Canada

Pagharongharong

Pagkondukta nin pag-adal sa Biblia

Personal na pag-adal

An termino sa Ingles na “pioneer” parateng nanonongod sa mga nagsisiyasat nin bagong teritoryo tanganing buksan an dalan para sa iba. Si Jesus arog sa sarong payunir, huling sia isinugo sa daga tanganing gibohon an nagtataong buhay na ministeryo asin buksan an dalan pasiring sa kaligtasan. (Mateo 20:28) Ngonyan, inaarog sia kan mga parasunod nia paagi sa paggamit nin pinakadakol na oras na mapupuede sa ‘paggibo nin disipulo.’ (Mateo 28:19, 20) An nagkapira naglaog sa inaapod ming paglilingkod bilang payunir.

Bilog na panahon na ebanghelisador. An gabos na Saksi ni Jehova parahayag kan maogmang bareta. Minsan siring, inareglar nin nagkapira an buhay ninda tanganing maglingkod bilang regular payunir, na naggagamit nin 70 oras kada bulanTanganing magibo ini, dakol an nagtatrabaho nin part-time. Igwa man nin mga pinipili na magin espesyal payunir sa mga lugar na mas nangangaipo nin mga parahayag kan Kahadean, na naggagamit nin 130 oras o labi pa kada bulan. An mga payunir kontento na sa simpleng pamumuhay, na may kompiansa na itatao ni Jehova an pangangaipo ninda sa buhay. (Mateo 6:31-33; 1 Timoteo 6:6-8)An mga dai makakapagpayunir nin bilog na panahon puedeng maglingkod bilang auxiliary payunir sa mga panahon na magigibo ninda, na naggagamit nin 30 o 50 oras kada bulan.

Motibado nin pagkamoot sa Dios asin mga tawo. Arog ni Jesus, naririsa mi an kaherakherak na kamugtakan sa espirituwal nin dakol ngonyan. (Marcos 6:34) Alagad, igwa kami nin kaaraman na makakatabang sa sainda ngonyan mismo, na nagtatao sa sainda nin marigon na paglaom para sa puturo. Pagkamoot sa kapwa an nagmomotibar sa sarong payunir na gumamit nin dakol na panahon asin paghihingoa tanganing tabangan an iba sa espirituwal. (Mateo 22:39; 1 Tesalonica 2:8) Bilang resulta, napapakosog an pagtubod nia, mas napapadayupot sia sa Dios, asin nakakaeksperyensia nin dakulang kaogmahan.—Guibo 20:35.

  • Paano mo ilaladawan an sarong payunir?

  • Ano an nakakamotibar sa nagkapira na magpayunir nin bilog na panahon?