An publikasyon na ini dai ipinapabakal. Ini itinatao bilang kabtang nin pambilog na kinaban na pagtotokdo kan Biblia na sinusuportaran nin boluntad na mga donasyon.

Para sa mga gustong magdonar, buksan tabi an www.jw.org/bcl.

Apuwera sana kun may ibang tanda, an mga kotasyon sa Biblia trinadusir hale sa nasa modernong Ingles na New World Translation of the Holy ScripturesWith References.

Oktubre 2014 na Pag-imprenta

Bicol (we-BI)