Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 3

Ihinahayag ni Jehova an Katuyuhan Niya

Ihinahayag ni Jehova an Katuyuhan Niya

KATUYUHAN KAN KAPITULO

Progresibong ipinapasabot ni Jehova an katuyuhan niya, pero sa mga natatakot sana sa saiya

1, 2. Paano ihinahayag ni Jehova an katuyuhan niya para sa katawuhan?

IINIIBA nin nagmamakulog na mga magurang an mga aki ninda sa pag-urulay dapit sa mga bagay na pampamilya. Minsan siring, pinag-iisipan ninda kun gurano kadakul na impormasyon an sasabihon. An sinasabi sana ninda mga detalye na sa hiling ninda kaya nang sabuton kan mga aki.

2 Kaagid kaiyan, progresibong ihinahayag ni Jehova an katuyuhan niya para sa mga tawo. Pero ginigibo niya sana iyan pag aram niyang tama na sa panahon. Pag-ulayan ta an halipot na sumaryo kun paano ihinahayag ni Jehova puon pa kan suanoy an mga katotoohan dapit sa Kahadian.

Taano ta Kaipuhan an Kahadian?

3, 4. Itinalaga daw ni Jehova antes pa an kasaysayan nin tawo? Ipaliwanag.

3 Sa kapuon-puuni, bakong kabtang kan katuyuhan ni Jehova an Mesiyanikong Kahadian. Taano? Huling dai niya itinalaga antes pa an kasaysayan nin tawo; iyo, linalang niya an mga tawo na may libertad na magdesisyon. Sa siring, sinabi niya ki Adan asin Eva an saiyang katuyuhan para sa katawuhan: ‘Magbunga asin magdakul kamo, asin [panuon] nindo an daga, asin sakupon nindo [iyan].’ (Gen. 1:28) Pinagbutan man niya sinda na igalang an saiyang mga pamantayan sa kun ano an marahay asin kun ano an maraot. (Gen. 2:16, 17) Puwede kutanang magdanay na maimbod si Adan asin Eva. Kun nagin maimbod sinda asin an mga aki ninda, dai ta kaipuhan an Kahadian na pinamamahalaan ni Cristo para mautob an katuyuhan nin Diyos. Pano na kutana an kinaban ngunyan nin perpektong mga tawo, na gabos nagsasamba ki Jehova.

4 Dawa nagrebelde si Satanas, Adan, asin Eva, dai liningawan ni Jehova an katuyuhan niya na panuon an daga nin perpektong mga tawo. Imbes, binago ni Jehova an saiyang paagi nin pag-utob kaiyan. An katuyuhan niya bakong arog nin tren na dapat dumalagan sa partikular na riles para makaabot sa destinasyon kaiyan, pero puwedeng madiskaril huli sa kagigibuhan nin iba. Pag sinabi niya an saiyang katuyuhan, mayo nin puwersa sa uniberso na makakaulang sa kautuban kaiyan. (Basahon an Isaias 55:11.)  Kun may ulang sa sarong dalan, naggagamit siya nin ibang dalan. * (Ex. 3:14, 15) Kun sa hiling ni Jehova angay, ipinapaaram niya sa maimbod na mga lingkod an bagong paagi nin pag-utob niya kan saiyang katuyuhan.

5. Ano an ginibo ni Jehova huli sa rebelyon sa Eden?

5 Huli sa rebelyon sa Eden, nagdesisyon si Jehova na iiba sa katuyuhan niya an pag-establisar kan Kahadian. (Mat. 25:34) Sa kasaysayan na iyan nin katawuhan na garo baga dai nang paglaom, pinunan na ihayag ni Jehova an gagamiton niyang instrumento para ibalik an katawuhan sa dating kamugtakan asin halion an danyos na kawsa kan pagpurbar ni Satanas na mang-agaw nin kapangyarihan. (Gen. 3:14-19) Pero, dai ihinayag ni Jehova nin sararuan sana an mga detalye dapit sa Kahadian.

