Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 12

Organisado Para Maglingkod sa ‘Diyos nin Katuninungan’

Organisado Para Maglingkod sa ‘Diyos nin Katuninungan’

KATUYUHAN KAN KAPITULO

Progresibong inoorganisar ni Jehova an mga lingkod niya

1, 2. Ano an pagbabago sa Zion’s Watch Tower kan Enero 1895, asin ano an reaksiyon kan mga tugang?

KAN maresibi kan maigot na Estudyante sa Bibliya na si John A. Bohnet an saiyang kopya kan Zion’s Watch Tower na Enero 1895, naugma siya sa nahiling niya. Igwa iyan nin bagong cover na may drowing na halangkawon na parola sa gilid nin dagat na darakula an alon asin nagtatao iyan nin liwanag sa madiklom na langit. An paisi sa magasin dapit sa cover may titulong “Our New Dress.”

2 Huling napahanga si Brother Bohnet, nagsurat siya ki Brother Russell. “Naugma ako kan mahiling ko an magayunon na WATCHTOWER,” an sabi niya. “Puwerte iyan.” Nagsurat man dapit sa cover an saro pang maimbod na Estudyante sa Bibliya na si John H. Brown: “Nakakakua nanggad iyan nin atensiyon. Matibayon an pundasyon kan tore, minsan ngani rinarapado iyan nin mga alon asin bagyo.” An bagong cover an inot na pagbabago na nahiling kan mga tugang kan taon na idto—pero bako iyan an ultimo. Kan Nobyembre, naaraman ninda an saro pang dakulang pagbabago. Interesante iyan huling kalabot giraray diyan an dagat na darakula an alon.

3, 4. Anong problema an tinawan nin atensiyon sa Watch Tower na Nobyembre 15, 1895, asin ano an ipinaising pagbabago na magkakaigwa nin dakulang epekto?

3 Ihinayag nin sarong detalyadong artikulo sa Watch Tower na Nobyembre 15, 1895 an sarong problema: “Huli sa mga problemang arog sa darakulang alon, nararaot an katuninungan sa asosasyon, o organisasyon, kan Mga Estudyante sa Bibliya. Nag-uurog an pagpasuruway nin mga tugang sa kun siisay an maninigong manginot sa lokal na kongregasyon. Tanganing tabangan sindang masabutan kun ano an kaipuhan para itanos an pagriribal na nagreresulta sa pagkabaranga, ikinumparar kan artikulo an organisasyon sa sarong barko. Dangan prangkang inadmitir kaiyan na an mga nanginginot dai ikinaandam sa mabagyong mga sitwasyon an arog-barkong organisasyon. Ano an dapat gibuhon?

4 Sinabi kan artikulo na sinisiyerto nin may kakayahan na kapitan na igwa nin mga salbabida sa barko asin na andam an mga tripulante kun may bagyo. Kaagid kaiyan, kaipuhan na siyertuhon kan mga nanginginot sa organisasyon na andam an gabos na kongregasyon na atubangon an arog-bagyong mga kamugtakan. Tanganing magibo iyan, ipinaisi kan artikulo an sarong pagbabago na magkakaigwa  nin dakulang epekto. Nagtao iyan nin instruksiyon na tulos-tulos “magpili nin mga elder sa kada company” o kongregasyon para “‘mangataman’ sa aripumpon.”—Gui. 20:28.

5. (a) Taano ta napapanahon na lakdang sa pag-uswag an inot na areglo sa pagpili nin mga elder? (b) Anong mga hapot an pag-uulayan ta?

5 An inot na areglo sa pagpili nin mga elder nangahulugan nin napapanahon na lakdang sa pag-uswag para magin marigon an pagkaorganisar kan kongregasyon. Nakatabang iyan sa mga tugang na makayanan an garo makukusog na alon kan Giyera Mundiyal I. Sa nagsurunod na dekada, nakatabang sa mga lingkod nin Diyos an dugang pang pagpakarhay sa organisasyon para mas masangkapan sinda sa paglilingkod ki Jehova. Anong hula sa Bibliya an patiinot na nagsabi kan pag-uswag na ini? Anong mga pagbabago sa organisasyon an nahiling mo? Paano ka nakinabang diyan?

