Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 86

Buminalik an Nawarang Aki

Buminalik an Nawarang Aki

LUCAS 15:11-32

  • AN ILUSTRASYON DAPIT SA NAWARANG AKI

Posibleng yaon pa si Jesus sa Perea, sa sirangan kan Salog nin Jordan, kan itao niya an mga ilustrasyon dapit sa nawarang karnero asin sa nawarang sinsilyong drakma. An mensahe kaiyan parehong nagtutukdo na dapat kitang mag-ugma kun an sarong parakasala magsulsol asin bumalik sa Diyos. Pigtatatsaran si Jesus kan mga Fariseo saka eskriba huling inaako niya an arog kaiyan na klase nin mga tawo. Pero may nanudan daw an mga paratatsar na idto sa duwang ilustrasyon ni Jesus? Nasabutan daw ninda kun ano an namamatian kan satong langitnon na Ama sa nagsusulsol na mga parakasala? Nagtao ngunyan si Jesus nin nakakapukaw sa buot na ilustrasyon na nagduduon kan kaparehong leksiyon na ini.

An ilustrasyon na ini manungod sa sarong ama na may duwang aking lalaki, kun sain an nguhod na aki an panginot na karakter. An mga Fariseo saka eskriba, pati an iba pang nakadangog kan isinaysay ni Jesus, dapat na makanuod sa sinabi niya dapit sa nguhod na aking ini. Pero, dai man dapat paglingawan kun ano an isinaysay ni Jesus manungod sa ama asin sa matuang aki, huli ta may manunudan man sa sabuot na ipinahiling ninda. Kaya isaisip an tulong lalaking ini sa ilustrasyon ni Jesus:

“May sarong tawo na may duwang aking lalaki,” an pagpupuon ni Jesus. “Asin an nguhod nagsabi sa saiyang ama, ‘Tatay, itao mo na sa sako an mamanahon ko sa mga pagsadiri mo.’ Kaya pinagparte niya sa duwa niyang aki an saiyang mga pagsadiri.” (Lucas 15:11, 12) Mangnuhon na hinahagad kan nguhod na aking ini an mana niya bako dahil sa gadan na an saiyang ama. Buhay pa an ama. Pero gusto nang hagadon ngunyan kan aki an mana niya para makapagsadiri na siya asin magibo na niya diyan kun ano an gusto niya. Asin ano an gusto niyang gibuhon?

“Pakalihis nin nagkapirang aldaw,” an sabi ni Jesus, “tinipon kan nguhod an gabos na bagay na sadiri niya asin nagpasiring sa harayong nasyon dangan inubos niya sa marauton na pamumuhay an saiyang mga pagsadiri.” (Lucas 15:13) Imbes na magdanay na tiwasay sa harong ninda, kaiba an sarong ama na nagmamakulog sa mga aki asin itinatao an mga pangangaipo ninda, an aking ini nagduman sa ibang nasyon. Duman niya sinayang an gabos niyang mana sa ngana-nganang pagpanigo sa saiyang imoral na mga kamawutan. Dangan nag-agi siya nin pagtios, arog kan isinaysay pa ni Jesus:

 “Kan maubos na niya an gabos, nagkaigwa nin grabeng tiggutom sa bilog na nasyon na iyan, asin nagpuon siyang magtios. Guminibo pa ngani siya nin paagi na makapagtrabaho sa saro sa mga namamanwaan kan nasyon na iyan, na nagsubol sa saiya duman sa mga daga kaini tanganing mag-ataman nin mga urig. Asin pigmawot niyang malaugan an saiyang tulak kan mga ibinabahog sa mga urig, alagad mayo lamang nin gustong magtao sa saiya nin maski ano.”—Lucas 15:14-16.

Sa Katugunan nin Diyos, kaiba an urig sa mga maating hayop, pero kinaipuhan kan aking ini na magtrabaho bilang paraataman nin urig. Kan grabe na an gutom niya, pigmawot niyang malaugan an saiyang tulak kan pambahog sa mga urig na inaataman niya. Huli sa grabeng pagtios asin pagkadesperado, ‘nakapag-isip-isip siya.’ Ano an gigibuhon niya? Sinabi niya sa sadiri: “Dakulon na trabahador kan sakuyang ama an sobra-sobra sa tinapay, pero ako magagadan digdi sa gutom! Mabaklay ako pabalik sa sakuyang ama asin sasabihon ko sa saiya: ‘Tatay, nagkasala ako sa langit asin sa saimo. Bako na akong angay na apudon na saimong aki. Gibuha na sana akong saro sa mga trabahador mo.’” Dangan nagtindog siya asin nagpuli sa saiyang ama.—Lucas 15:17-20.

Ano an magigin reaksiyon kan saiyang ama? Aanggutan niya daw ini huli sa ginibo kaining kalulungan na paghali sa harong? An ama daw dai sanang labot asin dai aakuon an aki niya? Kun ika an ama, ano an gigibuhon mo? Paano kun siya an aki mong lalaki o babayi?

