Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 11

Pagdalisay sa Moral—Nagpapabanaag kan Kabanalan nin Diyos

Pagdalisay sa Moral—Nagpapabanaag kan Kabanalan nin Diyos

KATUYUHAN KAN KAPITULO

Kun paano tinutukduan kan Hadi an mga sakop niya na igalang an mga pamantayan nin Diyos sa moral

Imahinara na palaog ka sa patyong nasa luwas kan dakulang espirituwal na templo ni Jehova

1. Ano an nahiling ni Ezequiel na kahanga-hanga para sa sato?

IPAMUGTAK ta baga na naeksperyensiyahan mo an arog kan ki propeta Ezequiel mga 25 siglo na an nakaagi. Imahinara ini: Parani ka sa sarong dakula asin nagkikinang na templo. May sarong makapangyarihan na anghel duman na ipapahiling sa saimo an nasa laog kan kahanga-hangang lugar na ini! Nagsakat ka sa pitong tangga na pasiring sa saro sa tulong tatâ. Napahanga ka nanggad sa mga entradang ini. Mga 30 metros an langkaw kaini. Paglaog mo sa entrada, nahiling mo na may mga kuwarto nin mga guwardiya. An mga harigi may elegante an pagkadisenyong mga puon nin palma.—Ezeq. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (a) Sa ano nagrerepresentar an templo na nasa bisyon? (Hilingon man an nota sa ibaba.) (b) Ano an manunudan ta sa mga kabtang kan mga entrada kan templo?

2 Ini an bisyon dapit sa espirituwal na templo. Detalyadong marhay an pagkaladawan diyan ni Ezequiel sa kapitulo 40 sagkod 48 kan saiyang libro nin mga hula. Nagrerepresentar ini sa areglo ni Jehova para sa dalisay na pagsamba. An lambang kabtang kaiyan may kahulugan para sa pagsamba ta sa huring mga aldaw na ini. * Ano an kahulugan kan halangkawon na mga tatâ? Ipinapagirumdom kaiyan sa sato na an mga minalaog sa areglo ni Jehova para sa dalisay na pagsamba dapat na mamuhay kauyon kan halangkawon asin matanos na mga pamantayan nin Diyos. Arog man kaiyan an ipinaparisa kan nakaukit na mga puon nin palma, huling sa Bibliya ginagamit iyan kun minsan para ipanungod sa katanusan. (Sal. 92:12) Asin kumusta man an mga kuwarto nin mga guwardiya? Malinaw na an mga daing paggalang sa mga pamantayan nin Diyos dai pinapalaog sa magayon asin nagtataong buhay na areglong ini nin dalisay na pagsamba.—Ezeq. 44:9.

3. Taano ta kaipuhan na padagos na dalisayon an mga parasunod ni Cristo?

3 Paano nauutob an bisyon ni Ezequiel? Arog kan naaraman ta sa Kapitulo 2 kan librong ini, ginamit ni Jehova si Cristo para dalisayon sa espesyal na paagi an mga lingkod niya puon 1914 sagkod sa kapinunan kan 1919. Natapos daw kaidto an pagdalisay? Dai nanggad! Kan nakaaging siglo, padagos na sinusuportaran niya an banal na mga pamantayan ni Jehova sa paggawi. Huli kaini, kaipuhan na padagos na dalisayon an mga parasunod niya. Taano? Huling tinitipon ni Cristo an mga parasunod niya hali sa kinaban na ini na maraot an moral asin nungkang minapundo si Satanas sa paghihinguwang pabalikon sinda sa arog-lâmaw na imoralidad. (Basahon an  2 Pedro 2:20-22.) Siyasaton ta an tulong aspekto na diyan padagos na dinadalisay an tunay na mga Kristiyano. Inot, pag-uulayan ta an nagkapirang pagdalisay sa moral, dangan an mahalagang marhay na probisyon para mapagdanay na malinig an kongregasyon, asin ultimo an areglo sa pamilya.

Pagdalisay sa Moral sa Pag-agi nin mga Taon

4, 5. Anong taktika an haloy nang ginagamit ni Satanas, asin paano iyan nagin mapanggana?