“Nonombrahan Ko an Katuninungan Bilang mga Paraataman sa Saimo”

6, 7. (a) Ano an kahulugan kan Isaias 60:17? (b) Ano an ipinaparisa kan pagkasambit sa “mga paraataman” asin ‘mga paratao nin trabaho’?

6 Arog kan pinag-ulayan ta sa Kapitulo 9, ihinula ni Isaias na papadakulon ni Jehova an mga kabilang sa banwaan Niya. (Isa. 60:22) Minsan siring, urog pa diyan an ipinanuga ni Jehova. Sa hulang iyan, sinabi Niya: “Imbes na tanso madara ako nin bulawan, asin imbes na lansang [o batbat] madara ako nin plata, imbes na kahoy, tanso, asin imbes na mga gapo, lansang; asin nonombrahan ko an katuninungan bilang mga paraataman sa saimo asin an katanusan bilang mga paratao sa saimo nin trabaho.” (Isa. 60:17NW) Ano an kahulugan kaiyan? Paano iyan aplikado sa sato ngunyan?

An pagsalida bakong hali sa bakong marahay pasiring sa marahay, kundi hali sa marahay pasiring sa mas marahay

7 Sinasabi sa hula ni Isaias na an sarong klase nin materyales sasalidahan nin ibang klase. Pero mangnuhon na an pagsalida bakong hali sa bakong marahay pasiring sa marahay, kundi hali sa marahay pasiring sa mas marahay. Sarong pagpakarhay pag sinalidahan nin bulawan an tanso, asin totoo man iyan sa iba pang materyales na sinambit digdi. Kaya, ihinula ni Jehova paagi sa ilustrasyon na progresibong papakarhayon an kamugtakan kan mga lingkod niya. Anong klaseng pagpakarhay an buot sabihon kaiyan? Kan sambiton ni Jehova an “mga paraataman” asin an ‘mga paratao nin trabaho,’ ipinarisa niya na luway-luway na papakarhayon an paagi nin pag-asikaso saka pag-organisar sa saiyang mga lingkod.

8. (a) Siisay an nagpapangyari kan pagpakarhay na sinambit sa hula ni Isaias? (b) Paano kita nakikinabang sa pagpakarhay? (Hilingon man an kahon na “ Mapakumbaba Niyang Inako an Pagtatanos.”)

8 Siisay an nagpapangyari kan pag-uswag sa organisasyon? Sabi ni Jehova: “Madara ako nin bulawan, . . . madara ako nin plata, . . . asin nonombrahan ko an katuninungan.” Iyo, si Jehova, bako an tawo, an nagpapangyaring mapakarhay an pagkaorganisar kan kongregasyon. Asin puon pa kan patukawon si Jesus bilang Hadi, pinapangyayari na ni Jehova an pagpakarhay na ini paagi sa Aki niya. Paano kita nakikinabang sa mga pagbabago? Sinasabi man sa teksto na an pagpakarhay maresulta sa “katuninungan” asin “katanusan.” Pag inaako ta an paggiya nin Diyos asin naggigibo kita nin pagliliwat, nagkakaigwa kita nin katuninungan saka pinapahiro kita nin pagkamuot pati katanusan na maglingkod ki Jehova, na ilinadawan ni apostol Pablo bilang ‘an Diyos nin katuninungan.’—Fil. 4:9.

