LUCAS 12:1-34

  • ILUSTRASYON MANUNGOD SA TAWONG MAYAMAN

  • NAGTARAM SI JESUS MANUNGOD SA MGA UWAK ASIN SA MGA TANOM NA MAY BURAK

  • SARONG “SADIT NA ARIPUMPON” AN MADUMAN SA KAHADIAN

Mantang nagkakakan si Jesus sa harong kan Fariseo, rinibong tawo an nagkatiripon sa luwas na naghahalat sa saiya. Pirang beses nang nangyari an arog kaini sa Galilea. (Marcos 1:33; 2:2; 3:9) Digdi sa Judea, dakul an gustong makahiling asin makadangog sa saiya, na nagpapahiling nin sabuot na ibang-iba sa ipinahiling kan mga Fariseo na nakaibanan ni Jesus sa pagkakan.

May espesyal na kahulugan sa mga disipulo an inot na sinabi ni Jesus: “Mag-ingat kamo sa lebadura kan mga Fariseo, na iyo an pagsagin-sagin.” Itinao na kaidto ni Jesus an patanid na ini, pero base sa nahiling niya durante kan pagkakan, importante nanggad an sadol na ini. (Lucas 12:1; Marcos 8:15) Puwedeng purbaran kan mga Fariseo na itago an karatan ninda paagi sa pagpahiling nin debosyon sa Diyos, pero sinda peligroso kaya kaipuhan sindang ihayag. Nagpaliwanag si Jesus: “Mayong bagay na maingat na itinatago an dai mahahayag, asin mayong sekreto an dai maaaraman.”—Lucas 12:2.

Posibleng an dakul sa mga tawong nakapalibot ki Jesus mga Judeano na dai pa nakadangog sa saiya kan siya magtukdo sa Galilea. Kaya, inutro niya an panginot na mga punto na sinabi niya kan inot. Dinagka niya an gabos na nagdadangog: “Dai kamo matakot sa mga minagadan kan hawak asin pagkatapos kaini dai na makakagibo nin ano pa man.” (Lucas 12:4) Arog kan ginibo niya bago kaini, idinuon niya sa saiyang mga parasunod na kaipuhan nindang magtiwala na an Diyos magmamakulog sa sainda. Kaipuhan man nindang midbidon an Aki nin tawo asin maaraman na puwede sindang tabangan nin Diyos.—Mateo 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Dangan sarong lalaki na yaon duman an nagsabi kan saiyang ikinakahadit: “Paratukdo, sabihi daw an tugang ko na hirasan ako kan mana.” (Lucas 12:13) Sinasabi kan Katugunan na an panganay na aki tatawan nin duwang parte kan mana, kaya mayo dapat nin diriskusyunan. (Deuteronomio 21:17) Pero minalataw na an kahirasan na gusto kan lalaking ini urog pa sa sinasabi kan Katugunan. May kadunungan na nagsayumang kumampi si Jesus. “Lalaki, siisay an nag-asignar sa sako na magin hukom o tagaareglo sa saindong duwa?” an hapot niya.—Lucas 12:14.

Dangan itinao ni Jesus an sadol na ini sa gabos: “Magin mapagmasid kamo asin mag-ingat sa gabos na klase nin kahanaban, huli ta maski dakul an pagsadiri nin sarong tawo, dai siya kaiyan matatawan nin buhay.” (Lucas 12:15) Gurano man kayaman nin sarong tawo, bako daw na pag-abot nin panahon magagadan man sana siya asin babayaan an gabos na bagay? Idinuon ini ni Jesus sa sarong dai malilingawan na ilustrasyon na nagpapahiling man kan kahalagahan nin pagkaigwa nin marahay na ngaran sa atubangan nin Diyos:

“An daga nin sarong mayaman nagin marahay an ani. Kaya nagpuon siyang magparaisip-isip, ‘Ano daw an gigibuhon ko ngunyan na dai na akong mabubugtakan kan mga inani ko?’ Dangan sinabi niya, ‘Ini an gigibuhon ko: Gagabaon ko an sakuyang mga kamalig saka magibo ako nin mas darakula, asin duman ko titipunon an gabos kong ani saka an gabos kong pagsadiri, asin sasabihon ko sa sakuyang sadiri: “Dakul kang marahay na bagay na natipon para sa dakul na taon; magrelaks ka, magkakan, mag-inom, magpasiram-siram.”’ Alagad sinabi kan Diyos sa saiya, ‘Ika na lulong, ngunyan na banggi hahagadon ninda sa saimo an saimong buhay. Kun siring, kiisay mapapaduman an gabos mong natipon?’ Arog man kaiyan an mangyayari sa tawo na nagtitipon nin kayamanan para sa saiyang sadiri alagad bakong mayaman sa paghiling nin Diyos.”—Lucas 12:16-21.

An mga disipulo ni Jesus asin an iba pang nagdadangog pareho puwedeng masilo kun mahanap o matipon sinda nin kayamanan. O an mga kahaditan sa buhay puwedeng makaulang sa sainda sa paglilingkod ki Jehova. Kaya inutro ni Jesus an magayon na sadol na itinao niya sa Sermon sa Bukid mga saro may kabangang taon na an nakaagi:

“Dai na kamo magparahadit manungod sa saindong  buhay kun ano an saindong kakakanon o manungod sa saindong hawak kun ano an saindong isusulot. . . . Isip-isipa an mga uwak: Dai sinda nagsasabwag nin banhi ni nag-aani; mayo sinda nin tambubong ni kamalig; pero pinapakakan sinda nin Diyos. Bako daw na urog kamong mas mahalaga kisa sa mga gamgam? . . . Isip-isipa kun paano nagtutubo an mga tanom na may burak: Dai sinda nagpapagal ni nagpupuron; alagad sinasabi ko sa saindo na maski si Solomon sa gabos niyang kamurawayan dai nasamnuhan nin arog sa saro sa mga ini. . . . Kaya magpundo na kamo sa kahahanap nin makakakan asin nin maiinom, asin magpundo na kamo sa kahahadit . . . Aram kan saindong Ama na kaipuhan nindo an mga bagay na ini. . . . Padagos na hanapon an saiyang Kahadian, asin an mga bagay na ini idadagdag sa saindo.”—Lucas 12:22-31; Mateo 6:25-33.

Siisay an mga mahanap kan Kahadian nin Diyos? Ihinayag ni Jesus na medyo sadit na bilang, an “sadit na aripumpon,” nin maimbod na mga tawo an magibo kaiyan. Sa huri ihahayag na sinda 144,000 sana. Ano an nakatagama sa sainda? Sinigurado sa sainda ni Jesus: “Nagdesisyon an saindong Ama na itao sa saindo an Kahadian.” An mga ini dai makonsentrar sa pagtipon nin kayamanan sa daga, na puwedeng habunon. Imbes, an puso ninda yaon sa “dai nauubos na kayamanan sa langit,” kun sain sinda maghahadi kaiba ni Cristo.—Lucas 12:32-34.