Ipinaheling ni Jesus paagi sa saiyang mga milagro kun paano nia gagamiton an saiyang kapangyarihan bilang Hade

TINAWAN nin Dios si Jesus nin kapangyarihan na gumibo nin mga bagay na dai magigibo nin ibang tawo. Si Jesus naggibo nin dakol nanggad na milagro—na sa parate sa atubangan nin dakol na aktuwal na nakaheling. Ipinaheling kan mga milagrong iyan na si Jesus igwa nin kapangyarihan na daogon an mga kaiwal asin haleon an mga kaolangan na nungkang permanenteng napangganahan nin bakong sangkap na mga tawo. Estudyare an nagkapirang halimbawa.

Gutom. Sa enot na milagro ni Jesus, an tubig ginibo niang masiram na arak. Sa duwa pang pangyayari, pinakakan nia an rinibong nagugutom paagi sa pira sanang tinapay asin sira. Sa duwang pangyayaring iyan, sobra pa an kakanon para sa gabos.

Helang. Pinaomayan ni Jesus an mga tawo na igwa kan “gabos na klase nin kahelangan asin kan gabos na klase nin kamatean.” (Mateo 4:23) Paagi sa saiyang kapangyarihan, pinaomayan nia an mga buta, bungog, pilay, kimay, baldado, may lepra, asin may subi-subi. Mayo nin helang na dai nia kayang paomayan.

Peligrosong kamugtakan nin panahon. Kan si Jesus asin an saiyang mga disipulo naglalayag pabalyo sa Dagat nin Galilea, biglang nagkaigwa nin makosog na bagyo nin doros. An mga disipulo natakot nin grabe. Hineling sana ni Jesus an bagyo asin nagsabi: “Pumondo ka! Tumoninong ka!” Pakatapos tolos kaiyan, nagkalmado nang marhay. (Marcos 4:37-39) Sa saro pang pangyayari, naglakaw sia sa ibabaw kan tubig mantang may nakakatakot na bagyo.Mateo 14:24-33.

Marompot na mga espiritu. An marompot na mga espiritu mas makosog nanggad kisa sa mga tawo. Dakol na tawo an mayo nin kakayahan na makabutas sa pamumugol kan maringis na mga kaiwal na ini nin Dios. Pero, sa dakol na beses, kan pagbotan ni Jesus an mga espiritu na lumuwas, pinatalingkas nia an mga biktima sa pamumugol ninda. Dai sia natakot sa mga espiritung idto. Sa kabaliktaran, aram ninda an saiyang autoridad asin takot sinda sa saiya.

Kagadanan. An kagadanan angay na inaapod na “ultimong kaiwal,” asin iyan kalaban na dai kayang daogon nin siisay man na tawo. (1 Corinto 15:26) Pero, si Jesus nagbuhay liwat nin mga gadan, kabilang an sarong hoben na lalaki na aki nin balong ina asin an sarong daragita na aki nin nagmomondong mga magurang. Sa sarong pambihirang marhay na pangyayari, binuhay liwat ni Jesus an saiyang namomotan na katood na si Lazaro sa atubangan nin dakol na nagmomondo, minsan ngani haros apat na aldaw nang gadan an lalaking iyan! Inadmitir dawa kan desididong gayo na mga kaiwal ni Jesus na ginibo nia an milagrong ini.Juan 11:38-48; 12:9-11.

Taano ta ginibo ni Jesus an gabos na milagrong iyan? Total, bako daw na pag-abot nin panahon nagadan man giraray an gabos na tinabangan nia? Iyo, alagad an mga milagro ni Jesus may nagibong nagdadanay na karahayan. Pinatunayan kaiyan na igwa nin tunay na basehan an gabos na nakakaogmang hula manongod sa pamamahala kan Mesiyanikong Hade. Dai kaipuhan na magduda na kayang haleon kan Hadeng nombrado nin Dios an gutom, helang, peligrosong kamugtakan nin panahon, marompot na mga espiritu, o kagadanan mismo. Ipinaheling na nia na itinao sa saiya nin Dios an gabos na kapangyarihan na iyan.

Basado sa mga libro nin Mateo, Marcos, Lucas, asin Juan.