9. Ano an tamang pundasyon kan pagigin areglado saka pagkasararo sa kongregasyon, asin taano?

 9 Mapadapit ki Jehova, nagsurat man si Pablo: “An Diyos sarong Diyos bako nin pagkadis-areglado kundi nin katuninungan.” (1 Cor. 14:33NW) Mangnuhon na dai ipinahiling ni Pablo an pagkakalain nin pagkadis-areglado asin pagigin areglado, kundi an pagkakalain nin pagkadis-areglado asin katuninungan. Taano? Pag-isipan ini: An pagigin areglado dai man pirming nagreresulta sa matuninong na kamugtakan. Halimbawa, tibaad areglado an pagmartsa nin sarong grupo nin suldados pasiring sa labanan, pero maresulta ini sa giyera, bakong sa katuninungan. Huli kaini, bilang mga Kristiyano, gusto tang isaisip an mahalagang puntong ini: Kun bakong katuninungan an pundasyon nin ano man na aregladong estruktura, mabagsak iyan pag-abot nin panahon. Sa kabaliktaran, an pagigin areglado nagdadanay kun may diyosnon na katuninungan. Huli kaini, nagpapasalamat nanggad kita na an organisasyon ta ginigiyahan asin pinapakarhay kan ‘Diyos nin katuninungan’! (Roma 15:33) An katuninungan na itinatao nin Diyos iyo an pundasyon kan pagigin areglado saka udok sa pusong pagkasararo na nakakamtan asin pinapahalagahan tang marhay sa mga kongregasyon sa bilog na kinaban.—Sal. 29:11.

10. (a) Ano an mga pinakarhay sa organisasyon ta kaidto? (Hilingon an kahon na “ Kun Paano Pinakarhay an Paagi nin Pangangataman.”) (b) Anong mga hapot an pag-uulayan ta ngunyan?

10 An kahon na “ Kun Paano Pinakarhay an Paagi nin Pangangataman” nagtatao nin sumaryo kan kapaki-pakinabang asin aregladong mga pagbabago sa organisasyon ta kaidto pang mga panahon. Pero anong pagbabago ‘hali sa tanso pasiring sa bulawan’ an pinangyayari ni Jehova paagi sa satong Hadi sa nakaagi pa sanang mga dekada? Paano pinapakusog kan pagliliwat na iyan sa pangangataman an katuninungan asin pagkasararo kan mga kongregasyon sa bilog na kinaban? Paano iyan nakakatabang sa saimo na maglingkod sa ‘Diyos nin katuninungan’?

Kun Paano Pinanginginutan ni Cristo an Kongregasyon

11. (a) Ano an urog na nasabutan huli sa pag-adal sa Kasuratan? (b) Ano an determinadong gibuhon kan mga miyembro kan namamahalang grupo?

11 Puon 1964 sagkod 1971, dinirehiran kan namamahalang grupo an sarong proyekto nin detalyadong pag-adal sa Bibliya na nagsiyasat dapit sa dakul na tema, kaiba na an kun paano nagpunsiyonar an Kristiyanong kongregasyon kan inot na siglo. * Mapadapit sa pagkaorganisar kan kongregasyon, napag-adalan ninda na may sarong grupo nin kamagurangan imbes na saro sanang elder, o paraataman, an kada kongregasyon kan inot na siglo. (Basahon an Filipos 1:1; * 1 Timoteo 4:14. *) Kan urog nindang masabutan an puntong iyan, narealisar ninda na ginigiyahan sinda kan Hading si Jesus para pakarhayon an pagkaorganisar kan mga lingkod nin Diyos—asin determinado sindang sumunod sa paggiya kan Hadi. Tulos-tulos sindang guminibo nin pagliliwat tanganing an organisasyon mas lubos na ikauyon sa areglo nin pagpili nin mga elder na sinasabi sa Kasuratan. Ano an nagkapirang pagliliwat kan inot na mga taon kan dekada nin 1970?

12. (a) Anong pagliliwat an ginibo mismo sa namamahalang grupo? (b) Ipaliwanag kun paano an pagkaorganisar ngunyan kan Namamahalang Grupo. (Hilingon an kahon na “ Kun Paano Inaasikaso kan Namamahalang Grupo an Intereses kan Kahadian.”)

12 Sa namamahalang grupo mismo ginibo an inot na pagliliwat. Bago kaini, kompuwesto iyan kan pitong linahidan na brother na miyembro kan grupo nin mga direktor kan Watch Tower Bible and  Tract Society of Pennsylvania. Minsan siring, kan 1971, nagin 11 an 7 miyembro kan namamahalang grupo asin dai na sinda kaiba sa grupo nin mga direktor. Para sa sainda, magkakapantay sinda kaya nagsusurusalida sinda kada taon sa pagigin tsirman sigun sa alpabetikong pagkasunod-sunod kan pangaran ninda.