4 Pirming interesadong marhay an mga lingkod ni Jehova sa paggawi na malinig sa moral asin matanos. Huli kaini, maugma nindang sinusunod an mas malinaw pang instruksiyon dapit diyan. Pag-ulayan ta an pirang halimbawa.

5 Seksuwal na imoralidad. Katuyuhan ni Jehova na magin malinig asin nakakaugma an seksuwal na relasyon nin mag-agom. Gustong-gusto ni Satanas na biribidon an tamang paggamit kan mahalagang regalong iyan; ginigibo niyang magin kaakit-akit iyan sa salang paagi para tentaran an mga lingkod ni Jehova tanganing mawara ninda an pag-uyon nin Diyos. Nagin mapanggana si Satanas sa paggamit kaiyan kan magresulta iyan sa kapahamakan kan panahon ni Balaam, asin urog pa niyang ginagamit iyan sa huring mga aldaw.—Bil. 25:1-3, 9; Kap. 2:14.

6. Anong promesa an ipinublikar sa Watch Tower, paano iyan ginamit, asin taano ta dai na iyan ginamit pag-abot nin panahon? (Hilingon man an nota sa ibaba.)

6 Para labanan an paghihinguwa ni Satanas, ipinublikar sa Watch Tower na Hunyo 15, 1908 an promesa na kaiba an kapanugaan na ini: “Sa gabos na panahon asin sa gabos na lugar, an magigin pagtratar ko sa mga bakong kasekso pareho lang sa pribado o sa publiko.” * Minsan ngani bakong kahagadan an promesang ini, dakul an nag-ako kaini asin isinumitir an pangaran ninda para ipublikar sa Zion’s Watch Tower. Pakalihis nin mga taon, narealisar ninda na baga man nakatabang kaidto sa dakul an promesang ini, iyan nagin ritwal na sana; kaya dai na ninda ginamit iyan. Minsan siring, pirming sinusuportaran an halangkaw na mga prinsipyo sa moral na irinerepresentar kaiyan.

7. Kan 1935, anong problema an tinawan nin atensiyon kan The Watchtower, asin anong pamantayan an idinuon giraray kaiyan?

7 Uminurog pa an pag-atake ni Satanas. Prangkang tinawan nin atensiyon kan The Watchtower na Marso 1, 1935 an nagdadakulang problema sa tahaw kan mga lingkod nin Diyos. Minalataw na paghuna nin nagkapira, kun nakikikabtang sinda sa ministeryo, libredo na sinda sa mga pamantayan ni Jehova sa moral pag-abot sa pribadong buhay. Direktang sinabi kan The Watchtower: “Maninigong girumdumon nin saro na bako sanang pakikikabtang sa pagpatotoo an kahagadan. An mga Saksi ni Jehova mga representante niya, asin may obligasyon sindang irepresentar nin tama si Jehova saka an kahadian niya.” Dangan, nagtao an artikulo nin malinaw na konseho dapit sa relasyon nin mag-agom asin pamantayan sa moral kun dapit sa sekso, kaya natabangan an mga lingkod nin Diyos na “dumulag” sa seksuwal na imoralidad.—1 Cor. 6:18.

8. Taano ta pauruutrong idinuduon kan The Watchtower an lubos na kahulugan kan Griegong termino para sa seksuwal na imoralidad?

8 Sa dai pa sana nahahaloy na mga dekada, pauruutrong idinuduon kan The Watchtower an tamang kahulugan kan termino na ginamit sa Griegong Kasuratan para sa seksuwal na imoralidad—an por·neiʹa. Bako sanang akto nin seksuwal na pakikidurog an kalabot diyan. Imbes, kalabot diyan an lain-lain nanggad na imoral na gibo,  na sa pangkagabsan kaiba an gabos na kalaswaan sa mga lugar nin prostitusyon. Sa siring, naprotektaran an mga parasunod ni Cristo sa arog-epidemya na salang paggamit sa sekso na kadakul an nadadanyaran ngunyan sa kinaban.—Basahon an Efeso 4:17-19.

