Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 88

An Pagbabago sa Kamugtakan kan Tawong Mayaman Asin ni Lazaro

An Pagbabago sa Kamugtakan kan Tawong Mayaman Asin ni Lazaro

LUCAS 16:14-31

  • ILUSTRASYON MANUNGOD SA TAWONG MAYAMAN ASIN KI LAZARO

Nagtatao si Jesus nin marahayon na sadol sa mga disipulo dapit sa paggamit nin materyal na mga kayamanan. Pero bako sana an mga disipulo an nagdadangog. May mga Fariseo man, asin dapat nindang isapuso an sadol ni Jesus. Taano? Huling “mga makikuwarta” sinda. Kan madangog ninda an sinasabi niya, “nagpuon sindang magngurob-ngurob sa saiya.”—Lucas 15:2; 16:13, 14.

Pero dai kaiyan natakot si Jesus. Sinabihan niya sinda: “Kamo an nagpapahayag sa atubangan nin mga tawo na matanos kamo, pero aram nin Diyos an nasa puso nindo. Huli ta an ibinibilang nin mga tawo na may dakulang halaga makababaldi sa paghiling nin Diyos.”—Lucas 16:15.

An mga Fariseo haloy nang “ibinibilang nin mga tawo na may dakulang halaga,” pero ngunyan panahon na nin pagbabago, panahon na para lubos na mabaliktad an sitwasyon. An siring na mga indibidwal, na garo halangkawon sa paghiling nin mga tawo, arog baga nin mga mayaman sa mga bagay kan kinaban, makapangyarihan sa pulitika, asin maimpluwensiya sa relihiyon, ibababa. An ordinaryong mga tawo na nakakamating kaipuhan ninda nin espirituwal na mga bagay, ilalangkaw. Lininaw ni Jesus na may nangyayaring dakulang pagbabago:

“An Katugunan asin an Mga Propeta ipinahayag sagkod ki Juan. Puon kan panahon niya, ipinapahayag an Kahadian nin Diyos bilang maugmang bareta, asin gabos na klase nin tawo pursigidong nagmamaigot na abuton iyan. Sa katunayan, mas pasil pang mapara an langit asin daga kisa dai mautob an sarong kurit nin letra kan Katugunan.” (Lucas 3:18; 16:16, 17) Paano kaini ipinaparisa na may nangyayaring pagbabago?

Nag-oorgulyo an Judiong mga lider nin relihiyon sa paghihingakong inuutob ninda an Katugunan ni Moises. Tandaan na kan ibalik ni Jesus an paghiling nin sarong lalaking buta sa Jerusalem, may pag-orgulyong sinabi kan mga Fariseo: “Kami mga disipulo ni Moises. Aram ming nakipag-ulay an Diyos ki Moises.” (Juan 9:13, 28, 29) An sarong katuyuhan kan Katugunan iyo na giyahan an mga mapakumbaba pasiring sa Mesiyas, si Jesus. Ipinamidbid ni Juan Bautista si Jesus bilang an Kordero nin Diyos. (Juan 1:29-34) Puon kan ministeryo ni Juan, an mapakumbabang mga Judio, lalong-lalo na an mga dukha, nakakadangog na dapit sa “Kahadian nin Diyos.” Iyo, may “maugmang bareta” para sa gabos na gustong magin sakop kan Kahadian nin Diyos asin gustong makinabang diyan.

Siguradong mauutob an katuyuhan kan Katugunan; sa katunayan, nagin giya iyan pasiring sa Mesiyas. Saro pa, madali nang matapos an kahagadan na sunudon iyan. Halimbawa, itinutugot kan Katugunan an pagdiborsiyo base sa manlain-lain na dahilan, pero ngunyan ipinaliwanag ni Jesus na “an siisay man na dumiborsiyo sa saiyang agom na babayi asin mag-agom nin iba nakakagibo nin pagsambay, asin an siisay man na mag-agom nin babaying idiniborsiyo kan saiyang agom nakakagibo nin pagsambay.” (Lucas 16:18) An kapahayagan na iyan ikinaanggot nanggad kan mga Fariseo, na sa parati naggigibo nin mga susundon para sa gabos na bagay!

