Si Jehova nagpaabot nin mga damat sa Egipto, asin pinangenotan ni Moises an mga aki ni Israel paluwas sa nasyon na iyan. Itinao nin Dios sa Israel an Ley paagi ki Moises

SA LAOG nin dakol na taon, an mga aki ni Israel nag-istar sa Egipto, na nag-ooswag asin nagdadakol. Minsan siring, nagkaigwa nin bagong Faraon. Si Jose dai midbid kan namamahalang ini. Ikinatakot kan madahas asin mapang-aping namamahalang ini an pagdakol kan mga Israelita, kaya ginibo nia sindang mga oripon asin nagboot na lamoson sa Salog nin Nilo an gabos na bagong mamundag na lalaking omboy. Alagad an sarong makosog an boot na ina prinotehiran an saiyang omboy na aking lalaki, na ibinugtak sa sarong basket asin itinago sa kagagahoan. Nanompongan kan aking babae ni Faraon an omboy, nginaranan siang Moises, asin pinadakula sia sa pamilya nin hade kan Egipto.

Kan si Moises 40 anyos na, nagkaproblema sia kan surogon nia an sarong Israelitang oripon laban sa sarong kapatas na Egipcio. Si Moises nagdulag pasiring sa harayong daga, na duman sia nag-istar bilang desterado. Kan si Moises 80 anyos na, isinugo sia ni Jehova pabalik sa Egipto tanganing umatubang ki Faraon asin sabihan na patalingkason an banwaan nin Dios.

Si Faraon matagas na nagsayuma. Kaya, an Dios nagpaabot nin sampulong damat sa Egipto. Kada mag-atubang si Moises ki Faraon tanganing tawan sia nin tsansa na malikayan an sunod na damat, si Faraon nagin matagas, na iniinsulto si Moises asin an saiyang Dios na si Jehova. Sa katapustapusi, nagadan sa ikasampulong damat an gabos na panganay sa nasyon na iyan—apuera sa panganay kan mga pamilya na nagkuyog ki Jehova paagi sa paglahid nin dugo nin iinatang na kordero sa mga harigi kan saindang pinto. An mga harong na iyan linampasan kan anghel na isinugo nin Dios na manglaglag. Pakatapos kaiyan, an makangangalas na pagliligtas na ini ginirumdom kan mga Israelita paagi sa taonan na selebrasyon na inapod na Paskua.

Kan magadan an saiya mismong panganay, pinagbotan ni Faraon si Moises asin an gabos na Israelita na humale sa Egipto. Tolos nindang inorganisar an lagdoan na paghale. Alagad nagbago an isip ni Faraon. Linapag nia sinda kaiba an dakol na parapakilaban asin karuwahe. An mga Israelita garo baga nalaom na sa baybayon kan Dagat na Pula. Binanga ni Jehova an Dagat na Pula, na huli kaiyan nakaagi an mga Israelita sa marang daga, sa pag-oltanan nin mga lanob na tubig! Kan lapagon sinda kan mga Egipcio, pinabagsak nin Dios an katubigan, na luminamos ki Faraon asin sa saiyang hukbo.

Pakatapos kaiyan, mantang an mga Israelita nagkakampo sa may Bukid nin Sinai, si Jehova nakipagtipan sa sainda. Paagi sa paggamit ki Moises bilang parapangoltanan, an Dios nagtao sa Israel nin mga ley na magiya asin maprotehir sa sainda sa haros gabos na aspekto nin buhay. Sagkod na maimbod na inaako nin Israel an pamamahala nin Dios, si Jehova yaon sa sainda asin gigibohon nia na magin bendisyon sa iba an nasyon na iyan.

Minsan siring, an kadaklan sa mga Israelita nagpaheling nin nakakadesganar na kadaihan nin pagtubod sa Dios. Huli kaini, pinapaglagawlagaw ni Jehova sa kaawagan an henerasyon na iyan sa laog nin 40 taon. Dangan, ninombrahan ni Moises an matanos na si Josue bilang saiyang kasalida. Sa katapustapusi, an Israel andam nang lumaog sa dagang ipinanuga nin Dios ki Abraham.

—Basado sa Exodo; Levitico; Bilang; Deuteronomio; Salmo 136:10-15; Gibo 7:17-36.