9, 10. (a) Anong isyu sa moral an tinawan nin atensiyon kan The Watchtower kan 1935? (b) Ano an timbang na katukduan kan Bibliya sa paggamit nin inumon na de-alkohol?

9 Pagpasobra sa inumon na de-alkohol. Pinalataw kan The Watchtower na Marso 1, 1935 an saro pang isyu sa moral: “Nariparo man na may mga naglilingkod sa langtad asin nag-aasikaso nin iba pang paninimbagan sa organisasyon mantang nasa impluwensiya nin [inumon na de-alkohol]. Sa anong kamugtakan uyon an Kasuratan sa paggamit nin arak? Angay daw na mag-inom nin arak sagkod sa punto na naaapektaran na kaiyan an paglilingkod nin saro sa organisasyon kan Kagurangnan?”

10 Ipinaliwanag kan simbag an timbang na pagmansay kan Tataramon nin Diyos sa mga inumon na de-alkohol. Dai kinokondenar kan Bibliya an tama sanang pag-inom nin arak asin iba pang inumon na de-alkohol, pero kinokondenar nanggad kaiyan an pagburat o pagbuyong. (Sal. 104:14, 15; 1 Cor. 6:9, 10) Kun dapit sa pakikikabtang sa sagradong paglilingkod mantang nasa impluwensiya nin arak, haloy nang ipinapagirumdom sa mga lingkod nin Diyos an pagkasaysay dapit sa mga aking lalaki ni Aaron, na ginadan nin Diyos huli sa pagdulot nin iba man na klaseng kalayo sa altar nin Diyos. Dai nahaloy pagkatapos kaiyan, ihinayag kan pagkasaysay an posibleng dahilan kun taano ta nakagibo sinda nin bagay na bako nanggad maninigo, huling ipinagbuot nin Diyos na an gabos na saserdote dai mag-inom nin inumon na de-alkohol mantang inaasikaso an sagradong paninimbagan ninda. (Lev. 10:1, 2, 8-11) Bilang pag-aplikar ngunyan kan prinsipyong iyan, linilikayan kan mga parasunod ni Cristo na mag-inom kun makikikabtang sa sagradong paglilingkod.

11. Taano ta sarong bendisyon sa mga lingkod nin Diyos kan matawan sinda nin mas mahiwas na pakasabot dapit sa alkoholismo?

11 Sa dai pa sana nahahaloy na mga dekada, urog pang tinatawan nin mas mahiwas na pakasabot an mga parasunod ni Cristo dapit sa alkoholismo, sarong kamugtakan na an saro nagpapadagos sa sobrang pag-inom nin inumon na de-alkohol kaya nagigin adik na siya. Huli sa napapanahon na espirituwal na kakanon, dakul an natabangan na mapangganahan iyan asin makontrol giraray an sadiri ninda. Natabangan man an dakul pa na malikayan na an problemang iyan. Dai dapat magpasobra sa inumon na de-alkohol an mga lingkod nin Diyos para dai mawara an saindang dignidad, pamilya, asin urog sa gabos, an pribilehiyo na makikabtang sa dalisay na pagsamba ki Jehova.

“Dai ta maiimahinar na namamarong nin tabako an satong Kagurangnan o na ilinalaag niya sa saiyang nguso an ano man na bagay na maati.”—C. T. Russell

12. Ano an pagmansay kan mga lingkod ni Cristo sa paggamit nin tabako bago pa magpuon an huring mga aldaw?

12 Paggamit nin tabako. Bago pa magpuon an huring mga aldaw, pigdidisganar na kan mga lingkod ni Cristo an paggamit nin tabako. Dakul na taon na an nakaagi, nagirumduman kan may edad nang brother na si Charles Capen an inot na pagkakataon na kinaulay siya ni Charles Taze Russell kan huring kabtang kan ika-19 siglo. Trese anyos siya kaidto; siya saka an tulo niyang tugang na lalaki nasa hagdan kan Bible House sa Allegheny, Pennsylvania. Pag-agi ni Russell, naghapot siya: “Ano, nagsisigarilyo kamo? May naparong kaya akong sigarilyo.” Siniyerto ninda sa saiya na dai sinda nagsisigarilyo.  Siguradong nagin malinaw sa sainda kun ano an pagmansay niya dapit sa pagsigarilyo. Sa Watch Tower na Agosto 1, 1895, nagkomento si Brother Russell sa 2 Corinto 7:1: “Dai ko nahihiling kun paano mataong kamurawayan sa Diyos, o kun paano makikinabang an siisay man na Kristiyano na naggagamit nin ano man na klase nin tabako. . . . Dai ta maiimahinar na namamarong nin tabako an satong Kagurangnan o na ilinalaag niya sa saiyang nguso an ano man na bagay na maati.”