13. (a) Ano an nagin areglo kaidto sa laog nin 40 taon? (b) Ano an ginibo kan Namamahalang Grupo kan 1972?

13 An sunod na pagliliwat ginibo sa kada kongregasyon. Paano? Puon 1932 sagkod 1972, sa pangkagabsan saro sanang brother an nangangataman sa kongregasyon. Bago 1936, inapod na direktor sa paglilingkod an siring na nombradong brother. Pakalihis kaiyan, inapod siya na company servant, dangan congregation servant, asin sa katapos-tapusi bilang congregation overseer. Maigot nindang inaasikaso an espirituwal na kapakanan kan aripumpon. Parating nagdedesisyon an congregation overseer para sa kongregasyon dawa ngani dai niya kinokonsulta an ibang servant o elder sa kongregasyon. Minsan siring, kan 1972, may ginibong makasaysayan na pagbabago an Namamahalang Grupo. Ano an kalabot diyan?

14. (a) Anong bagong areglo an pinunan kan Oktubre 1, 1972? (b) Paano inaaplikar kan parakoordinar kan grupo nin kamagurangan an konseho sa Filipos 2:3?

14 Imbes na magkaigwa nin saro sanang brother na naglilingkod bilang congregation overseer sa kada kongregasyon, manombra na man sa teokratikong paagi nin iba pang brother na nakakaabot sa kuwalipikasyon kan Kasuratan para magin Kristiyanong mga elder. Sinda an makompuwesto sa sarong grupo nin kamagurangan  na mangangataman sa lokal na kongregasyon. Pinunan kan Oktubre 1, 1972 an bagong areglong iyan. Ngunyan, minamansay nin parakoordinar kan grupo nin kamagurangan na siya dai nakakalangkaw sa ibang elder kundi “mas hababa.” (Luc. 9:48NW) Bendisyon nanggad an siring na mapakumbabang mga brother para sa pambilog na kinaban na kasararuan nin magturugang!—Fil. 2:3.

Malinaw na madunong an satong Hadi huling tinawan niya an saiyang mga parasunod nin kinakaipuhan na mga pastor sa tamang panahon

15. (a) Paano nakinabang an mga kongregasyon sa areglo na magkaigwa nin grupo nin kamagurangan? (b) Ano an nagpapahiling na madunong an satong Hadi?

15 Dakulang pagpakarhay an areglo na an mga miyembro kan mga grupo nin kamagurangan magbaranga-banga sa mga responsabilidad sa kongregasyon. Isip-isipa an tulong pakinabang: Inot sa gabos, an areglong iyan nakakatabang sa gabos na elder—gurano man kagabat an mga responsabilidad sa kongregasyon—na girumdumon na marhay na si Jesus an Payo kan kongregasyon. (Efe. 5:23) Ikaduwa, sinasabi sa Talinhaga 11:14: “May kapangganahan pag dakul an parahatol.” (NW) Pag kinokonsulta kan mga elder an kada saro dapit sa mga bagay na may koneksiyon sa espirituwal na kapakanan kan kongregasyon asin pinag-iisipan an suhestiyon kan kada saro, natatabangan sindang gumibo nin mga desisyon na kauyon kan mga prinsipyo sa Bibliya. (Tal. 27:17) Binebendisyunan ni Jehova an siring na mga desisyon kaya nagigin mapanggana iyan. Ikatulo, huling igwa nin mas dakul na kuwalipikadong elder, naaasikaso kan organisasyon an nagdadakulang pangangaipo na mapangatamanan  asin mapasturan an mga kongregasyon. (Isa. 60:3-5) Isip-isipa na sana—duminakul nanggad an kongregasyon sa bilog na kinaban puon sa labing 27,000 kan 1971 sagkod sa labing 113,000 kan 2013! Malinaw na madunong an satong Hadi huling tinatawan niya an saiyang mga parasunod nin kinakaipuhan na mga pastor sa tamang panahon.—Miq. 5:5.

“Ibinoboto mi an mga elder paagi sa pag-itaas kan tuong kamot. Dangan, sarong brother an minatindog para bilangon an boto.”—Sister Rose Swingle, Chicago, Illinois, E.U.A.

