1. Ano an maogmang bareta dapit sa mga gadan?

Kan mag-abot si Jesus sa Betania harani sa Jerusalem, apat na aldaw nang gadan an katood niang si Lazaro. Nagduman sia sa lolobngan kaiba si Marta asin Maria, na mga tugang kan nagadan. Dai nahaloy, dakol an nagkatiripon. Naiimahinar mo daw an kagayagayahan ni Marta asin Maria kan buhayon liwat ni Jesus si Lazaro?​—Basahon an Juan 11:21-24, 38-44.

Aram na ni Marta an maogmang bareta dapit sa mga gadan. Aram nia na bubuhayon liwat ni Jehova an mga gadan tanganing mag-istar giraray digdi sa daga.​—Basahon an Job 14:14, 15.

2. Ano an kamugtakan kan mga gadan?

Sinabi nin Dios ki Adan: “Ika kabokabo, sa kabokabo ka man mabalik.”​—GENESIS 3:19.

An mga tawo ginibo hale sa kabokabo. (Genesis 2:7; 3:19) Kita bakong espiritu na nakasulot nin hawak na tawo. Kita pisikal na linalang, kaya mayo kitang kabtang na padagos na nabubuhay pagkagadan. Kun kita magadan, nagagadan man an hotok, asin napapara an pag-iisip niato. Huli kaini, mayong sinabi si Lazaro dapit sa naeksperyensiahan niang kagadanan huli ta daing pag-aram an mga gadan.​—Basahon an Salmo 146:4; Parahulit 9:5, 6, 10.

Pinapasakitan daw nin Dios an mga gadan paagi sa kalayo? Huling ipinapahiling kan Biblia na daing pag-aram an mga gadan, malinaw na an nagkakalayong impierno falsong katokdoan  na nagpapakaraot sa Dios. Makababalde sa saiya an mismong ideya nin pagpasakit sa mga tawo paagi sa kalayo.​—Basahon an Jeremias 7:31.

3. Puede daw makipag-olay sa sato an mga gadan?

An mga gadan dai nakakataram o nakakadangog. (Salmo 115:17) Alagad may maraot na mga anghel na nakikipag-olay sa mga tawo saka nagsasaginsagin sinda na iyo mismo an mga nagadan. (2 Pedro 2:4) Ipinagbabawal ni Jehova an pagprobar na makihumapot sa mga gadan.​—Basahon an Deuteronomio 18:10, 11.

4. Sairisay an bubuhayon liwat?

Minilyon na gadan na nasa lolobngan an mabubuhay giraray digdi sa daga. Bubuhayon liwat dawa an mga dai nakamidbid sa Dios asin naggibo nin maraot.​—Basahon an Salmo 37:29; Guibo 24:15.

An mga binuhay liwat makakanood kan katotoohan dapit sa Dios asin ikakapahiling an pagtubod ninda ki Jesus paagi sa pagsunod sa saiya. (Kapahayagan 20:11-13) An mga binuhay liwat na magibo nin marahay mabubuhay sagkod lamang digdi sa daga.​—Basahon an Juan 5:28, 29.

5. An pagkabuhay liwat nagsasabi sa sato nin ano dapit ki Jehova?

An paglaom para sa mga gadan ginibong posible nin Dios paagi sa pagsugo kan Aki nia tanganing magadan para sa sato. Kaya, an pagkabuhay liwat nagsasabi sa sato dapit sa pagkamoot asin dai na kutana maninigong kabootan ni Jehova. Kun buhayon na liwat an mga gadan, siisay an gustong-gusto mong mahiling?​—Basahon an Juan 3:16; Roma 6:23.