13. Anong pagdalisay sa moral an ginibo kan 1973?

13 Kan 1935, inapod kan The Watchtower an tabako na “maating duot” o awot asin nagsabi iyan na an siisay man na nagmamamâ o nagsisigarilyo kaiyan dai puwedeng magdanay na miyembro kan pamilyang Bethel o maglingkod bilang representante kan organisasyon nin Diyos bilang payunir o nagbibiyaheng paraataman. Kan 1973, nagkaigwa nin urog pang pagdalisay sa moral. Ipinaliwanag kan The Watchtower na Hunyo 1 na an siisay man na Saksi ni Jehova na nagpapadagos sa nakakagadan, maati, asin bakong mamumuton na gibong ini dai makakapagdanay na may marahay na kamugtakan sa kongregasyon. Dapat na itiwalag an mga habong magpundo sa salang paggamit nin tabako. * Naggibo si Jesus nin saro pang mahalagang lakdang para dalisayon an mga parasunod niya.

14. Ano an pamantayan nin Diyos dapit sa dugo, asin paano nagin ordinaryo na sana an pagsalin nin dugo?

14 Salang paggamit nin dugo. Kan panahon ni Noe, sinabi nin Diyos na sala na magkakan nin dugo. Idinuon niya giraray iyan sa Ley na itinao niya sa nasyon nin Israel, asin pinagbutan man niya an Kristiyanong kongregasyon na ‘maglikay sa dugo.’ (Gui. 15:20, 29; Gen. 9:4; Lev. 7:26) Bakong makangangalas na sa presenteng panahon nakaisip si Satanas nin paagi para suwayon nin dakul an pamantayan na ini nin Diyos. Kan ika-19 siglo, nag-eeksperimento pa sana an mga doktor sa pagsalin nin dugo, pero pagkadiskubre ninda kan mga type nin dugo, mas naglakop an paaging ini nin pagbulong. Kan 1937, pinunan an pagkolekta saka pagsaray nin dugo sa mga blood bank, asin huli sa Giyera Mundiyal II urog pa nanggad na naglakop an paaging ini nin pagbulong. Dai nahaloy, nagin ordinaryo na sana sa bilog na kinaban an pagsalin nin dugo.

15, 16. (a) Ano an paninindugan kan Mga Saksi ni Jehova dapit sa pagsalin nin dugo? (b) Anong suporta an itinatao sa mga parasunod ni Cristo kun dapit sa pagsalin nin dugo saka pagbulong na daing pagsalin nin dugo, asin ano an resulta?

15 Kaidto pang 1944, ipinarisa kan The Watchtower na an pagpasalin nin dugo pareho man sana sa pagkakan nin dugo. Kan sunod na taon, idinuon asin lininaw an paninindugan na iyan basado sa Kasuratan. Kan 1951, sarong lista nin mga hapot asin simbag an ipinublikar para matabangan an mga lingkod nin Diyos na makipag-ulay sa mga nasa propesyon nin medisina. Sa bilog na kinaban, marigon na naninindugan an maimbod na mga parasunod ni Cristo, na parating napapaatubang sa pagtuya, pagtumang, asin direktang persekusyon pa ngani. Pero padagos na pinapahiro niya an organisasyon para magtao nin kaipuhan na suporta. Nagpublikar nin mga brosyur saka artikulo na detalyado asin siniyasat na marhay.

