1. Taano ta kaipuhan niato nin paggiya?

Paano kita mapapahiro kan mga prinsipyo sa Biblia na mag-ingat sa mga peligro?​—SALMO 36:9.

An Kaglalang niato mas madonong kisa sa sato. Bilang mamomoton na Ama, may pagmakolog sia sa sato. Siring man, bako niang katuyohan na kita magin independiente sa saiya. (Jeremias 10:23) Kaya, kun paanong kaipuhan nin sadit na aki an paggiya nin mga magurang, kaipuhan man niato gabos an paggiya nin Dios. (Isaias 48:17, 18) An mga prinsipyo sa Biblia nagtatao nin paggiya na sarong balaog hale sa Dios.​—Basahon an 2 Timoteo 3:16.

An mga prinsipyo asin ley ni Jehova nagtotokdo sa sato kan pinakamarahay na pamumuhay ngonyan asin ipinapahiling kaiyan kun paano makakamtan an daing katapusan na mga bendisyon sa maabot. Huling kita linalang nin Dios, tama sanang sunodon niato na may pag-apresyar an paggiya nia.​—Basahon an Salmo 19:7, 11; Kapahayagan 4:11.

2. Ano an mga prinsipyo sa Biblia?

Iyan pundamental na mga katotoohan. Sa ibong na lado, an mga ley puedeng iaplikar sa espesipikong mga kamugtakan. (Deuteronomio 22:8) Dapat tang gamiton an kakayahan sa pag-iisip tanganing masabotan kun paano an sarong prinsipyo aplikado sa partikular na situwasyon. (Talinhaga 2:10-12) Halimbawa, itinotokdo kan Biblia na an buhay balaog hale sa Dios. An pundamental na prinsipyong iyan puedeng maggiya sa sato kun nasa trabaho, nasa harong, asin kun nagbibiahe. Huli kaiyan, kita nag-iingat sa mga peligro.​—Basahon an Guibo 17:28.

3. Anong duwang prinsipyo an pangenot sa gabos?

May sinabi si Jesus dapit sa duwang pinakaimportanteng prinsipyo. An enot naghahayag  kan mismong katuyohan kan buhay nin tawo​—an mamidbid an Dios, mamotan sia, asin maimbod na maglingkod sa saiya. Maninigong isaisip an enot na prinsipyong ini sa gabos tang desisyon. (Talinhaga 3:6) An mga nagsasapuso kaini nagigin katood nin Dios asin tunay na maogma, saka magkakamit nin buhay na daing katapusan.​—Basahon an Mateo 22:36-38.

An ikaduwang prinsipyo magiya sa sato sa pagkaigwa nin matoninong na relasyon sa iba. (1 Corinto 13:4-7) Kalabot sa pag-aplikar kan prinsipyong ini an pag-arog sa kun paano tinatratar nin Dios an mga tawo.​—Basahon an Mateo 7:12; 22:39, 40.

4. Paano kita nakikinabang sa mga prinsipyo sa Biblia?

Iyan nagtotokdo sa mga pamilya kun paano magkakasararo paagi sa pagkamoot. (Colosas 3:12-14) Pinoprotektaran man kan Tataramon nin Dios an mga pamilya paagi sa pagtokdo nin saro pang naggigiyang prinsipyo​—an pag-agoman maninigong permanente.​—Basahon an Genesis 2:24.

Paagi sa pagsunod sa mga katokdoan sa Biblia, mapoprotektaran niato an satong emosyonal asin materyal na kapakanan. Halimbawa, parateng mas gusto nin mga among an mga trabahador na namumuhay kaoyon kan mga prinsipyo sa Biblia dapit sa pagigin onesto asin mahigos. (Talinhaga 10:4, 26; Hebreo 13:18) Tinotokdoan man kita kan Tataramon nin Dios na makontento sa mga bagay na kaipuhan asin orog na pahalagahan an pakikikatood sa Dios kisa sa materyal na mga bagay.​—Basahon an Mateo 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

An pag-aplikar kan mga prinsipyo sa Biblia puedeng magin proteksion sa salud niato. (Talinhaga 14:30; 22:24, 25) Halimbawa, an pagsunod sa ley nin Dios na dai magburat proteksion sa nakakagadan na mga helang asin aksidente. (Talinhaga 23:20) Tinotogotan kita ni Jehova na uminom nin inomon na de alkohol, alagad dapat na tama sana iyan. (Salmo 104:15; 1 Corinto 6:10) Nakikinabang kita sa mga prinsipyo nin Dios huling tinotokdoan kita kaiyan na ingatan bako sana an paggawe kundi pati an pag-iisip niato. (Salmo 119:97-100) Pero, iginagalang nin tunay na mga Kristiano an mga pamantayan nin Dios bako sanang para sa sadiring kapakinabangan. Ginigibo ninda iyan tanganing tawan nin onra si Jehova.​—Basahon an Mateo 5:14-16.