‘Magkaigwa kamo diyan sa saindo nin makusog na pagkamuot; huli ta an pagkamuot nakakatahob nin dakul na kasalan.’—1 Pedro 4:8

Sa pagpupuon kan saindong buhay bilang mag-agom, iba-ibang problema an puwedeng maglataw. Puwedeng dahil iyan sa pagkakaiba kan saindong kaisipan, namamatian, saka panânaw sa buhay. Puwedeng dahil man iyan sa ibang bagay asin dai inaasahan na mga pangyayari.

Madaling dulagan an mga problema, pero sinasabi sa sato kan Bibliya na atubangon iyan. (Mateo 5:23, 24) Kun susunudon nindo an mga prinsipyo sa Bibliya, makukua nindo an pinakamarahay na solusyon sa mga problema.

 1 PAG-ULAYAN AN PROBLEMA

AN SINASABI KAN BIBLIYA: ‘Igwa nin panahon sa pagtaram.’ (Parahulit 3:1, 7) Siguraduhon na matawan nin panahon na pag-ulayan an problema. Sabihon sa saimong agom an totoong namamatian asin iniisip mo mapadapit sa problema. Pirming ‘magtaram nin totoo.’ (Efeso 4:25) Dawa nakakatensiyon na an problema, labanan an tendensiyang makiiwal. An kalmadong simbag makakatabang na dai magin “giyera” an dapat simple man sanang pag-uulay.—Talinhaga 15:4; 26:20.

Dawa dai ka uyon, magin mabuot man giraray. Pirming magpahiling nin pagkamuot asin respeto sa saimong agom. (Colosas 4:6) Pag may problema, pag-ulayan tulos iyan. Likayan an dai paggirungan.—Efeso 4:26..

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Aramon kun nuarin an tamang panahon para pag-ulayan an problema

  • Pag nagtataram an saro, likayan na magsingit. Patapuson nguna siya bago ka magtaram

 2 DANGUGON ASIN SABUTON AN AGOM MO

AN SINASABI KAN BIBLIYA: ‘Magkaminuruutan kamo. Manginot kamo sa pagtaong galang sa iba.’ (Roma 12:10BPV) Importanteng marhay kun paano ka nagdadangog. Hinguwahon na maintindihan an buot sabihon kan saimong agom. Magpahiling nin simpatiya asin kapakumbabaan. (1 Pedro 3:8; Santiago 1:19) Dai sana magsagin na nagdadangog ka. Kun posible, bayaan nguna an ginigibo mo asin magdangog na marhay sa agom, o sabihon sa saiya kun puwedeng mag-ulay kamo sa ibang oras. Kun ibinibilang mo an saimong agom na kakampi imbes na kaiwal, ‘dai ka magigin madaling maanggot.’—Parahulit 7:9.

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Hinguwahon na magin bukas an isip dawa dai mo gusto an nadadangog mo

  • Aramon kun ano talaga an buot niyang sabihon. Magin mapagrisa sa hiro-hiro saka tono nin boses kan agom mo pag nagpapaliwanag siya

3 GIBUHON AN NAPAG-ULAYAN

AN SINASABI KAN BIBLIYA: ‘An gabos na pagpagal igwa nin pakinabang, alagad kadukhaan an aabuton kun gabos sana tataramon.’ (Talinhaga 14:23BPV) An marahay na solusyon dai natatapos sa pag-uulay sana. Dapat nindong gibuhon kun ano an napag-ulayan. Tibaad bako iyan madali asin kaipuhan an paghihinguwa. Pero sulit man! (Talinhaga 10:4) Kun matinabangan kamo, babalusan nin ‘urog karahay na bayad’ an saindong paghihinguwa.—Parahulit 4:9.

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Pag-ulayan kun ano an praktikal na magigibo kan kada saro para masolusyunan an problema

  • Sa pana-panahon, hilingon kun nasusunod an napagkasunduan nindo