16 Kan 1979, may mga elder na nagdadalaw na sa mga ospital tanganing tabangan an mga doktor na mas masabutan an paninindugan ta, an basado sa Kasuratan na mga dahilan, asin an ibang paagi nin pagbulong na daing pagsalin nin dugo. Kan 1980, tinawan nin  espesyalisadong pagsasanay para sa gibuhon na ini an mga elder sa 39 siyudad sa Estados Unidos. Pag-abot nin panahon, inaprubaran kan Namamahalang Grupo an pag-establisar nin mga Hospital Liaison Committee sa bilog na kinaban. May marahay daw na resulta an paghihinguwang ini sa pag-agi nin mga taon? Ngunyan, manampulong ribo nin mga propesyonal sa medisina—kaiba na an mga doktor, siruhano, asin anestesyologo—an nakikipagtabangan sa mga pasyenteng Saksi saka nagpapahiling nin paggalang sa desisyon ta na dai magpasalin nin dugo. Nagdadakul an mga ospital na nag-aalok nin pagbulong na daing pagsalin nin dugo, asin minimidbid pa ngani iyan nin iba bilang an pinakahalangkaw na kalidad nin pagbulong. Bako daw na nakakaugmang isip-isipon an mga paagi na pinoprotektaran ni Jesus an mga parasunod niya sa paghihinguwa ni Satanas na gibuhon sindang maati?—Basahon an Efeso 5:25-27.

Nagdadakul an mga ospital na nag-aalok nin pagbulong na daing pagsalin nin dugo, asin minimidbid pa ngani iyan nin iba bilang an pinakahalangkaw na kalidad nin pagbulong

17. Paano ta maipapahiling na pinapahalagahan niyato an paagi nin pagdalisay ni Cristo sa mga parasunod niya?

17 Marahay na haputon ta an sadiri, ‘Pinapahalagahan daw niyato an paagi nin pagdalisay ni Cristo sa mga parasunod niya, na nagsasanay sa sato na sunudon an halangkawon na mga pamantayan ni Jehova sa moral?’ Kun iyo, girumdumon ta na padagos na naghihinguwa si Satanas na irayo kita ki Jehova asin ki Jesus paagi sa luway-luway na pagraot sa satong paggalang sa diyosnon na mga pamantayan sa moral. Para malabanan an impluwensiyang iyan, pirming  nagtatao an organisasyon ni Jehova nin mamumuton na mga patanid asin pagirumdom dapit sa imoral na gibo-gibo kan kinaban. Magdanay kitang alisto, naghihinanyog, asin makinuyog sa siring na nakakatabang na konseho.—Tal. 19:20.

Pagprotektar sa Kongregasyon sa Moral na Katuyawan

18. Kun dapit sa mga tuyong nagrebelde sa mga pamantayan nin Diyos, anong malinaw na pagirumdom an itinatao sa sato kan bisyon ni Ezequiel?

18 Kalabot sa ikaduwang aspekto kan pagdalisay sa moral an ginigibong mga aksiyon para magdanay na malinig an kongregasyon. Makamumundo na may mga nag-ako kan mga pamantayan ni Jehova sa paggawi asin nagdusay kan sadiri ninda sa Diyos an dai nagdanay na maimbod sa desisyon ninda. Pag-abot nin panahon, may mga nagbago an kamugtakan nin puso asin tuyong nagrebelde sa mga pamantayan na iyan. Ano an dapat gibuhon sa sainda? May makukua kitang sarong indikasyon sa bisyon ni Ezequiel dapit sa espirituwal na templo na pinag-ulayan sa kapinunan kan kapitulong ini. Girumduma an halangkawon na mga tatâ. Sa kada entrada, may mga kuwarto nin mga guwardiya. Malinaw na poprotektaran kan mga guwardiya an templo tanganing ulangon na makalaog an mga ‘bakong turi sa puso.’ (Ezeq. 44:9) Malinaw na pagirumdom iyan na an dalisay na pagsamba sarong pribilehiyo na itinatao sana sa mga naghihinguwang mamuhay kauyon kan dalisay na mga pamantayan ni Jehova sa paggawi. Kaagid kaiyan, bakong bukas sa gabos ngunyan an pribilehiyo na makiasosyar sa mga kapwa Kristiyano sa pagsamba.

