 11-13; Hebreo 11:5; Judas 14, 15.