“Nagigin mga Halimbawa sa Aripumpon”

16. (a) Ano an responsabilidad kan mga elder? (b) Paano minansay kan Mga Estudyante sa Bibliya an konseho ni Jesus na ‘pasturan an mga karnero’?

16 Kaidtong inot na mga taon kan Mga Estudyante sa Bibliya, nasabutan na kan mga elder na may responsabilidad sindang tabangan an mga kapagtubod na magdanay na lingkod nin Diyos. (Basahon an Galacia 6:10.) * Kan 1908, tinukar nin artikulo sa Watch Tower an konseho ni Jesus: ‘Pasturan an sakong [saradit na] karnero.’ (Juan 21:15-17, An Banal na Biblia) Nagsabi iyan sa mga elder: “Mahalagang marhay na panginot sa puso ta an sugo sa sato kan Kagurangnan kun dapit sa aripumpon, na tama sanang ibilang niyato na dakulang pribilehiyo na pakakanon asin atamanon an mga parasunod kan Kagurangnan.” Kan 1925, idinuon giraray kan The Watch Tower an kahalagahan nin paglilingkod bilang mga pastor paagi sa pagpagirumdom sa mga elder: “Sadiri nin Diyos an iglesya [o kongregasyon] niya, . . . asin maninimbag sa saiya an gabos na may pribilehiyong maglingkod sa mga tugang ninda.”

17. Paano tinatabangan an mga paraataman na magin may kakayahan na mga pastor?

17 Paano tinatabangan kan organisasyon ni Jehova an mga elder tanganing an abilidad ninda sa pagpastor magin siring sa “plata” imbes na “lansang”? Paagi sa pagtao nin pagsasanay. Kan 1959, ginibo an inot na Kingdom Ministry School para sa mga paraataman. Tinukar sa sarong pahayag sa klase an temang “Pagtao nin Personal na Atensiyon.” Dinagka an mga brother na may katungdan na “maggibo nin iskedyul para dalawon an mga parahayag sa harong ninda.” Ipinahiling sa pahayag na iyan an lain-lain na paagi na magin nakakapakusog  an siring na mga pagdalaw nin mga pastor. Kan 1966, pinunan an binagong Kingdom Ministry School. Tinukar diyan an temang “Kahalagahan kan Pagpastor.” Ano an panginot na punto sa leksiyon na iyan kan klase? An mga nanginginot “maninigong mamumuton na mangataman sa aripumpon nin Diyos, pero dai pagpabayaan an saindang pamilya asin an ministeryo sa langtad.” Sa nakaagi pa sanang mga taon, may iba pang paadalan na ginibo para sa mga elder. Ano an resulta kan padagos na pagsasanay na itinatao kan organisasyon ni Jehova? Ngunyan, rinibong kuwalipikadong brother sa Kristiyanong kongregasyon an naglilingkod bilang espirituwal na mga pastor.

Pang-Kahadian na Paadalan sa Pagmiministro sa Pilipinas, 1966

18. (a) Anong magabat na responsabilidad an ipinagkatiwala sa mga elder? (b) Taano ta namumutan ni Jehova asin ni Jesus an mahigos na mga elder?

18 Paagi sa Hading si Jesus, ginagamit ni Jehova an mga elder para sa sarong magabat na gibuhon. Ano iyan? Panginutan an mga karnero nin Diyos sa pinakadelikadong panahon sa kasaysayan nin tawo. (Efe. 4:11, 12; 2 Tim. 3:1) Namumutan na marhay ni Jehova asin ni Jesus an mahigos na mga elder huling sinusunod ninda an konseho sa Kasuratan: ‘Pasturan nindo an aripumpon nin Diyos na nasa pangangataman nindo, na gikan sa buot, na gustong-gusto nindo, na nagigin mga halimbawa sa aripumpon.’ (1 Ped. 5:2, 3NW) Pag-ulayan ta an duwang paagi na an Kristiyanong mga pastor nagigin halimbawa sa aripumpon asin nakakakontribwir na marhay sa katuninungan saka kagaya-gayahan kan kongregasyon.