19, 20. (a) Paano luway-luway na tinatabangan ni Cristo an mga parasunod niya na pakarhayon an paagi nin pag-asikaso sa magabat na pagkakasala? (b) Ano an tulong dahilan kun taano ta itinitiwalag an mga nagkasala na habong magsulsol?

19 Kan 1892, nagkomento an Watch Tower na “obligasyon ta (bilang mga Kristiyano) na itiwalag an siisay man na nagninigar, nin direkta o bakong direkta, na itinao ni Cristo an sadiri niya bilang pantubos [sarong katimbang na halaga] para sa gabos.” (Basahon an 2 Juan 10.) Kan 1904, inadmitir kan librong The New Creation na an mga nagdadanay sa salang paggawi nagigin peligro nanggad sa moral kan kongregasyon. Kaidto, nagpapartisipar an bilog na kongregasyon sa “mga pagbista kan iglesya [o kongregasyon]” para dangugon an mga kaso nin magabat na pagkakasala. Minsan siring, bihira sana iyan. Kan 1944, ipinaliwanag kan The Watchtower na an may katungdan sanang mga brother an maninigong mag-asikaso kaiyan. Kan 1952, sarong basado sa Bibliya na prosedimiyento sa pag-asikaso sa hudisyal na mga bagay an ipinublikar sa The Watchtower, na itinatampok an panginot na dahilan kun taano ta itinitiwalag an mga habong magsulsol—an papagdanayon na malinig an kongregasyon.

20 Sa mga dekada puon kaidto, tinatabangan ni Cristo an mga parasunod niya na linawon asin pakarhayon an paagi nin pag-asikaso sa magagabat na kaso nin pagkakasala. Maingat na sinasanay an Kristiyanong mga elder para asikasuhon an hudisyal na mga bagay sigun sa paagi ni Jehova, na may timbang na hustisya asin pagkahirak. Ngunyan, malinaw tang nahihiling an kisiyera tulong dahilan kun taano ta itinitiwalag sa kongregasyon an saro na nagkasala na habong magsulsol: (1) papagdanayon na daing katuyawan an pangaran ni Jehova, (2) protektaran an kongregasyon sa nakakaulakit na  mga epekto nin magabat na pagkakasala, asin (3) pahiruon an nagkasala na magsulsol kun posible.

21. Sa anong paagi nagin bendisyon sa mga lingkod nin Diyos an areglo nin pagtitiwalag?

21 Nasasabutan mo daw kun paano nagin bendisyon sa mga parasunod ni Cristo ngunyan an areglo nin pagtitiwalag? Kan suanoy na Israel, an mga nagkasala parating nagigin nakakaraot na impluwensiya sa nasyon, na kun beses mas dakul pa ngani sinda kisa sa mga namumuot ki Jehova asin naghihinguwang gibuhon an tama. Huli kaini, an nasyon parating nagtatao nin katuyawan sa pangaran ni Jehova asin nawawara ninda an pag-uyon niya. (Jer. 7:23-28) Pero ngunyan, an mga lingkod niya mga tawong espirituwal. Huling hinahali sa tahaw ta an mga nagkasala na habong magbakli, dai sinda tinutugutan na magin garo armas ni Satanas na makakadanyar pa sa kongregasyon asin sa kalinigan kaiyan. Imbes, napapagdanay na kadikit sana an impluwensiya ninda. Sa siring, nakakasiyerto kita bilang sarong grupo na mapagdanay an pag-uyon ni Jehova. Tandaan na nanuga siya: ‘Ano man na kasangkapan na gibuhon tumang sa saimo, dai [sa ano man na paagi magigin mapanggana].’ (Isa. 54:17) May kaimbudan ta daw na sinusuportaran an mga elder, na iyo an may magabat na responsabilidad na asikasuhon an hudisyal na mga kaso?

Pagpamuraway sa Saro na Pinagkakautangan nin Pangaran kan Lambang Pamilya

22, 23. Ano an naaapresyar ta sa mga kapwa Kristiyano kan inot na kabtang kan ika-20 siglo, pero ano an nagpapahiling na kaipuhan sindang magin mas timbang kun dapit sa pamilya?

