Paano nagkaigwa nin kalangitan asin daga? Sain hali an aldaw, bulan saka mga bituon, pati na an dakul na bagay sa daga? Nasa Bibliya an tamang simbag. Sabi diyan, linalang nin Diyos an mga iyan. Kaya an satuyang libro mapuon sa mga istorya sa Bibliya manungod sa paglalang.

Manunudan niyato na an inot na linalang nin Diyos mga anghel. Sinda mga espiritu arog niya. Pero an daga linalang para sa mga tawo. Kaya linalang nin Diyos an lalaki saka babayi na si Adan asin Eva, tapos ibinugtak sinda sa sarong magayon na hardin. Pero dai ninda sinunod an Diyos kaya dai na sinda puwedeng mabuhay nin daing sagkod.

Puon sa paglalang ki Adan sagkod sa dakulang Baha, bali 1,656 na taon. Kan panahon na idto, dakul an maraot. Sa langit, yaon an dai nahihiling na mga espiritu, si Satanas saka an saiyang maraot na mga anghel. Sa daga, yaon si Cain asin an iba pang maraot na mga tawo, pati na an nagkapirang may pambihirang kusog. Pero igwa man nin maray na mga tawo—si Abel, Enoc, asin Noe. Sa Kabtang UNO, mababasa ta an manungod sa gabos na tawong ini asin sa mga nangyari kaidto.