 Nagsaysay ngunyan si Jesus nin ilustrasyon na nagduduon kun gurano kadakula kan pagbabagong nangyayari. Manungod iyan sa duwang lalaki na nagkaigwa nin dakulang pagbabago sa kamugtakan ninda. Mantang pinag-iisipan an ilustrasyon, tandaan na kaiba sa mga nagdadangog an mga makikuwartang Fariseo na ibinibilang nin mga tawo na may dakulang halaga.

“Igwa nin sarong tawong mayaman,” an sabi ni Jesus, “na pirming nakasulot nin badong purpura asin lino, asin aroaldaw siyang nagpapasiram-siram sa maluhong pamumuhay. Alagad may sarong parapakilimos na an pangaran Lazaro na pirming pigdadara sa may trangkahan kan mayaman, asin pano siya nin lugad saka pigmamawot niyang malaugan an saiyang tulak kan mga nararakdag hali sa lamesa kan tawong mayaman. Pati ngani an mga ayam minarani asin dinidilaan an saiyang mga lugad.”—Lucas 16:19-21.

An mga Fariseo mga makikuwarta, kaya siisay pa man an pinapanungdan ni Jesus kan “tawong mayaman” sa ilustrasyon? An Judiong mga lider na ini nin relihiyon gusto man na magparasulot nin mamahalon saka magarbong mga bado. Asin apuwera pa sa aktuwal na kayamanan ninda, masasabing mayaman sinda sa espirituwal huling dakul an pribilehiyo asin oportunidad nindang makapaglingkod sa Diyos. Iyo, an paglaladawan sa sainda bilang sarong tawo na nakasulot nin badong purpura nagpaparisa na sinda may paborableng kamugtakan, asin an puting lino nagpaparisa man na sinda mapagpakangmatanos.—Daniel 5:7.

Ano an paghiling kan mga mayaman saka orgulyosong mga lider na ini sa mga dukha, an ordinaryong mga tawo? May paghamak nindang ibinibilang  an mga ini na ‛am ha·’aʹrets, o mga tawo kan daga, na ignorante sa Katugunan asin bakong angay na tukduan kaiyan. (Juan 7:49) Arog kaiyan an sitwasyon kan “parapakilimos na an pangaran Lazaro,” na nagmamawot na malaugan an tulak dawa kan dikit na “mga nararakdag hali sa lamesa kan tawong mayaman.” Arog ni Lazaro na pano nin lugad, an ordinaryong mga tawo minemenos, na garo baga may hilang sa espirituwal.

Medyo haloy-haloy nang nangyayari an mamundong sitwasyon na iyan, pero aram ni Jesus na nag-abot na an panahon nin dakulang pagbabago sa kamugtakan kan mga arog kan tawong mayaman asin mga arog ki Lazaro.

AN PAGBABAGO SA KAMUGTAKAN KAN TAWONG MAYAMAN ASIN NI LAZARO

Nagpadagos si Jesus sa pagsaysay kan pagbabagong ini sa mga kamugtakan. “Sa paglihis nin panahon,” an sabi niya, “an parapakilimos nagadan asin dinara kan mga anghel sa kataid ni Abraham. An tawong mayaman nagadan man asin ilinubong. Asin sa Lulubngan, palibhasa nasasakitan siya, itiningkalag niya an saiyang mga mata asin nahiling niya sa harayo si Abraham saka si Lazaro na nasa kataid kaini.”—Lucas 16:22, 23.

Aram kan mga nagdadangog ki Jesus na si Abraham haloy nang gadan asin nasa Lulubngan. Malinaw na sinasabi kan Kasuratan na an siisay man na nasa Lulubngan, o Sheol, dai na nakakahiling o nakakataram pa, kaiba na si Abraham. (Eclesiastes 9:5, 10) Kun siring, ano an iniisip kan mga lider na ini nin relihiyon na buot sabihon ni Jesus? Ano an posibleng itinutukdo niya dapit sa ordinaryong mga tawo asin sa makikuwartang mga lider nin relihiyon?

Idinuon pa sana ni Jesus an dapit sa sarong pagbabago paagi sa pagsabing ‘an Katugunan asin an Mga Propeta ipinahayag sagkod ki Juan Bautista, pero puon kan panahon niya, ipinapahayag an Kahadian nin Diyos bilang maugmang bareta.’ Kun siring, kan naghuhulit na si Juan asin si Jesu-Cristo, si Lazaro asin an tawong mayaman parehong nagadan, an buot sabihon, nagbago an dati nindang mga kamugtakan, asin bago na an kamugtakan ninda may koneksiyon sa Diyos.