 AN NAWARANG AKI NAKUA

Isinaysay ni Jesus kun ano an namatian asin ginibo kan ama: “Mantang harayo pa [an aki], natanaw siya kan saiyang ama asin nahirak ining marhay sa saiya, asin duminalagan ini saka kinugos siya kaini asin mapagpadaba siyang hinadukan.” (Lucas 15:20) Dawa kun nabaretaan man kan ama na nagin marauton an pamumuhay kan saiyang aki, inako niya liwat ini. Kun dapit sa mga Judiong lider na nagsasabing midbid ninda si Jehova asin nagsasamba sa saiya, mahihiling daw ninda digdi an namamatian kan satong langitnon na Ama sa nagsusulsol na mga parakasala? Maririsa man daw ninda na arog man kaiyan an namamatian ni Jesus?

Huli sa mamunduon na lalawgon kan aki, posibleng marhay na naisip kan mapagmansay na ama na nagsusulsol na ini. Pero nagin mas madali para sa aking ini na magbuyboy kan mga kasalan niya kan an ama mismo an inot na nagdulok sa mamumuton na paagi. Isinaysay ni Jesus: “Dangan sinabi kan aki sa saiya, ‘Tatay, nagkasala ako sa langit asin sa saimo. Bako na akong angay na apudon na saimong aki.’”—Lucas 15:21.

Sinugo kan ama an mga uripon: “Dali! kua kamo nin halabang bado, su pinakamagayon, asin isulot nindo iyan sa saiya, saka sulutan nindo siya nin singsing asin sandalyas. Kuanon man nindo su pinatabáng ugbon na baka, bunuon nindo iyan, asin magkarakan kita saka magselebrar, ta ining aki ko gadan na pero nabuhay giraray; nawara siya asin nakua na.” Dangan nagpuon “sindang mag-urugma.”—Lucas 15:22-24.

Kan panahon na idto, an matuang aki yaon sa uma. Sinabi ni Jesus dapit sa saiya: “Kan papuli na ini asin harani na sa harong, nakadangog ini nin tugtog saka baraylehan. Kaya inapod niya an saro sa mga suruguon asin hinapot ini kun ano an nangyayari. Sinabi kaini sa saiya, ‘Nag-abot su tugang mo, asin nagpabuno an saimong ama nin pinatabáng ugbon na baka dahil nagbalik siya sa saiya na daing maraot na nangyari.’ Alagad naanggot siya asin habo niyang maglaog. Dangan nagluwas an saiyang ama asin nagpuon na makiulay sa saiya. Bilang simbag sinabi niya sa saiyang ama, ‘Hilinga! Pirang taon na akong nagpauripon sa saimo asin maski sarong beses dai ko sinuway an mga pagbuot  mo, pero dai mo lamang ako tinawan nin ugbon na kanding para sa pag-urugma mi kan sakuyang mga amigo. Pero pag-abot na pag-abot kan aki mong ini na pigparasayang an mga pagsadiri mo sa mga hostes, nagpabuno ka para sa saiya nin pinatabáng ugbon na baka.’”—Lucas 15:25-30.

Siisay an arog kan matuang aki na kontra sa pagkahirak asin atensiyon na ipinapahiling ni Jesus sa ordinaryong mga tawo asin mga parakasala? An mga eskriba asin Fariseo. An pagkontra ninda sa pag-ako ni Jesus sa mga parakasala an dahilan kaya itinao niya an ilustrasyon na ini. Siyempre, an leksiyon kaiyan dapat na isapuso nin siisay man na dai minauyon sa pagpahiling nin Diyos nin pagkahirak.

Tinapos ni Jesus an ilustrasyon paagi sa pagsaysay kan pakiulay kan ama sa matuang aki: “Aki ko, pirmi takang kaibanan, asin an gabos na sadiri ko sadiri mo. Pero tama lang baga na nagseselebrar saka nag-uugma kami, ta an tugang mo gadan na alagad nabuhay; nawara siya asin nakua na.”—Lucas 15:31, 32.

Dai sinabi ni Jesus kun ano an ginibo kan matuang aki sa bandang huri. Minsan siring, pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Jesus, “dakulang bilang nin mga saserdote an nagturubod.” (Gibo 6:7) Puwedeng kaiba diyan an nagkapira sa mismong mga nakadangog kan isaysay ni Jesus an mapuwersang ilustrasyon na ini. Iyo, posible man sa sainda na makapag-isip-isip, magsulsol, asin bumalik sa Diyos.

Puon kan aldaw na idto, puwedeng isapuso kan mga disipulo an mahahalagang leksiyon na pinalataw ni Jesus sa marahayon na ilustrasyon na ini asin dapat nindang isapuso iyan. An inot na leksiyon iyo na talagang kadunungan na magdanay sa matiwasay na banwaan nin Diyos, na nasa pangangataman kan satong mapagpadaba na Ama na nagtatao kan mga pangangaipo ta, imbes na rumayo para sana magpasiram-siram sa nakakatentar na mga kaalingan sa “sarong harayong nasyon.”

An ikaduwang leksiyon iyo na kun kita mapasuway sa dalan nin Diyos, dapat na mapakumbaba kitang bumalik sa satong Ama para kamtan giraray an pag-uyon niya.

An saro pang leksiyon mahihiling sa pagkakalain kan mapagpatawad na ama na andam na akuon giraray an aki niya asin kan mapaghinanakit na matuang aki na habong akuon giraray an tugang niya. Tunay nanggad, gusto kan mga lingkod nin Diyos na patawadon saka akuon giraray an sarong naparayo kun ini tunay na nagsusulsol asin minabalik na sa ‘harong kan Ama.’ Mag-ugma kita na an satuyang tugang “gadan na pero nabuhay” asin siya na ‘nawara nakua na.’