An pagigin magkatuod nakadepende sa pagkamuot. Mantang nadadagdagan an nanunudan mo manungod ki Jehova, lalo man na madakula an pagkamuot mo sa saiya. Mantang nagdadakula an pagkamuot mo sa saiya, lalo man na gugustuhon mong maglingkod sa saiya. Mapahiro ini sa saimo na magin disipulo ni Jesu-Cristo. (Mateo 28:19) Paagi sa pakikiiba sa maugmang pamilya kan Mga Saksi ni Jehova, puwede kang magin katuod nin Diyos sagkod lamang. Pero ano an dapat mong gibuhon?

Dapat na ipahiling mo an pagkamuot mo sa Diyos paagi sa pagsunod sa saiyang mga tugon. “Ini iyo an buot sabihon kan pagkamuot sa Diyos, na kuyugon niyato an saiyang mga tugon; pero an saiyang mga tugon dai nakakapagabat.”​—⁠1 Juan 5:⁠3.

Isagibo an nanunudan mo. May sinabi si Jesus na istorya manungod digdi. Igwang sarong tawong madunong na nagtugdok kan saiyang harong sa ibabaw nin gapo asin sarong tawong mangmang na nagtugdok kan saiyang harong sa baybay. Kan magkaigwa nin makusog na bagyo, dai nagaba an harong na itinugdok sa ibabaw nin gapo, pero su harong na itinugdok sa baybay buminagsak asin nagkarurumpag. Sinabi ni Jesus na an mga nagdadangog sa mga katukduan niya asin isinasagibo iyan arog kan tawong madunong na nagtugdok sa ibabaw kan gapo. Alagad an mga nagdadangog sa mga katukduan niya asin dai man iyan isinasagibo arog kan tawong mangmang na nagtugdok sa baybay. Siisay sainda an gusto mong arugon?​—⁠Mateo 7:​24-27.

 Pagdusay. Ini nangangahulugan na ika madulok ki Jehova sa pamibi asin sasabihon mo sa saiya na gusto mong gibuhon an saiyang kabutan sagkod lamang. An paggibo kan kabutan nin Diyos nagpapahiling na ika disipulo ni Jesu-Cristo.​—⁠Mateo 11:⁠29.

Bawtismo. “Pabawtismo ka patin hugasa an saimong mga kasalan paagi sa saimong pag-apod sa saiyang ngaran.”​—⁠Gibo 22:⁠16.

Lubos na makikabtang sa paglilingkod sa Diyos. “Ano man an saindong ginigibo, gibuhon iyan nin bilog na kalag na siring baga kun para ki Jehova, asin bakong para sa mga tawo.”​—⁠Colosas 3:23.