Pinunan Nang Ihayag ni Jehova an mga Katotoohan Dapit sa Kahadian

6. Ano an ipinanuga ni Jehova, pero ano an dai niya ihinayag?

6 Sa kainot-inuting hula, nanuga si Jehova na sarong “banhi” o aki an marunot sa halas. (Basahon an Genesis 3:15.) Minsan siring, dai niya ihinayag kaidto kun siisay an banhing iyan asin an banhi kan halas. Sa katunayan, dai siya nagtao nin dugang pang detalye dapit diyan sa laog nin mga 2,000 na taon. *

7. Taano ta si Abraham an pinili, asin anong mahalagang leksiyon an manunudan ta digdi?

7 Pag-abot nin panahon, pinili ni Jehova si Abraham na magin gikanan kan ipinanugang banhi. Siya an pinili huling naghinanyog siya ‘sa tingog ni Jehova.’ (Gen. 22:18) May manunudan kita diyan na mahalagang leksiyon—ihinahayag sana ni Jehova an katuyuhan niya sa mga may hararom na paggalang asin pagkatakot sa saiya.—Basahon an Salmo 25:14.

8, 9. Anong mga katotoohan dapit sa ipinanugang banhi an ihinayag ni Jehova ki Abraham asin Jacob?

8 Kan makipag-ulay si Jehova sa katuod niyang si Abraham paagi sa sarong anghel, ihinayag Niya sa kainot-inuti an mahalagang marhay na katotoohan na ini dapit sa ipinanugang banhi: Siya magigin tawo. (Gen. 22:15-17; Sant. 2:23) Pero paano kaini rurunuton an halas? Siisay an halas? Mahahayag an simbag pag-abot nin panahon.

9 Nagdesisyon si Jehova na an ipinanugang banhi magikan sa makuapo ni Abraham na si Jacob, na nagpahiling nin dakulang pagtubod sa Diyos. (Gen. 28:13-22) Paagi ki Jacob, ihinayag ni Jehova na an Ipinanuga magikan sa aki ni Jacob na si Juda. Ihinula ni Jacob na an magikan na ini ki Juda maako nin “setro,” sarong sugkod na simbolo nin awtoridad nin hadi, asin na “sa saiya makuyog an mga banwaan.” (Gen. 49:1, 10, An Marahay na Bareta Biblia) Paagi sa deklarasyon na iyan, ipinarisa ni Jehova na an Ipinanuga magigin tagapamahala, sarong hadi.

10, 11. Taano ta ihinayag ni Jehova ki David asin Daniel an katuyuhan niya?

10 Mga 650 taon pagkagadan ni Juda, may ihinayag pa si Jehova ki Hading David—na naggikan ki Juda—dapit sa katuyuhan niya. Ilinadawan ni Jehova si David bilang ‘lalaking nakauyon sa saiyang puso.’ (1 Sam. 13:14; 17:12; Gui. 13:22) Huling si David may hararom na paggalang asin pagkatakot sa Diyos,  nakipagtipan sa saiya si Jehova, na nanunuga na sarong magikan sa saiya an mamamahala sagkod lamang.—2 Sam. 7:8, 12-16.

11 Pakalihis nin mga 500 na taon, ginamit ni Jehova si propeta Daniel para ihayag an eksaktong taon kan paglataw sa daga kan Linahidan, o Mesiyas. (Dan. 9:25) Para ki Jehova, “mahalagang marhay” si Daniel. Taano? Huling siya may hararom na paggalang ki Jehova asin padagos na naglilingkod sa saiya.—Dan. 6:16; 9:22, 23, NW.

12. Ano an ipinapagibo ki Daniel, asin taano?

12 Minsan ngani ginamit ni Jehova an maimbod na mga propetang arog ni Daniel para isurat an dakul na detalye dapit sa ipinanugang aki, an Mesiyas, bako pang panahon kaidto na ipasabot ni Jehova sa saiyang mga lingkod an lubos na kahulugan kan ipinasabong niya na isurat ninda. Halimbawa, pagkatapos na itao ki Daniel an bisyon dapit sa pag-establisar sa Kahadian nin Diyos, sinabihan siya na serahan nin tatak an hula sagkod sa itinalaan na panahon ni Jehova. Pag-abot kan panahon na iyan, “magigin abunda” an tunay na kaaraman.—Dan. 12:4, NW.

