Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 96

Sinimbag an Hapot nin Mayaman na Hoben na Tagapamahala

Sinimbag an Hapot nin Mayaman na Hoben na Tagapamahala

MATEO 19:16-30 MARCOS 10:17-31 LUCAS 18:18-30

  • SARONG MAYAMAN NA LALAKI AN NAGHAPOT MANUNGOD SA BUHAY NA DAING KATAPUSAN

Nasa pagbaklay pa man giraray si Jesus sa Perea pa-Jerusalem. Sarong mayaman na hoben na lalaki an nagdalagan pasiring sa saiya asin nagluhod sa atubangan niya. An lalaking ini “saro sa mga tagapamahala,” na posibleng namamayo sa sarong sinagoga o miyembro kan Sanhedrin. Naghapot ini: “Marahay na Paratukdo, ano an dapat kong gibuhon tanganing magmana nin buhay na daing katapusan?”—Lucas 8:41; 18:18; 24:20.

“Taano ta inaapod mo akong marahay?” an simbag ni Jesus. “Dai nin siisay man na marahay apuwera sa saro, an Diyos.” Posibleng marhay na ginamit kan hoben na lalaki an tataramon na “marahay” bilang pormal na titulo, na iyo an ginigibo kan mga rabbi. Minsan ngani mahusay si Jesus magtukdo, ipinasabot niya sa lalaki na an titulong “Marahay” maninigo sana sa Diyos.

“Pero, kun gusto mong mag-ako nin buhay, padagos mong utubon an mga tugon,” an sadol ni Jesus. Kaya naghapot an hoben na lalaki: “Arin na mga tugon?” Sinambit ni Jesus an lima sa Sampulong Tugon—an dapit sa paggadan, pagsambay, paghabon, pagsaksi nin putik, asin pagtao nin onra sa mga magurang. Sinambit niya man an urog pang mahalagang tugon: “Kamutan mo an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri.”—Mateo 19:17-19.

“Inuutob ko an gabos na ini,” an simbag kan lalaki. “Ano pa an kulang sa sakuya?” (Mateo 19:20) Tibaad iniisip niya na kaipuhan pa niyang gumibo nin sarong bagay na marahay na mangangaipo nin kusog nin buot para mag-ako nin buhay na daing katapusan. Huling sinsero an pakiulay kan lalaki, si Jesus nakamati nin ‘pagkamuot sa saiya.’ (Marcos 10:21) Pero, may nakakaulang sa lalaki.

Mahalagang marhay sa lalaki an mga pagsadiri niya, kaya sinabi ni Jesus: “May sarong kulang sa saimo: Sige, ipabakal mo kun ano man an igwa ka saka itao mo sa mga pobre an kuwarta, asin magkakaigwa ka nin kayamanan sa langit; asin madya, magin parasunod taka.” Iyo, puwedeng itao kan lalaki an kuwarta niya sa mga pobre, na daing kakayahan na magbayad, asin magin disipulo ni Jesus. Pero, posibleng  marhay na nanghinayang si Jesus kan mahiling niya ining magtindog asin munduon na maghali. Huling mahalagang marhay sa lalaking ini an kayaman, an saiyang ‘dakul na pagsadiri,’ nadidipisilan siyang pahalagahan an tunay na kayamanan. (Marcos 10:21, 22) Sinabi ni Jesus: “Magigin dipisil nanggad para sa mga makuwarta na makalaog sa Kahadian nin Diyos!”—Lucas 18:24.

Napangalas na marhay an mga disipulo sa sinabing ini ni Jesus asin sa sunod pa niyang sinabi: “Sa katunayan, mas pasil pa na makalusot an kamelyo sa labot nin dagom na pantahi kisa makalaog sa Kahadian nin Diyos an tawong mayaman.” Kaya nagharapot sinda: “Siisay palan an makakaligtas?” Masakiton daw talagang makaligtas kaya dai iyan magigibo nin tawo? Hiniling sinda ni Jesus sa mata asin nagsabi: “An mga bagay na imposible sa mga tawo posible sa Diyos.”—Lucas 18:25-27.

Para iduon na an pinili ninda lain man sa pinili kan mayaman na lalaking idto, nagsabi si Pedro: “Hilinga! Binayaan mi an gabos na bagay asin nagsunod kami sa saimo; kaya, ano an nakatagama sa samo?” Sinambit ni Jesus an magigin resulta kan tamang desisyon ninda: “Sa panahon na an gabos na bagay ginigibo nang bago, pag an Aki nin tawo tumukaw na sa saiyang mamuraway na trono, kamo na nagsurunod sa sako matukaw sa 12 trono, na naghuhukom sa 12 tribo nin Israel.”—Mateo 19:27, 28.

Malinaw na an iniisip ni Jesus iyo an mangyayari sa ngapit kun sain an gabos na bagay digdi sa daga gigibuhon nang bago tanganing an mga kamugtakan magin arog kan sa hardin nin Eden kaidto. Maako si Pedro asin an iba pang disipulo nin marahayon na balos—makakaibanan sinda ni Jesus sa langit para pamahalaan an Paraisong iyan digdi sa daga. Sulit nanggad an ano man na sakripisyo ninda!

Pero an mga balos na itatao sa sainda bako gabos sa ngapit huling sinabi ni Jesus: “Mayo nin siisay man na nagbaya nin harong o agom na babayi o mga tugang o mga magurang o mga aki nin dahil sa Kahadian nin Diyos an dai maako nin dakul pang doble kaiyan sa panahon na ini, asin sa maabot na sistema nin mga bagay, nin buhay na daing katapusan.”—Lucas 18:29, 30.

Iyo, sain man magduman an mga disipulo, an maugma nindang pakikiiba sa mga tugang sa pagtubod magigin mas dayupot pa asin mas papakamahalon ninda kisa sa relasyon ninda sa sadiring mga kapamilya. Makamumundo huling garo baga an mayaman na hoben na tagapamahala dai magkakamit kan bendisyon na iyan pati na kan balos na buhay sa Kahadian nin Diyos sa langit.

Sinabi pa ni Jesus: “Alagad dakul na naiinot an mahuhuri asin dakul na nahuhuri an maiinot.” (Mateo 19:30) Ano an buot niyang sabihon?

An mayaman na hoben na tagapamahala saro sa mga “naiinot,” huling saro siyang lider nin mga Judio. Bilang parautob kan mga tugon nin Diyos, dakulang pribilehiyo an naghahalat sa saiya asin dakula man an inaasahan sa saiya. Pero nagin panginot sa saiya an kayamanan asin mga pagsadiri niya kisa sa gabos na ibang bagay. Sa kabaliktaran, nasumpungan kan ordinaryong mga tawo kan nasyon sa katukduan ni Jesus an katotoohan asin an dalan pasiring sa buhay. Dati sindang “nahuhuri,” sabi ngani, pero sinda na ngunyan an “naiinot.” May pribilehiyo sindang maghadi sa langit kaiba ni Jesus asin pamahalaan an Paraisong daga.