LUCAS 17:11-19

  • PINAUMAYAN NI JESUS AN SAMPULONG MAY LEPROSO

Naulang an plano kan Sanhedrin na gadanon si Jesus kan siya magduman sa siyudad nin Efraim, sa may norteng-sirangan kan Jerusalem. Nagdanay siya duman kaiba an mga disipulo, na harayo sa mga kaiwal niya. (Juan 11:54) Pero, nagdadangadang na an panahon nin Paskuwa kan 33 C.E., kaya nagbaklay na naman si Jesus. Nagpanorte asin nag-agi sa Samaria pa-Galilea; ini an huri niyang pagbisita sa lugar na ini bago kan saiyang kagadanan.

Sa pagpuon kan pagbaklay ni Jesus, mantang nag-aagi siya sa mga baryo, nakahiling siya nin sampulong lalaking may leproso. Sa nagkapirang klase kan hilang na ini, luway-luway na nararaot an laman kan hawak, kaya napupudpod an mga talinga asin mga muro sa kamot saka bitis. (Bilang 12:10-12) Kahagadan sa Katugunan nin Diyos na an may leproso magkurahaw nin “Maati, maati!” asin dapat siyang mamuhay nin harayo sa kadaklan.—Levitico 13:45, 46.

Huli kaiyan, dai nagrani ki Jesus an sampulong may leproso. Pero, nag-apod sinda nin makusog: “Jesus, Paratukdo, mahirak ka sa samuya!” Kan mahiling niya sinda, sinabihan niya sinda: “Magduman kamo asin magpahiling sa mga saserdote.” (Lucas 17:13, 14) Sa siring, ipinahiling niya an paggalang sa Katugunan nin Diyos, na nag-aawtorisar sa mga saserdote na ipahayag na naumayan na an mga may leprosong narahay na. Dangan puwede na giraray sindang makapamuhay kaiba kan mga marahay an salud.—Levitico 13:9-17.

Nagtitiwala an sampulong may leproso sa kapangyarihan ni Jesus na magpaumay. Nagduman sinda sa mga saserdote dawa dai pa sinda nauumayan. Miyentras na nasa dalan, binalusan an pagtubod ninda ki Jesus. Narisa asin namatian nindang naumayan na sinda!

An siyam sa naumayan na may leproso nagpadagos sa pagbaklay. An saro dai. An tawong ini, na sarong Samaritano, nagbalik para hanapon si Jesus. Taano? Gustuhon niyang pasalamatan si Jesus. “Nagpapamuraway sa Diyos sa makusog na boses” an dating may leproso, huling aram niya na an Diyos talaga an nagpangyari kan pagpaumay sa saiya. (Lucas 17:15) Kan mahiling niya si Jesus, suminubsob siya sa may pamitisan kaini asin nagpasalamat.

Sinabi ni Jesus sa mga yaon duman: “Sampulo an nagin malinig, bako? Hain na su siyam? Ano daing ibang nagbuwelta tanganing magpamuraway sa Diyos apuwera sa lalaking ini na taga ibang nasyon?” Dangan sinabi niya sa Samaritano: “Magtindog ka asin lakaw na; pinarahay ka kan saimong pagtubod.”—Lucas 17:17-19.

Paagi sa pagpaumay sa sampulong may leproso, ipinahiling ni Jesus na suportado siya ni Jehova Diyos. Ngunyan, apuwera sa napaumayan ni Jesus an sarong ini sa sampulo, posibleng marhay na makalaog man ini sa dalan pasiring sa buhay. Sa panahon ta ngunyan, dai ginagamit nin Diyos si Jesus para gumibo nin siring na mga pagpaumay. Pero, paagi sa pagtubod ki Jesus, puwede kitang makalaog sa dalan pasiring sa buhay—an buhay na daing katapusan. Ipinapahiling ta daw na mapagpasalamat kita, arog kan ginibo kan Samaritano?