Ginamit ni Jehova an maimbod na mga lalaki arog ni Daniel para isurat an mga detalye dapit sa Mesiyanikong Kahadian

Liniwanag ni Jesus an Katuyuhan nin Diyos

13. (a) Siisay an ipinanugang banhi? (b) Paano tinawan ni Jesus nin liwanag an hula sa Genesis 3:15?

13 Malinaw na ipinamidbid ni Jehova na si Jesus an ipinanugang aki, an magikan ki David na mamamahala bilang Hadi. (Luc. 1:30-33; 3:21, 22) Kan punan ni Jesus an ministeryo niya, urog na naliwanagan an katawuhan dapit sa katuyuhan nin Diyos. (Mat. 4:13-17) Halimbawa, hinali ni Jesus an ano man na pagduda sa kun siisay an “halas” na sinambit sa Genesis 3:14, 15 kan apudon niya an Diyablo na sarong “paragadan,” “putikon, asin an ama kaiyan.” (Juan 8:44) Sa kapahayagan na itinao ni Jesus ki Juan, ipinamidbid Niya “an gurang na halas” bilang an ‘inaapod na Diyablo asin Satanas.’ * (Basahon an Kapahayagan 1:1; 12:9.) Ipinahiling man diyan ni Jesus—an ipinanugang banhi—kun paano niya uutubon sa katapos-tapusi an ihinula sa Eden asin kun paano niya lalaglagon si Satanas.—Kap. 20:7-10.

14-16. Pirmi daw na nasasabutan kan mga disipulo kan inot na siglo an lubos na kahulugan kan mga katotoohan na ihinayag ni Jesus? Ipaliwanag.

14 Siring kan naaraman ta sa Kapitulo 1 kan librong ini, dakul an sinabi ni Jesus dapit sa Kahadian. Minsan siring, dai niya pirming ihinahayag an gabos na detalye na gustong maaraman kan mga disipulo niya. Dawa ngani nagtao siya nin espesipikong mga detalye, haloy-haloy pa—kun minsan dakul pang siglo an nag-agi—bago nasabutan kan mga parasunod ni Cristo an lubos na kahulugan kan mga katotoohan na ihinayag kan Kagurangnan ninda. Pag-ulayan ta an nagkapirang halimbawa.

15 Kan 33 C.E., malinaw na ipinaaram ni Jesus na kukuanon sa daga an kairibang tagapamahala na matabang sa Hadi kan Kahadian nin Diyos asin bubuhayon sinda bilang espiritung mga linalang sa langit. Pero, dai tulos ini nasabutan kan mga disipulo. (Dan. 7:18; Juan 14:2-5) Kan taon man na iyan, ipinarisa ni Jesus paagi sa mga ilustrasyon na pagkasakat niya sa langit, maagi nguna an haloy na panahon bago establisaron an Kahadian. (Mat. 25:14, 19; Luc. 19:11, 12)  Dai nasabutan kan mga disipulo an mahalagang marhay na puntong ini kaya pag-abot nin panahon hinapot ninda an binuhay liwat na si Jesus: ‘Ibabalik mo ngunyan an kahadian sa Israel?’ Minsan siring, dai nang ihinayag si Jesus na iba pang detalye kan panahon na iyan. (Gui. 1:6, 7) Itinukdo man niya na magkakaigwa nin ‘ibang mga karnero,’ na bakong kabtang kan ‘[sadit] na aripumpon’ nin kairiba niyang tagapamahala. (Juan 10:16; Luc. 12:32) Pagkaestablisar kan Kahadian kan 1914, dakul na taon pa an nag-agi bago nasabutan nin tama kan mga parasunod ni Cristo kun sairisay an duwang grupong iyan.

16 Dakul pa kutanang puwedeng sabihon si Jesus sa mga disipulo mantang kaiba niya sinda sa daga, pero aram niya na dai pa ninda iyan masasabutan. (Juan 16:12) Daing duda na dakul na kaaraman dapit sa Kahadian an ihinayag kan inot na siglo. Pero, bako pa idto an panahon na magigin abunda an kaaraman dapit diyan.