Kun Paano Pinapasturan nin mga Elder Ngunyan an Aripumpon nin Diyos

19. Ano an namamatian ta pag iniibanan kita kan mga elder sa ministeryo?

19 Inot, an mga elder naglilingkod kaiba kan mga miyembro kan kongregasyon. Sinabi kan kagsurat nin Ebanghelyo na si Lucas dapit ki Jesus: ‘Siya naglibot sa gabos na banwa asin baryo, na naghuhulit asin nagdadara kan marahay na bareta kan Kahadian nin Diyos, asin kairiba niya an [dose].’ (Luc. 8:1) Kun paanong naghulit si Jesus  kaiba kan mga apostol, naghuhulit man an arugan na mga elder ngunyan kaiba kan mga kapagtubod ninda. Aram ninda na sa paggibo kaiyan, dakula an naitatabang ninda sa pagpakusog kan kongregasyon. Ano an sabuot kan mga miyembro nin kongregasyon sa siring na mga elder? Nagsabi si Jeannine, sarong sister na ma-90 anyos na: “Pag kaiba ko sa paglilingkod sa langtad an sarong elder, may oportunidad nanggad ako na makipag-ulay sa saiya asin mas mamidbid siya.” Nagsabi si Steven, sarong brother na mga 35 anyos: “Pag iniibanan ako sa pagharong-harong nin sarong elder, namamatian ko na gusto niya akong tabangan. Nauugma nanggad ako huli sa siring na tabang.”

Kun paanong hinahanap nin sarong pastor an nalagalag na karnero, nagmamaigot man an mga elder na hanapon an mga napaparayo sa kongregasyon

20, 21. Paano maaarog nin mga elder an pastor sa parabula ni Jesus? Magtao nin halimbawa. (Hilingon man an kahon na “ Mabungang mga Pagdalaw Kada Semana.”)

20 Ikaduwa, sinasanay kan organisasyon ni Jehova an mga elder na magmakulog sa mga napaparayo sa kongregasyon. (Heb. 12:12) Taano ta maninigo nindang tabangan an mga siring na maluya sa espirituwal, asin paano ninda maninigong gibuhon iyan? An simbag yaon sa parabula ni Jesus dapit sa pastor asin nalagalag na karnero. (Basahon an Lucas 15:4-7.) Kan mariparo kan pastor na may nawawarang karnero, hinanap niya iyan na garo baga iyan sana an karnero niya. Paano inaarog nin mga elder ngunyan an halimbawa kan pastor? Kun paanong nagdadanay na mahalagang marhay sa pastor an nalagalag na karnero, nagdadanay man na mahalagang marhay sa mga elder an mga napaparayo sa kongregasyon nin Diyos. Para sa sainda, an sarong tugang na maluya sa espirituwal garo nalagalag na karnero, kaya bakong pagsayang sana nin panahon an paghanap saka pagtabang sa saiya. Dugang pa, kun paanong nagdesisyon an pastor na ‘hanapon an nawara, sagkod na makua iyan,’ minahiro man an mga elder para hanapon asin tabangan an mga maluya.

21 Ano an ginibo kan pastor sa parabula kan makua niya an karnero? Luway-luway niya iyan na inalsa, ‘ibinugtak sa saiyang abaga,’ asin dinara pabalik sa aripumpon. Kaagid kaiyan, an udok sa pusong kapahayagan nin pagmakulog nin sarong elder puwedeng luway-luway na makapakusog sa saro na maluya sa espirituwal asin makatabang sa saiya na bumalik sa kongregasyon. Iyan an nangyari ki Victor, sarong brother sa Aprika na nagpundong makiasosyar sa kongregasyon. Sabi niya: “Sa laog nin walong taon na inaktibo ako, padagos na nagmaigot an mga elder na tabangan ako.” Ano an nangurugnang nakapahiro sa saiya? Nagpaliwanag siya: “Sarong aldaw, dinalaw ako ni John, sarong elder na nagin kaklase ko sa Paadalan sa Paglilingkod Bilang Payunir, asin ipinahiling niya sako su nagkapirang ritrato na siya an nagkua kan nasa paadalan kami. Kadakul akong mauugmang nagirumduman kaya gustong-gusto kong mamatian giraray su kagaya-gayahan ko kaidtong naglilingkod pa ako ki Jehova.” Dai nahaloy pakadalaw ni John, nagbalik si Victor sa kongregasyon. Payunir na giraray siya ngunyan. Iyo, dakula an nagigibo kan mapagmakulog na mga elder para magin maugma kita.—2 Cor. 1:24. *

 Huli sa Pinakarhay na Pangangataman Urog na Nagkakasararo an mga Lingkod nin Diyos

22. Paano urog na nagkakasararo an Kristiyanong kongregasyon huli sa katanusan asin katuninungan? (Hilingon man an kahon na “ Napangalas Kami.”)