22 An ikatulong aspekto na nakikinabang an mga parasunod ni Cristo sa padagos na pagdalisay iyo an may koneksiyon sa relasyon nin mag-agom asin buhay pampamilya. Dinalisay daw an pagmansay ta sa pamilya sa pag-agi nin mga taon? Iyo. Halimbawa, pag binabasa ta an dapit sa mga lingkod nin Diyos kan inot na kabtang kan ika-20 siglo, napapahangang marhay asin napapangalas pa ngani kita sa pagigin mapagsakripisyo ninda. Inaapresyar tang marhay kun paano ninda ininot sa saindang buhay an sagradong paglilingkod. Pero, mahihiling ta man na kaipuhan sindang magin mas timbang. Taano man?

23 Ordinaryo na sana kaidto sa mga brother na maparayo nin dakul na bulan sa pamilya ninda huli sa asignasyon sa ministeryo o bilang nagbibiyaheng paraataman. Kun beses, dinidisganar sa mga publikasyon ta an pag-agom kisa sa kun ano talaga an sinasabi kan Kasuratan, pero medyo dikit sana an sinasabi kaiyan kun paano papakusugon an relasyon nin Kristiyanong mga mag-agom. Arog man daw kaiyan an kamugtakan kan mga parasunod ni Cristo ngunyan? Bako nanggad!

Dai dapat isakripisyo an mga obligasyon sa pamilya huli sa teokratikong mga asignasyon

24. Paano tinabangan ni Cristo an maimbod na mga lingkod niya na magkaigwa nin mas timbang na pagmansay dapit sa relasyon nin mag-agom asin pamilya?

24 Ngunyan, dai dapat isakripisyo an mga obligasyon sa pamilya huli sa teokratikong mga asignasyon. (Basahon an 1 Timoteo 5:8.) Dugang pa, sinisigurado ni Cristo na an maimbod na mga parasunod niya sa daga padagos na natatawan nin nakakatabang asin timbang na konseho basado sa Kasuratan dapit sa relasyon nin mag-agom saka buhay pampamilya. (Efe. 3:14, 15) Kan 1978, ilinuwas an librong Making Your Family Life Happy. Pakalihis nin mga 18 taon, ilinuwas an librong An Sekreto sa Kaogmahan nin Pamilya. Apuwera diyan,  itinatampok kan The Watchtower an dakul na artikulo para tabangan an mga mag-agom na iaplikar an mga prinsipyo sa Kasuratan.

25-27. Sa pag-agi nin dakul na taon, paano tinatawan nin urog pang atensiyon an pangangaipo nin mga aki ano man an edad ninda?

25 Asin kumusta man an mga hoben asin aki? Sa pag-agi nin dakul na taon, tinatawan nin urog pang atensiyon an mga pangangaipo ninda. An mga aki, ano man an edad ninda, haloy nang tinatawan kan organisasyon ni Jehova nin mararahay na bagay, na dati garo sana mga tagdo nin tubig pero nagin dagos-dagos na an bulos. Halimbawa, an “Juvenile Bible Study” itinampok sa The Golden Age puon 1919 sagkod 1921. Pagkatapos kaiyan, ilinuwas an brosyur na The Golden Age ABC kan 1920 asin an librong Children kan 1941. Kan dekada nin 1970, ipinublikar an mga librong Paghinanyog sa Dakulang Paratokdo, Your Youth—Getting the Best out of It, asin My Book of Bible Stories. Kan 1982, pinunan an serye sa Awake! na “Young People Ask,” na ginibong libro na Questions Young People Ask—Answers That Work asin ipinublikar kan 1989.

Maugmang inako an brosyur na An Sakuyang mga Leksiyon sa Bibliya sa kumbensiyon na ini sa Alemania

26 Ngunyan, igwa na kita nin bagong duwang volume kan Young People Ask, asin nagpapadagos an serye kaiyan sa satong Web site na jw.org. Igwa man kita kan librong Makanood sa Dakulang Paratokdo. Dakul an itinatampok kan Web site ta para sa mga tin-edyer asin aki,  kaiba na an Bible-character cards, Bible study activities, illustrated Bible stories, asin mga puzzle, video, saka mga leksiyon sa Bibliya na para sa tres anyos pababa. Malinaw na dai nagbago an pagmansay ni Cristo sa mga aki puon kan inot na siglo kan padulukon dangan kuguson niya sinda. (Mar. 10:13-16) Gusto niyang mamatian nin mga aki asin hoben na sinda padaba asin napapakakan na marhay sa espirituwal.

