Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Puwede Kang Magin Katuod nin Diyos!

An impormasyon na ini ginibo tanganing matabangan ka kun paano magigin katuod o amigo nin Diyos.

LEKSIYON 1

Iniimbitaran Ka nin Diyos na Magin Katuod Niya

Dakul na mga tawo sa manlain-lain na parte kan kinaban an nagin mga katuod o amigo nin Diyos. Puwede ka man Niyang magin amigo.

LEKSIYON 2

An Diyos an Pinakamarahay na Puwede Mong Magin Katuod

Tatabangan ka niya na magin maugma asin tiwasay.

LEKSIYON 3

Kaipuhan Mong Manudan an Manungod sa Diyos

Makakatabang iyan sa saimo na maaraman an mga gusto asin habo niya.

LEKSIYON 4

Kun Paano Ka Makakanuod Manungod sa Diyos

Pinagin posible nin Diyos na maaraman niyato an mga ginibo, ginigibo, asin gigibuhon niya.

LEKSIYON 5

An mga Katuod nin Diyos Mabubuhay sa Paraiso

An paraiso dai magigin arog kan kinaban na kinabubuhayan niyato ngunyan. Ano an magigin itsura kaiyan?

LEKSIYON 6

Harani Na an Paraiso!

Taano ta sigurado kita diyan?

LEKSIYON 7

Sarong Patanid Gikan sa Nakaagi

Ano an kahulugan para sa sato ngunyan kan istorya sa Bibliya dapit ki Noe?

LEKSIYON 8

Sairisay an Kaiwal nin Diyos?

Aramon kun sairisay sinda tanganing dai ka ninda madaya.

LEKSIYON 9

Sairisay an Katuod nin Diyos?

Ano an gusto nindang maaraman kan mga tawo dapit ki Jehova?

LEKSIYON 10

Kun Paano Manunumpungan an Tunay na Relihiyon

May mga paagi para mamidbid asin manumpungan mo iyan.

LEKSIYON 11

Habuan an Bakong Tunay na Relihiyon!

Paano mo maaaraman kun baga bakong tunay an sarong relihiyon? Taano ta dapat mong habuan iyan?

LEKSIYON 12

Ano an Nangyayari Pag an Saro Nagadan?

An Bibliya nagtatao sa sato nin simbag.

LEKSIYON 13

An Mahika Asin Pangkukulam Maraot

Taano ta sinasabi nin Diyos na maraot iyan?

LEKSIYON 14

An mga Katuod nin Diyos Naglilikay sa Maraot

Anong mga gibo an ikinakaanggot nin Diyos?

LEKSIYON 15

An mga katuod nin Diyos ginigibo an marahay

Ano an nagkapirang marahay na gibo na makakatabang tanganing magin katuod kita nin Diyos?

LEKSIYON 16

Ipahiling an Saimong Pagkamuot sa Diyos

Para dai magluya an pagigin mag-amigo, kaipuhan na makipag-ulay, magdangog, asin magsabi nin magagayon na bagay dapit sa amigo. Arog man kaiyan sa Diyos.

LEKSIYON 17

Tanganing Magdanay an Sarong Katuod, Dapat na Ika Magin Katuod

Mantang mas namimidbid mo si Jehova, mas mamumutan mo siya.

LEKSIYON 18

Magin Katuod nin Diyos Sagkod Lamang!

An buhay na daing katapusan sarong pambihirang marhay na regalo na itatao nin Diyos sa mga katuod niya.