Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 90

“An Pagkabuhay Liwat Asin an Buhay”

“An Pagkabuhay Liwat Asin an Buhay”

JUAN 11:17-37

  • PAGKAGADAN NI LAZARO, NAG-ABOT SI JESUS

  • “AN PAGKABUHAY LIWAT ASIN AN BUHAY”

Uminabot si Jesus sa may Betania, na mga tulong kilometro sa sirangan kan Jerusalem. Munduon si Maria asin Marta ta nagadan pa sana an tugang nindang si Lazaro. Dakul an nag-arabot para manranga.

Dangan may nagsabi ki Marta na nagdadangadang si Jesus, kaya nagdali-dali siya para sabaton ini. Sinabi ni Marta ki Jesus an posibleng marhay na iniisip nindang magtugang sa nag-aging apat na aldaw: “Kagurangnan, kun yaon ka lang digdi, dai kutana nagadan an tugang ko.” Pero, dai man buot sabihon ni Marta na dai na siyang paglaom. “Naniniwala pa man giraray ako na maski anong hagadon mo sa Diyos, itatao iyan nin Diyos sa saimo,” an sabi ni Marta. (Juan 11:21, 22) Naniniwala siya na matatabangan pa man giraray ni Jesus an tugang niya.

Nagsimbag si Jesus: “Mabangon an saimong tugang.” Iniisip ni Marta na an sinasabi ni Jesus iyo an maabot na pagkabuhay liwat digdi sa daga. Naniniwala siya na talagang mangyayari ini huling sinabi niya: “Aram kong mabangon siya sa pagkabuhay liwat sa huring aldaw.”—Juan 11:23, 24.

Posible daw na ngunyan mismo makakatao si Jesus nin kaginhawahan? Ipinagirumdom ni Jesus ki Marta na tinawan siya nin Diyos nin kapangyarihan laban sa kagadanan: “An nagtutubod sa sako, dawa pa magadan siya, mabubuhay; asin an lambang saro na nabubuhay saka nagtutubod sa sako dai na nuarin man magagadan.”—Juan 11:25, 26.

Dai man buot sabihon ni Jesus na an mga disipulo dai na nuarin man magagadan. Dawa si Jesus kaipuhan na magadan, arog kan sinabi niya. (Mateo 16:21; 17:22, 23) Idinuduon niya na an pagtubod sa saiya puwedeng magtao nin buhay na daing katapusan. An dakul magkakamit kaiyan paagi sa pagkabuhay liwat. Pero, an mga maimbod na nabubuhay ngunyan sa panahon kan katapusan kan sistemang ini puwedeng dai na nuarin man magadan. Arin man diyan, an siisay man na nagtutubod sa saiya makakasiguro na dai na nuarin man mapapaatubang sa daing sagkod na kagadanan.

Pero may magigibo pa daw si Jesus, na nagsabi pa sana, “Ako an pagkabuhay liwat asin an buhay,” para tabangan si Lazaro na ngunyan mga pirang aldaw nang gadan? Hinapot ni Jesus si Marta: “Nagtutubod ka digdi?” Nagsimbag siya: “Iyo, Kagurangnan, nagtutubod ako na ika an Cristo, an Aki nin Diyos, an saro na madatong sa kinaban.” May pagtubod si Marta na may magigibo pa si Jesus sa mismong aldaw na iyan, kaya naghidali siya papuli asin sinabihan an tugang niya na daing ibang nakakadangog: “Yaon an Paratukdo asin ipinapaapod ka.” (Juan 11:25-28) Kan madangog ini ni Maria, naghali siya sa harong, dangan sinundan siya kan iba pa na naghuhuruna na maduman siya sa lulubngan ni Lazaro.

Pero, ki Jesus nagduman si Maria, suminubsob sa pamitisan kaini, asin inutro an sabuot na arog kan sinabi kan tugang niya: “Kagurangnan, kun yaon ka lang digdi, dai kutana nagadan an tugang ko.” Naapektuhan si Jesus kan mahiling niya si Maria asin an mga kaibanan kaini na naghihiribi, kaya nag-agrangay an puso niya, asin napaluha pa ngani. Napahiro kaiyan an buot kan mga nagmamasid. Pero may nagharapot: ‘Kun napaumayan ni Jesus an sarong lalaking namundag na buta, dai daw niya magigibong pugulan an sarong ini na magadan?’—Juan 11:32, 37.