Inimpluwensiahan nin sarong rebeldeng anghel an enot na lalaki asin babae, si Adan asin Eva, na talikdan an pamamahala nin Dios. Bilang resulta, an kasalan asin kagadanan luminaog sa kinaban

HALOY pa bago lalangon an mga tawo, an Dios naglalang nin dakol na dai naheheling na espiritung linalang—an mga anghel. Sa Eden, sarong rebeldeng anghel, na namidbid na Satanas na Diablo, an tusong nagmaigot na tentaran si Eva na magkakan kan bunga kan sarong kahoy na ipinagbawal nin Dios.

Paagi sa paggamit nin sarong halas bilang instrumento sa pagtaram, ipinarisa ni Satanas na an Dios may kawiliwiling bagay na ipinapanguri sa babae asin sa agom nia. Sinabi kan anghel ki Eva na sia asin an agom nia dai magagadan kun sinda makakan kan ipinagbabawal na bunga. Sa siring, an Dios sinahotan ni Satanas nin pagputik sa Saiyang mga aking tawo. Ipinaheling kan Paradaya na an dai pagkuyog sa Dios sarong nakakaakit na paagi tanganing magkamit nin kaliwanagan asin katalingkasan. Alagad ini talagang kaputikan—sa katunayan, an enot na kaputikan na sinabi kasuarin man sa daga. An talagang kinukuestion iyo an soberaniya, o supremong pamamahala nin Dios—kun baga an Dios may deretso na mamahala asin kun baga sia namamahala sa matanos na paagi saka sa pinakaikakarahay kan mga sakop nia.

Naniwala si Eva sa kaputikan ni Satanas. Pinonan niang mawoton an bunga, dangan talagang nagkakan sia kaiyan. Pakatapos, tinawan nia an saiyang agom, asin nagkakan man sia. Huli kaini, sinda nagin parakasala. An garo baga simpleng akto na iyan sa katunayan kapahayagan nin pagrebelde. Paagi sa tuyong dai pagkuyog sa pagboot nin Dios, tinalikdan ni Adan asin Eva an pamamahala kan Kaglalang na nagtao sa sainda kan gabos na bagay, kaiba an sangkap na buhay.

“Lulugadon ka [kan banhi] sa payo asin lulugadon mo sia sa bool.”Genesis 3:15

Inatubang nin Dios an mga rebelde tanganing manimbag sa saindang ginibo. Ihinula nia an pag-abot kan ipinanugang Banhi, o Paraligtas, na malaglag ki Satanas, na iyo an irinerepresentar kan halas. Si Adan asin Eva dai tolos ginadan nin Dios, na paagi kaiyan sia nagpaheling nin pagkaherak sa saindang dai pa namumundag na mga aki. An mga aking iyan magkakaigwa nin basehan para sa paglaom huling hahaleon kan Saro na isusugo nin Dios an kapahapahamak na mga epekto kan pagrebelde sa Eden. Mantang padagos na isinusurat an Biblia, luway-luway na ihinayag kun paano man nanggad maootob an katuyohan nin Dios mapadapit sa maabot na Paraligtas na ini—asin kun siisay an Sarong ini na isusugo.

Pinalayas nin Dios sa Paraiso si Adan asin Eva. Sinda kaipuhan na magpagal asin magganot tanganing makakua nin ikabubuhay sa daga sa luwas kan hardin nin Eden. Dangan, si Eva nagbados asin ipinangaki si Cain, an enot na aki ni Adan asin Eva. An mag-agom nagkaigwa nin iba pang aking lalaki asin babae, kaiba si Abel saka si Set, an apoon ni Noe.

—Basado sa Genesis kapitulo 3 sagkod 5; Kapahayagan 12:9.