Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 SEKSIYON 9

Sambahon si Jehova Bilang Pamilya

Sambahon si Jehova Bilang Pamilya

‘Magsamba kamo sa Kaglalang kan langit asin kan daga.’—Kapahayagan 14:7

Naaraman mo sa brosyur na ini na kadakul nin prinsipyo sa Bibliya na makakatabang saimo asin sa pamilya mo. Gusto ni Jehova na magin maugma ka. Nanunuga siya na kun iinuton mo an pagsamba sa saiya, ‘an gabos na bagay na ini idadagdag sa saimo.’ (Mateo 6:33) Gusto niya talaga na magin amigo mo siya. Kaya gibuhon an gabos na makakaya na magin mas harani ka sa Diyos. Ini an pinakamagayon na pribilehiyong puwedeng makamtan nin siisay man.—Mateo 22:37, 38..

 1 PAKUSUGON AN RELASYON MO KI JEHOVA

AN SINASABI KAN BIBLIYA: ‘Ako magigin saindong Ama, asin kamo magigin sakong mga aking lalaki asin mga aking babayi, sabi nin Kagurangnan na Makapangyarihan sa gabos.’ (2 Corinto 6:18) Gusto ni Jehova na magin amigo mo siya. An pagpamibi sarong paagi para magibo iyan. Dinadagka ka ni Jehova na ‘mamibi nin daing untok.’ (1 Tesalonica 5:17) Handa siyang magdangog sa mga sasabihon mo—mga nasa buot mo pati mga problema mo. (Filipos 4:6) Kun namimibi ka kaiba kan pamilya mo, mahihiling ninda kun gurano katotoo sa saimo an Diyos.

Apuwera sa pakikipag-ulay sa Diyos, kaipuhan mo man na magdangog sa saiya. Magigibo ini paagi sa pag-adal kan saiyang Tataramon asin mga babasahón na basado sa Bibliya. (Salmo 1:1, 2) Isip-isipon an mga nanudan mo. (Salmo 77:11, 12) Kaipuhan man an regular na pag-atender sa Kristiyanong mga pagtiripon.—Salmo 122:1-4.

Para urog pang maparani ki Jehova, importante man na sabihon mo sa iba an dapit sa saiya. Pag ginigibo mo ini, mamamati mong mas napaparani ka sa saiya.—Mateo 28:19, 20.

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Magtagama nin oras kada aldaw sa pagbasa nin Bibliya asin pagpamibi

  • Bilang pamilya, magin panginot sa saindo an espirituwal na mga aktibidad kisa sa paglilibang asin pagrerelaks

2 IKAUGMA AN PAMPAMILYANG PAGSAMBA

AN SINASABI KAN BIBLIYA: ‘Rumani kamo sa Diyos asin siya marani sa saindo.’ (Santiago 4:8) Dapat na mag-iskedyul kamo nin regular na pampamilyang pagsamba asin sunudon iyan. (Genesis 18:19) Pero bako sana iyan an kaipuhan. Dapat na pirming parte kan buhay nindo an Diyos. Bilang pamilya, pakusugon an saindong relasyon sa Diyos paagi sa pag-ulay-ulay manungod sa saiya ‘kun kamo nasa saindong harong, kun naglalakaw sa dalan, sa paghigda, asin sa pagbangon.’ (Deuteronomio 6:6, 7) Hinguwahon na maarog si Josue na nagsabi: “Ako asin an sakuyang [pamilya] maglilingkod ki Jehova.”—Josue 24:15.

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Magkaigwa nin regular asin organisadong pampamilyang pagsamba na isinasaisip an pangangaipo kan lambang miyembro kan pamilya