Nagin Abunda an Tunay na Kaaraman sa “Panahon kan Katapusan”

17. Ano an dapat tang gibuhon para masabutan an mga katotoohan dapit sa Kahadian, pero ano pa an kaipuhan?

17 Nanuga si Jehova ki Daniel na sa “panahon kan katapusan,” dakul an “magbabaralik-balik, asin magigin abunda an tunay na kaaraman” dapit sa katuyuhan nin Diyos. (Dan. 12:4NW) Dapat na magmaigot an mga gustong magkaigwa kan kaaraman na iyan. Sabi nin sarong reperensiya, an Hebreong pandiwa na “nagbabaralik-balik” nangangahulugan nin maingat na marhay asin lubos na pagsiyasat sa sarong libro. Pero gurano man niyato kalubos na sinisiyasat an Bibliya, dai ta masasabutan nin tama an mga katotoohan dapit sa Kahadian kun dai kita tatabangan ni Jehova.—Basahon an Mateo 13:11.

18. Paano nagpahiling nin pagtubod asin kapakumbabaan an mga natatakot ki Jehova?

18 Kun paanong progresibong ihinayag ni Jehova an mga katotoohan dapit sa Kahadian kan panahon bago 1914, padagos  man niyang ihinahayag iyan sa panahon kan katapusan. Arog kan ipapahiling sa Kapitulo 4 asin 5 kan librong ini, sa nakaaging 100 na taon, kinaipuhan na liwaton kan mga lingkod nin Diyos an pakasabot ninda sa nagkapirang pagkakataon. Nangangahulugan daw iyan na dai sinda suportado ni Jehova? Kabaliktaran nanggad! Suportado niya sinda. Taano? Huling an mga natatakot ki Jehova nagpapahiling nin duwang kuwalidad na gustong-gusto niya—pagtubod asin kapakumbabaan. (Heb. 11:6; Sant. 4:6) Nagtutubod an mga lingkod niya na mauutob an gabos na panuga na nasa Tataramon nin Diyos. Nagpapahiling sinda nin kapakumbabaan pag inaadmitir ninda na dai ninda lubos na nasabutan kun paano mauutob an mga panugang iyan. Narisa an kuwalidad na iyan sa sinabi sa The Watch Tower na Marso 1, 1925: “Aram mi na an Kagurangnan mismo an mapaliwanag kan sinabi niya, na ipapaliwanag niya an saiyang Tataramon sa saiyang mga lingkod, sa marahay na paagi asin sa saiyang itinalaan na panahon.”

‘Ipapaliwanag kan Kagurangnan an saiyang Tataramon sa saiyang mga lingkod, sa marahay na paagi asin sa saiyang itinalaan na panahon’

19. Ano an ipinapasabot ngunyan ni Jehova sa sato, asin taano?

19 Kan establisaron an Kahadian kan 1914, kadikit pa sana an kaaraman kan mga lingkod nin Diyos sa kun paano mauutob an mga hula may koneksiyon sa Kahadian. (1 Cor. 13:9, 10, 12) Huli sa kaigutan niyato na mahiling an kautuban kan mga panuga nin Diyos, may mga pagkakataon na nasala kita sa nagin mga kongklusyon ta. Sa paglihis nin mga taon, nagin malinaw an kadunungan kan sinabi pa sa The Watch Tower na kinotar sa sinundan na parapo. Nagsabi an artikulo: “Minalataw na para dai kita masala, dapat tandaan na dai ta masasabutan an hula sagkod na dai pa iyan nautob o nauutob.” Ngunyan na nasa puro na kita kan panahon kan katapusan, dakul na hula dapit sa Kahadian an nautob na asin nauutob pa. Huling an mga lingkod nin Diyos mapakumbaba asin andam na itanos, mas lubos na ipinapasabot ni Jehova sa sato an katuyuhan niya. Nagin abunda nanggad an tunay na kaaraman!

 Nababalo an mga Lingkod nin Diyos Huli sa mga Pagliliwat sa Pakasabot

20, 21. Ano an nagin epekto sa inot na siglong mga Kristiyano kan mga pagliliwat sa pakasabot?

