Pinonan ni Jesus an sarong bagong selebrasyon; sia pinasaloiban asin ipinako

PAKATAPOS nin tolo may kabangang taon na paghuhulit asin pagtotokdo, aram ni Jesus na madali nang matapos an buhay nia digdi sa daga. An Judiong mga namomoon sa relihion nagkasarapakat na gadanon sia, alagad natakot sinda na magkakariribok an mga tawo, na naniniwalang sia propeta. Mientras tanto, inimpluwensiahan ni Satanas an saro sa 12 apostol ni Jesus—si Judas Iscariote—na pasaloiban sia. An mga namomoon sa relihion nagtao ki Judas nin 30 sinsilyong plata tanganing pasaloiban si Jesus.

Kan huring banggi ni Jesus, nakipagtipon sia sa saiyang mga apostol tanganing selebraron an Paskua. Pakapahalea ki Judas, pinonan nia an sarong bagong selebrasyon, an Pamanggihan kan Kagurangnan. Sia nagkua nin tinapay, namibi, asin ipinasa an tinapay sa nawalat na 11 apostol. “Ini nangangahulogan kan sakong hawak na itatao para sa saindo,” an sabi nia. “Padagos na gibohon nindo ini sa paggirumdom sa sako.” Siring man an ginibo nia sa kopa nin arak asin nagsabi: “An kopang ini nangangahulogan kan bagong tipan paagi sa sakong dugo.”Lucas 22:19, 20.

Dakol an sasabihon ni Jesus sa saiyang mga apostol kan bangging idto. Tinawan nia sinda nin bagong togon—na sinda magpaheling nin daing kaimotan na pagkamoot sa lambang saro. Sia nagsabi: “Paagi kaini an gabos makakaaram na kamo an sakong mga disipulo, kun kamo nagkakaminorootmootan.” (Juan 13:34, 35) Sinadol nia sinda na dai mahadit an saindang puso huli sa makaturotristeng mga bagay na madali nang mangyari. Odok na ipinamibi sinda ni Jesus. Sinda iribang nag-awit nin mga pag-omaw asin nagluwas sa banggi.

Sa hardin nin Getsemani, si Jesus nagluhod asin odok sa pusong namibi. Dai nahaloy, nag-abot an sarong armadong sururog na mga soldados, saserdote, asin iba pa tanganing arestaron sia. Si Judas nagdolok tanganing itokdo si Jesus paagi sa paghadok sa saiya. Kan si Jesus gaposon kan mga soldados, nagdurulag an mga apostol.

Mantang si Jesus nakatindog sa atubangan kan korte suprema kan mga Judio, nagpamidbid sia na sia an Aki nin Dios. Sa pagmansay kan korte, sia nagkasala nin paglanghad asin dapat na gadanon. Dangan dinara si Jesus sa Romanong Gobernador na si Poncio Pilato. Minsan ngani para sa saiya si Jesus dai nagkasala nin ano man na krimen, itinao nia si Jesus sa sururog na nagkukururahaw na sia gadanon.

Si Jesus dinara sa Golgota, na duman ipinako sia sa sarong harigi kan mga soldados na Romano. An maliwanagon na aldaw milagrosong duminiklom. Paghaloyhaloy kan hapon na iyan, si Jesus nagadan, asin naglinog nin makosog. An saiyang bangkay ibinugtak sa lolobngan na inukit sa dakulang gapo. Kan sunod na aldaw, an lolobngan sinerahan kan mga saserdote asin nagbugtak sinda nin bantay sa may laogan kaiyan. Si Jesus daw magdadanay sa lolobngan na iyan? Dai. Madali nang mangyari an milagro na nangongorog sa gabos.

—Basado sa Mateo kapitulo 26 asin 27; Marcos kapitulo 14 asin 15; Lucas kapitulo 22 asin 23; Juan kapitulo 12 sagkod 19.

^ par. 15 Para sa pagtokar sa halaga kan kagadanan ni Jesus bilang atang, helingon an kapitulo 5 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?