‘An naglalang sa sainda sa kapinunan naglalang sa saindang lalaki asin babayi.’Mateo 19:4, An Marahay na Bareta Biblia

An Diyos na si Jehova * an nagkasal sa inot na mag-agom. Sinasabi sa sato kan Bibliya na ginibo niya an inot na babayi asin ‘dinara niya ini sa lalaki.’ Ugmahon si Adan kaya nasabi niya: ‘Ini ngunyan tulang nin sakong mga tulang, asin laman nin sakong laman.’ (Genesis 2:22, 23) Sagkod ngunyan, gusto pa man giraray ni Jehova na magin maugma an mga mag-agom.

Pag nag-agom ka, tibaad isipon mong magigin perpekto an gabos. Pero an totoo, nagkakaproblema an mga mag-agom dawa talagang nagkakaminuutan. (1 Corinto 7:28) Sa brosyur na ini, may mahihiling kamong mga prinsipyo sa Bibliya, na pag sinunod nindo, puwedeng magin maugma kamong mag-agom pati an pamilya mo.—Salmo 19:8-11.

 1 SUNUDON AN PAPEL NA ITINAO NI JEHOVA

AN SINASABI KAN BIBLIYA: An agom na lalaki iyo an payo kan pamilya.—Efeso 5:23.

Kun ika agom na lalaki, inaasahan ni Jehova na aasikasuhon mo an saimong agom asin magigin mabuot ka sa saiya. (1 Pedro 3:7) Ginibo siya ni Jehova bilang katuwang mo sa buhay asin gusto niya na padabaon mo siya asin tawan nin dignidad. (Genesis 2:18) Dapat na mamutan mong marhay an saimong agom. Dapat na handa kang inuton an kapakanan niya kisa sa saimo.—Efeso 5:25-29.

Kun ika agom na babayi, inaasahan ni Jehova na igagalang mong marhay an saimong agom asin tatabangan na magampanan an saiyang papel. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:33BPV *) Suportaran mo an mga desisyon niya asin bilog na pusong makikooperar sa saiya. (Colosas 3:18) Kun gigibuhon mo iyan, mas magigin magayon ka sa paghiling kan saimong agom asin ni Jehova.—1 Pedro 3:1-6.

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Haputon an saimong agom kun paano ka magigin mas marahay na agom. Magdangog na marhay, asin gibuhon an makakaya mo para magin mas marahay na agom

  • Magin mapasensiya. Kaipuhan nin panahon para manudan nindo kun paano mapapaugma an kada saro

2 ISIPON PIRMI AN MAMAMATIAN KAN AGOM MO

AN SINASABI KAN BIBLIYA: Kaipuhan mong isipon an ikakarahay kan agom mo. (Filipos 2:3, 4BPV) Padabaon siya. Gusto ni Jehova na magin ‘mabuot sa gabos’ an mga lingkod niya. (2 Timoteo 2:24) ‘An makulog na mga tataramon arog sa espada, nakakalugad nin hararom, alagad an mga tataramon kan madunong nakakabulong.’ Kaya pag-isipan na marhay an sasabihon mo. (Talinhaga 12:18BPV) Tatabangan ka kan espiritu ni Jehova na magtaram na may kabuutan saka pagkamuot.—Galacia 5:22, 23; Colosas 4:6.

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Mamibi nguna na tabangan kang magin kalmado asin bukas an isip pag may ipapakipag-ulay kang seryosong bagay sa agom mo

  • Pag-isipan na marhay an sasabihon mo saka kun paano mo iyan sasabihon

 3 MAG-ISIP BILANG MAGKA-TEAM

AN SINASABI KAN BIBLIYA: Pag nag-agom ka, “sarong laman” na kamo kan saimong agom. (Mateo 19:5) Pero, magkalain na indibidwal pa man giraray kamo na puwedeng magkaiba an mga opinyon. Kaya kaipuhan nindong pag-adalan kun paano magkakauyon an iniisip asin sabuot nindo. (Filipos 2:2) Mahalagang marhay na magkauyon kamo pag naggigibo nin mga desisyon. An Bibliya nagsasabi: ‘Paagi sa pagkonsulta, napaparahay an mga plano.’ (Talinhaga 20:18, NW) Gamiton na giya an mga prinsipyo sa Bibliya pag naggigibo kamo nin importanteng mga desisyon.—Talinhaga 8:32, 33.

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Sabihon sa agom mo an mga namamatian mo, bako sana an mga impormasyon o opinyon mo

  • Kaulayon nguna an saimong agom bago mag-“iyo” sa ano man na bagay

^ par. 4 Jehova an pangaran nin Diyos arog kan mahihiling sa Bibliya.

^ par. 9 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).