Dai itutugot ni Jehova na rauton nin maraot na mga tawo an Paraiso. Mga katuod niya sana an maistar diyan. Ano an mangyayari sa maraot na mga tawo? Tanganing maaraman an simbag, pag-ulayan ta an totoong istorya manungod ki Noe. Si Noe nabuhay kaidtong rinibong taon na an nakaagi. Siya marahay na tawo na pirming naghihinguwang gibuhon an kabutan ni Jehova. Pero an ibang tawo digdi sa daga maraot an ginigibo. Kaya sinabihan ni Jehova si Noe na mapaabot siya nin baha tanganing laglagon an gabos na maraot na tawong idto. Sinabihan niya si Noe na gumibo nin arka tanganing siya saka an saiyang pamilya dai magadan pag-abot kan Baha.​—⁠Genesis 6:​9-​18.

Ginibo ni Noe asin kan saiyang pamilya an arka. Pinatanidan ni Noe an mga tawo na maabot an Baha, pero dai sinda nagdangog sa saiya. Nagpadagos sinda sa paggibo nin maraot. Kan matapos na an arka, ilinaog duman ni Noe an mga hayop, tapos luminaog man siya saka an saiyang pamilya. Dangan nagpaabot si Jehova nin makusugon na bagyo. Nag-uran nin 40 aldaw asin 40 banggi. Napano kan tubig an bilog na daga.​​—⁠Genesis 7:​7-​12.

 Nagadan an maraot na mga tawo, pero ilinigtas si Noe asin an saiyang pamilya. Ilinigtas sinda ni Jehova sa Baha asin pinaistar sa sarong daga na mayo na nin karatan. (Genesis 7:​22, 23) Sinasabi kan Bibliya na sa giraray maabot an panahon na lalaglagon ni Jehova an mga habong gumibo kan tama. An marahay na mga tawo dai lalaglagon. Sinda mabubuhay sagkod lamang sa Paraisong daga.​—⁠2 Pedro 2:​5, 6, 9.

Ngunyan dakul an naggigibo nin maraot. An kinaban pano nin problema. Pauruutrong isinusugo ni Jehova an saiyang mga Saksi para patanidan an mga tawo, pero dakul an habong magdangog sa mga tataramon ni Jehova. Habo nindang magbago. Habo nindang akuon an sinasabi nin Diyos manungod sa tama asin sala. Ano an mangyayari sa mga tawong ini? Mabago daw sinda pag-abot nin panahon? Dakul an dai na mabago. Maabot an panahon na an maraot na mga tawo lalaglagon asin dai na nuarin man mabubuhay giraray.​—⁠Salmo 92:⁠7.

An daga dai lalaglagon; iyan gigibuhon na paraiso. An mga nagin katuod nin Diyos mabubuhay nin daing katapusan sa Paraiso digdi sa daga.​—⁠Salmo 37:⁠29.