Partikularmente, an mga kabilang sa mga tawong hamak o dukha haloy nang napapabayaan sa espirituwal. Pero tinatabangan na sinda ngunyan asin nag-aako kan mensahe kan Kahadian na inot na ihinulit ni Juan Bautista dangan ni Jesus. Dati, nag-aasa sana sinda sa kadikit na ‘mga nararakdag hali sa espirituwal na lamesa’ kan mga lider nin relihiyon. Ngunyan, pinapakakan na sinda nin mahahalagang marhay na katotoohan sa Kasuratan, lalo na nin marahayon na mga bagay na ipinapaliwanag ni Jesus. Kaya masasabing igwa na sinda ngunyan nin inuuyunan na kamugtakan sa paghiling ni Jehova Diyos.

Sa kabaliktaran, an mga kabilang sa mayaman asin maimpluwensiyang mga lider nin relihiyon habong mag-ako kan mensahe kan Kahadian na ibinalangibog ni Juan asin ihinuhulit ni Jesus sa bilog na nasyon. (Mateo 3:1, 2; 4:17) Sa katunayan, naanggot sinda, o nasasakitan, huli sa mensaheng iyan,  na nanunungod sa maabot na naglalaad na paghukom nin Diyos. (Mateo 3:7-12) Para sa makikuwartang mga lider nin relihiyon, magiginhawahan sinda kun mapundo si Jesus saka an mga disipulo sa paghahayag kan mensahe nin Diyos. An mga lider na iyan kapareho kan mayaman na tawo sa ilustrasyon, na nagsabi: “Amang Abraham, mahirak ka sa sako, asin padigdihon mo si Lazaro tanganing idutdot sa tubig an puro kan saiyang muro saka papreskuhan an sakuyang dila, ta nasasakitan ako nin grabe sa malaadon na kalayong ini.”—Lucas 16:24.

Pero dai iyan mangyayari. Dai magbabago an kadaklan sa mga lider nin relihiyon. Habo nindang ‘magdangog ki Moises asin sa mga propeta,’ mantang an mga isinurat kan mga ini dapat kutanang naggiya sa sainda na akuon si Jesus bilang an Mesiyas asin Hadi na itinalaga nin Diyos. (Lucas 16:29, 31; Galacia 3:24) Dai sinda nagpakumbaba ni nakumbinsir man kan mga dukhang idto na nag-ako ki Jesus asin ngunyan igwa na kan pag-uyon nin Diyos. Pero, dai puwedeng ikompromiso kan mga disipulo an katotoohan ni paluyahon man an puwersa kaiyan tangani sanang paniguan an mga lider nin relihiyon o paginhawahon sinda. Sa ilustrasyon ni Jesus, ipinahiling niya an realidad na ini paagi sa mga sinabi ni “Amang Abraham” sa tawong mayaman:

“Aki, girumduma na sa bilog mong buhay gabos na marahay na bagay nakamtan mo na, pero si Lazaro, maraot na mga bagay an inako niya. Alagad ngunyan, maugma siya digdi, pero ika grabe an pagsakit. Apuwera pa kaiyan, may mahiwason na bangin na ibinugtak sa pag-ultanan niyamo asin nindo, tanganing an mga gustong bumalyo hali digdi pasiring diyan sa saindo dai iyan magibo, saka an mga tawo man diyan dai makabalyo digdi sa samuya.”—Lucas 16:25, 26.

Makatanusan nanggad asin angay sana an siring na pagbabago sa kamugtakan! Nabaliktad an kamugtakan kan makikuwartang mga lider nin relihiyon asin kan hamak na mga tawo na nag-ako kan sakal ni Jesus asin nagiginhawahan na ngunyan saka pinapakakan sa espirituwal. (Mateo 11:28-30) Mas magigin risang-risa ini mga pirang bulan puon ngunyan pag sinalidahan na kan bagong tipan an tipan na Katugunan. (Jeremias 31:31-33; Colosas 2:14; Hebreo 8:7-13) Pag ibinubo na nin Diyos an banal na espiritu sa aldaw nin Pentecostes 33 C.E., magigin malinaw na marhay na an inuuyunan nin Diyos iyo an mga disipulo ni Jesus, bako an mga Fariseo asin an kairiba kaining mga lider nin relihiyon.