20 Nababalo an kamugtakan kan satong puso pag liniliwat ni Jehova an pakasabot ta dapit sa katotoohan. Huli sa pagtubod asin kapakumbabaan, mapapahiro daw kitang akuon an mga pagbabago? Napaatubang sa siring na pagbalo an mga Kristiyano kan kabangaan kan inot na siglo. Halimbawa, ipamugtak ta baga na ika sarong Judiong Kristiyano kaidto. Iginagalang mong marhay an Ley ni Moises asin ipinag-oorgulyo an pagigin kabtang kan nasyon nin Israel. Dangan nakaresibi ka nin ipinasabong na mga surat hali ki apostol Pablo na nagsasabing bako nang balido an Ley asin isinikwal na ni Jehova an Israel sa laman para tipunon an espirituwal na Israel na kompuwesto nin mga Judio saka Hentil. (Roma 10:12; 11:17-24; Gal. 6:15, 16; Col. 2:13, 14) Ano kutana an magigin reaksiyon mo?

21 Inako kan mapakumbabang mga Kristiyano an ipinasabong na paliwanag ni Pablo kaya binendisyunan sinda ni Jehova. (Gui. 13:48) Ikinaanggot nin iba an mga pagliliwat asin gusto nindang magdanay sa sadiring pakasabot. (Gal. 5:7-12) Kun dai ninda babaguhon an saindang kaisipan, mawawara sa sainda an oportunidad na magin kairibang tagapamahala ni Cristo.—2 Ped. 2:1.

22. Ano an reaksiyon mo sa paglilinaw sa satong pakasabot dapit sa katuyuhan nin Diyos?

22 Sa nakaagi pa sanang mga dekada, liniwat ni Jehova an pakasabot ta dapit sa Kahadian. Halimbawa, tinabangan niya kitang masabutan nin mas malinaw kun nuarin pagsusuwayon an mga magigin sakop kan Kahadian asin an mga dai naghihimati, siring kan pagsuruway-suway sa mga karnero asin mga kanding. Itinukdo man niya sa sato kun nuarin makukumpleto an 144,000, kun ano an kahulugan kan mga ilustrasyon ni Jesus dapit sa Kahadian, asin kun nuarin bubuhayon pasiring sa langit an ultimo sa mga linahidan. * Ano an reaksiyon mo sa siring na paglilinaw? Napapakusog daw an pagtubod mo? Para sa saimo, iyan daw ebidensiya na padagos na tinutukduan ni Jehova an mapakumbaba niyang mga lingkod? Mapapakusog kan sunod na kapitulo sa librong ini an pananarig mo na progresibong ihinahayag ni Jehova sa mga natatakot sa saiya an katuyuhan niya.

^ par. 4 An pangaran nin Diyos sarong Hebreong pandiwa na an buot sabihon “magin.” Ipinaparisa kan pangaran ni Jehova na siya an Parautob kan mga panuga niya. Hilingon an kahon na “An Kahulugan kan Pangaran nin Diyos,” sa pahina 43.

^ par. 6 Minsan ngani garo baga halawigon an panahon na ini sa pagmansay ta ngunyan, dapat tang girumdumon na dati mas halawig nanggad an buhay nin tawo; apat sanang lawig nin buhay nin tawo an kaipuhan tanganing ikonektar si Adan ki Abraham. Nagkainabutan si Adan asin Lamec, an ama ni Noe. Nagkainabutan si Lamec asin Sem, an aki ni Noe. Nagkainabutan si Sem asin Abraham.—Gen. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.

^ par. 13 An terminong “Satanas,” pag ginagamit para ipamidbid an sarong persona, 18 beses na naglataw sa Hebreong Kasuratan. Minsan siring, labing 30 beses na naglataw iyan sa Kristiyanong Griegong Kasuratan. Angay sana na si Satanas dai tinawan nin sobrang atensiyon kan Hebreong Kasuratan kundi nagpokus iyan sa pagpamidbid sa Mesiyas. Kan maglataw an Mesiyas, lubos niyang ibinuyagyag si Satanas, sarong katotoohan na nasa Kristiyanong Griegong Kasuratan.

^ par. 22 Para sa pagtukar sa nagkapirang pagliliwat sa pakasabot, hilingon an minasunod na mga isyu kan An Torrengbantayan: Oktubre 15, 1995, pahina 19-24; Enero 15, 2008, pahina 20-24; Hulyo 15, 2008, pahina 17-21; Hulyo 15, 2013, pahina 9-14.