Gabos kita nakikinabang sa espirituwal na kakanon

Kan madali nang magadan si Jesus, sia nakipag-olay nin pribado sa apat na disipulo—ki Pedro, Santiago, Juan, asin Andres. Mantang sinasabi an magigin tanda kan saiyang presensia sa huring mga aldaw, nagpalataw sia nin mahalagang marhay na hapot: “Siisay man nanggad an maimbod asin mapagmansay na oripon na ninombrahan kan saiyang kagurangnan na mamahala sa saiyang mga lingkod sa harong, tanganing magtao sa sainda kan saindang kakanon sa tamang panahon?” [NW] (Mateo 24:3, 45; Marcos 13:3, 4) Sinisierto nia sa mga disipulo na bilang “kagurangnan” ninda, nonombrahan nia an mga padagos na matao nin espirituwal na kakanon sa saiyang mga parasunod sa panahon kan katapusan. Sairisay an makompuesto sa oripon?

Sadit na grupo iyan nin linahidan na mga parasunod ni Jesus. An “oripon” iyo man sana an Namamahalang Grupo kan Mga Saksi ni Jehova. Nagtatao iyan nin napapanahon na espirituwal na kakanon sa mga kapwa nagsasamba ki Jehova. Kita nag-aasa sa maimbod na oripon na ini tanganing padagos kitang tawan nin “igong kakanon sa tamang panahon.”—Lucas 12:42, NW.

Iyan an nangangataman sa pamilya nin Dios. (1 Timoteo 3:15) Itinao ni Jesus sa oripon an magabat na paninimbagan na pagmanehar sa gibohon kan organisasyon ni Jehova digdi sa daga—an pag-asikaso sa materyal na pagsasadiri kaiyan, pagdirehir sa paghuhulit, asin pagtotokdo sa samo sa mga kongregasyon. Kaya, tanganing ikatao an kaipuhan mi sa panahon na kaipuhan mi iyan, nagpapaabot “an maimbod asin mapagmansay na oripon” nin espirituwal na kakanon paagi sa mga publikasyon na ginagamit mi sa ministeryo, saka sa mga programa sa pagtiripon patin asamblea.

An oripon maimbod sa mga katotoohan sa Biblia saka sa asignasyon na ihulit an maogmang bareta, asin mapagmansay sa kun paano kaiyan madonong na inaasikaso an intereses ni Cristo digdi sa daga. (Guibo 10:42) Binebendisyonan ni Jehova an gibohon ninda paagi sa pagdakol nin mga Saksi asin abundang espirituwal na probisyon.—Isaias 60:22; 65:13.

  • Siisay an ninombrahan ni Jesus tanganing pakakanon sa espirituwal an mga disipulo nia?

  • Sa anong mga paagi maimbod asin mapagmansay an oripon?