SI Noe may agom asin tulong aking lalaki. An pangaran kan mga aki niya Sem, Ham asin Jafet. Gabos sinda may agom. Kaya bali walo katawo an pamilya ni Noe.

May pambihirang ipinagibo an Diyos ki Noe. Sinabi niya saiya na gumibo nin dakulang arka. An arkang ini arog kadakula nin barko, pero an korte garo halabang kahon. ‘Gibuhon mo iyan na tulong eskalon,’ an sabi nin Diyos, ‘asin lagan mo iyan nin mga kuwarto.’ An mga kuwartong iyan para ki Noe asin sa pamilya niya, pati na sa mga hayop saka sa pagkakan ninda.

Sinabi man nin Diyos ki Noe na pakarayon an arka para dai iyan malaog nin tubig. Sinabi nin Diyos: ‘Mapaabot ako nin dakulang baha na mapara sa bilog na kinaban. Gabos na nasa luwas kan arka magagadan.’

Si Noe asin an mga aki niya nagkuyog ki Jehova asin pinunan an paggibo kan arka. Pero pigngisihan sana sinda kan mga tawo. Padagos lang sinda sa maraot nindang gibo. Mayo nin naniwala ki Noe kan sabihon niya sainda an gigibuhon nin Diyos.

Inabot nin dakul na taon bago natapos an arka ta dakulaon iyan. Dangan sinabi nin Diyos ki Noe na ilaog diyan an lain-lain na klase nin hayop asin bayong. * May mga hayop na ilalaog nin tigduruwa, sarong lalaki asin sarong babayi. Pero su iba ilalaog nin tigpirito. Ginibo ni Noe an gabos na sinabi nin Diyos.

Pagkatapos, naglaog man sa arka si Noe asin an pamilya niya. Dangan isinara nin Diyos an pinto. Naghalat si Noe asin an pamilya niya. Isipon mong kaiba ka ninda sa laog kan arka. Talaga daw na mabaha arog kan sabi nin Diyos?

Genesis 6:9-22; 7:1-9.

^ par. 7 Gamgam.