22 Arog kan sinambit sa inutan, ihinula ni Jehova na padagos na mag-uurog an katanusan asin katuninungan kan mga lingkod nin Diyos. (Isa. 60:17) Urog na nagkakasararo an mga kongregasyon huli sa mga kuwalidad na ini. Sa anong mga paagi? Kun dapit sa katanusan, ‘si Jehova na satuyang Diyos saro sana.’ (Deut. 6:4) An matanos na mga pamantayan niya sa mga kongregasyon sa sarong nasyon bakong lain sa mga kongregasyon sa ibang nasyon. Saro sana an mga pamantayan niya sa kun ano an tama asin kun ano an sala, asin parareho iyan sa “gabos na kongregasyon kan mga banal.” (1 Cor. 14:33NW) Huli kaini, mag-uuswag an kongregasyon solamente kun iinaaplikar an mga pamantayan nin Diyos. Kun dapit sa katuninungan, gusto kan satong Hadi na dai sana kita magkaigwa nin katuninungan sa kongregasyon kundi magin ‘mga parapatuninong’ man. (Mat. 5:9) Huli kaini, pinagmamaigutan tang gibuhon an ‘mga bagay na nakakapagpatuninong.’ Kita an inot na minahiro para maresolberan an mga dai pagkakaintindihan na kun beses nangyayari sa tahaw ta. (Roma 14:19) Paagi kaiyan, nakakatabang kita sa pagkaigwa nin katuninungan asin pagkasararo sa satong kongregasyon.—Isa. 60:18.

23. Bilang mga lingkod ni Jehova, taano ta nauugma kita ngunyan?

23 Kan Nobyembre 1895, kan ipaisi kan Watch Tower an inot na areglo nin pagpili nin mga elder, ipinahayag man kan mga brother na may katungdan an saindang udok sa pusong kamawutan. Ano iyan? Minawot asin ipinamibi ninda na lugod makatabang sa mga lingkod nin Diyos an bagong areglo sa organisasyon na “magkasararo tulos sa pagtubod.” Sa paggirumdom sa nakaaging mga dekada, nagpapasalamat kita na maaraman na urog nanggad kitang nagkakasararo sa pagsamba huli sa luway-luway na pagpakarhay sa pangangataman na pinapangyayari ni Jehova paagi sa satong Hadi. (Sal. 99:4) Bilang resulta, nauugma an gabos na lingkod ni Jehova ngunyan sa bilog na daga huling naglalakaw kita “sa iyo man sanang espiritu,” nagsusunod sa “iyo man sanang lakad,” asin naglilingkod na may “pagkasararo” sa ‘Diyos nin katuninungan.’—2 Cor. 12:18; basahon an Sofonias 3:9.

^ par. 11 Ipinublikar sa librong Aid to Bible Understanding an resulta kan detalyadong pagsiyasat.

^ par. 11 Filipos 1:1, (NW): “Si Pablo asin Timoteo, mga uripon ni Cristo Jesus, sa gabos na banal na kasaro ni Cristo Jesus na yaon sa Filipos, kaiba an mga paraataman asin ministeryal na mga lingkod.”

^ par. 11 1 Timoteo 4:14, (NW): “Dai mo pagpabayaan an balaog na yaon sa saimo na itinao sa saimo paagi sa sarong hula kan ipatong kan grupo nin kamagurangan an saindang kamot sa saimo.”

^ par. 16 Galacia 6:10 (An Marahay na Bareta Biblia): “Kaya sa lambang oportunidad na itao sa sato, maggibo kita nin marahay sa gabos, orog nang gayo sa kapwa nyato paratubod.”