27 Gusto man ni Jesus na protektaran sa kapahamakan an mga aki. Mantang urog pang nagrururo an hababang moralidad kan kinaban na ini, nagigin mas lakop an epidemya nin pag-abuso sa mga aki. Huli kaiyan, nagpupublikar nin malinaw asin prangkang impormasyon para tabangan an mga magurang na padagos na protektaran an mga aki ninda sa marauton na gibong ini. *

28. (a) Ano an kahagadan tanganing makapakikabtang kita sa dalisay na pagsamba, siring kan inilustrar sa bisyon ni Ezequiel dapit sa templo? (b) Ano an determinado mong gibuhon?

28 Bako daw na nakakaugmang hurop-hurupon kun paano padagos na dinadalisay ni Cristo an mga parasunod niya, na sinasanay sinda na igalang an halangkawon na mga pamantayan ni Jehova sa moral, mamuhay kauyon kaiyan, asin makinabang diyan? Isip-isipa giraray an templo na nahiling ni Ezequiel sa bisyon. Girumduma an halangkawon na mga entrada. Totoo na an templong iyan bakong literal na lugar kundi espirituwal. Minsan siring, totoo daw iyan para sa sato? Naglalaog kita diyan, bako sana pag kita nagpapa-Kingdom Hall o nagbubukas nin Bibliya o nagtutuktok sa harong-harong. Iyan mga gibong pisikal na kalabot an literal na mga bagay. Magigibo iyan nin sarong mapagsagin-sagin dawa dai siya nuarin man maglaog sa templo ni Jehova. Minsan siring, kun ginigibo ta iyan saka namumuhay kauyon kan halangkawon na mga pamantayan ni Jehova sa moral asin nakikikabtang sa dalisay na pagsamba na may tamang kamugtakan nin puso, nakalaog na kita saka naglilingkod sa pinakasagradong lugar—an areglo para sa dalisay na pagsamba ki Jehova Diyos! Pirmi tang pakamahalon an mahalagang marhay na pribilehiyong iyan. Padagos ta man na gibuhon an satong pinakamakakaya na ipabanaag an kabanalan ni Jehova paagi sa pagsuportar sa matanos na mga pamantayan niya!

^ par. 2 Kan 1932, inot na ipinahiling kan Volume 2 kan librong Vindication na an mga hula sa Bibliya dapit sa pagbabalik kan banwaan nin Diyos sa saindang sadiring daga nauutob sa presenteng panahon sa espirituwal na Israel, bako sa literal na Israel. An mga hulang idto nanunungod sa pagbabalik kan dalisay na pagsamba. Ipinaliwanag sa An Torrengbantayan na Marso 1, 1999 na an bisyon ni Ezequiel dapit sa templo saro sa siring na hula dapit sa pagbabalik kaya may mahalagang espirituwal na kautuban iyan sa huring mga aldaw.

^ par. 6 An promesang iyan dai nagtutugot sa sarong lalaki asin sarong babayi na sindang duwa sana an nasa kuwarto apuwera kun biyong nakabukas an pinto—o kun sinda mag-agom, magkapamilya o magparyente. Sa nagkapirang taon, an promesang ini aroaldaw na binabasa bilang kabtang kan programa nin Pang-agang Pagsamba sa Bethel.

^ par. 13 Kaiba sa salang paggamit nin tabako an pagsigarilyo, pagmamâ, o pagtanom kaiyan para sa siring na katuyuhan.

^ par. 27 Halimbawa, hilingon an kapitulo 32 kan Makanood sa Dakulang Paratokdo; hilingon man an serye na itinatampok sa cover na “Keep Your Children Safe!” kan Awake! na Oktubre 2007.