LUCAS 1:57-79

  • NAMUNDAG ASIN PINANGARANAN SI JUAN BAUTISTA

  • IHINULA NI ZACARIAS AN MAGIGIN PAPEL NI JUAN

Kabulanan na ni Elizabeth para mangaki. Kan nakaaging tulong bulan, nag-istar sa sainda an paryente niyang si Maria. Panahon na ngunyan para magpaaram si Maria asin magbaklay nin harayo panorte papuli sa harong niya sa Nazaret. Mga anom na bulan pa, mangangaki na man siya nin aking lalaki.

Dai nahaloy pagkahali ni Maria, nangaki na si Elizabeth. Nakakaugma nanggad huli ta daing gayong nagin problema sa pangangaki ni Elizabeth saka marahay an salud niya pati kan saiyang umboy! Kan ipahiling ni Elizabeth sa mga pagtaraid saka sa mga paryente niya an saiyang umboy na lalaki, nag-urugma man sinda.

Sinasabi sa Katugunan nin Diyos sa Israel na sa ikawalong aldaw pagkamundag nin sarong umboy na lalaki, dapat ining turion, asin sa panahon man na ini nginangaranan iyan. (Levitico 12:2, 3) Gusto kan iba na ingaran ki Zacarias an saiyang aki. Pero nagsimbag si Elizabeth: “Dai! Juan an ipapangaran sa saiya.” (Lucas 1:60) Tandaan na sinabi kan anghel na si Gabriel na Juan an ipapangaran sa umboy na ini.

Dai uminuyon an mga pagtaraid asin mga paryente. “Mayong siisay man sa mga paryente mo an may pangaran na arog kaiyan,” an sabi ninda. (Lucas 1:61) Paagi sa pagsenyas, hinapot ninda si Zacarias kun ano an gusto niyang ipangaran sa aki niya. Naghagad si Zacarias nin tablang suratan asin nagsurat: “Juan an pangaran niya.”—Lucas 1:63.

Kan oras mismong iyan, milagrosong nakataram na giraray si Zacarias. Matatandaan mo na nawara an kakayahan niyang magtaram kan dai siya nagtubod sa sinabi kan anghel—na mangangaki si Elizabeth. Kaya ngunyan na nakakataram na si Zacarias, nagngaralas an pagtaraid ninda asin nagharapot sa sadiri ninda: “Magigin ano daw an aking ini pagdakula niya?” (Lucas 1:66) Nahiling ninda na kabutan nin Diyos na Juan an ipangaran sa umboy.

Dangan, si Zacarias napano nin banal na espiritu asin nagsabi: “Pag-umawon lugod si Jehova, an Diyos nin Israel, huli ta tinawan niya nin atensiyon an saiyang banwaan tanganing iligtas sinda. Asin  nagbangon siya para sa satuya nin sarong sungay nin kaligtasan hali sa mga gikan ki David na saiyang lingkod.” (Lucas 1:68, 69) Kan sabihon niya an “sungay nin kaligtasan,” an pinapanungdan niya iyo an Kagurangnan na Jesus, na ipapangaki pa sana. Sinabi ni Zacarias na pagkatapos sindang mailigtas nin Diyos sa mga kamot kan mga kaiwal, gagamiton nin Diyos an Saro na iyan para ‘tawan kita kan pribilehiyong magtao sa saiya nin sagradong paglilingkod nin daing takot, na may kaimbudan asin katanusan sa atubangan niya sa gabos niyatong aldaw.’—Lucas 1:74, 75.

Mapadapit sa saiyang aki, naghula si Zacarias: “Alagad kun manungod sa saimo, aki ko, aapudon kang propeta kan Kahuruhalangkawi, huli ta mainot ka ki Jehova tanganing andamon an saiyang mga dalan, tanganing magtao sa saiyang banwaan nin kaaraman mapadapit sa kaligtasan paagi sa kapatawadan kan saindang mga kasalan, huli sa mamumuton na pagmalasakit kan satong Diyos. Sa pagmalasakit na ini, masirang sa sato an aldaw hali sa kaitaasan, tanganing tawan nin liwanag an mga nag-iirok sa kadikluman saka sa anino nin kagadanan asin tanganing giyahan an satuyang mga bitis sa dalan nin katuninungan.” (Lucas 1:76-79) Nakakapakusog nanggad an hulang iyan!

Sa panahon na ini, si Maria, na malinaw na daraga pa, nakapuli na sa harong sa Nazaret. Ano an mangyayari sa saiya pag nagin risang-risa na an pagbabados niya?