Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 71

Kinumprontar kan mga Fariseo an Lalaki na Dating Buta

Kinumprontar kan mga Fariseo an Lalaki na Dating Buta

JUAN 9:19-41

  • KINUMPRONTAR KAN MGA FARISEO AN LALAKI NA DATING BUTA

  • “BUTA” AN MGA LIDER NIN RELIHIYON

Dai makatubod an mga Fariseo na pinaumayan ni Jesus an lalaking buta, kaya ipinaapod ninda an mga magurang kaini. Aram kan mga magurang na puwede sindang “itiwalag sa sinagoga.” (Juan 9:22) Grabe an magigin epekto kaiyan sa pamilya ninda dahil dai na makikiiba sa sainda an mga kapwa Judio kaya magigin masakit pati an pagbuhay ninda.

May duwang ihinapot an mga Fariseo: “Iyo ini an saindong aki na pigsasabi nindong ipinangaking buta? Paano nangyaring nakakahiling na siya?” Nagsimbag an mga magurang: “Aram ming iyo ini an samuyang aki asin na ipinangaki siyang buta. Pero kun paano nangyaring nakakahiling na siya ngunyan, dai mi aram; o kun siisay an nagmuklat kan saiyang mga mata, dai mi aram.” Dawa pa kun sinabi na sa sainda kan aki ninda an nangyari, nagin maingat an mga magurang sa pagsimbag: “Haputon nindo siya. Nasa edad na siya. Siya an dapat magtaram para sa sadiri niya.”—Juan 9:19-21.

Huli kaini, inapod giraray kan mga Fariseo an lalaki asin tinakot ini. “Magtao kang kamurawayan sa Diyos,” an sabi ninda. “Aram niyamo na parakasala an tawong ini.” Para medyo makaiwas sa sahot ninda, an lalaki na dating buta nagsabi: “Kun parakasala man siya, dai ko aram.” Pero sinabi niya: “An aram ko lang, dati akong buta, pero ngunyan nakakahiling na ako.”—Juan 9:24, 25.

Huling habong bayaan an isyu, nagsabi pa an mga Fariseo: “Ano an ginibo niya sa saimo? Paano niya iminuklat an saimong mga mata?” Kusog-buot na nagsimbag an lalaki: “Sinabi ko na sa saindo, pero dai kamo nagdangog. Taano ta gusto nindong madangog giraray? Dai man nindo gustong magin mga disipulo niya, bako?” Naanggot an mga Fariseo kaya nagsahot sinda: “Disipulo ka kan tawong idto, pero kami mga disipulo ni Moises. Aram ming nakipag-ulay an Diyos ki Moises, alagad kun manungod sa tawong ini, dai mi aram kun siisay an nagsugo sa saiya.”—Juan 9:26-29.

Huling nagngalas, nagsabi an parapakilimos: “Makangalas nanggad ini, na dai nindo aram kun siisay an nagsugo sa saiya, alagad ta iminuklat niya an sakuyang mga mata.” Dangan nagtao an lalaki nin mahusay na paliwanag: “Aram niyato na an Diyos dai nagdadangog sa mga parakasala, alagad kun an saro may takot sa Diyos asin naggigibo kan saiyang kabutan, dinadangog niya ini. Puon pa kan suanoy, dai pa lamang nin nabaretaan na may nakapamuklat sa mga mata nin ipinangaking buta.” Dangan nagkongklusyon siya: “Kun an tawong ini bakong sugo nin Diyos, dai lamang siya nin magiginibo.”—Juan 9:30-33.

Huling dai mapahimutikan an pangangatanusan kan parapakilimos, piglait siya kan mga Fariseo: “Namundag kang makasalan, tapos ika an nagtutukdo sa samo?” Itiniwalag ninda siya.—Juan 9:34.

Kan mabaretaan ni Jesus an nangyari, hinanap niya an lalaki asin hinapot: “Nagtutubod ka sa Aki nin tawo?” Nagsimbag ini: “Ginoo, siisay siya? Sabihon mo sa sako tanganing magtubod ako sa saiya.” Para magin malinaw ini sa lalaki, sinabi ni Jesus: “Nahiling mo na siya, asin sa katunayan, siya ining nakikipag-ulay sa saimo.”—Juan 9:35-37.

Nagsimbag an lalaki: “Nagtutubod ako sa saiya, Kagurangnan.” Para ipahiling an pagtubod asin paggalang, nagluhod ki Jesus an lalaki, dangan nagsabi si Jesus: “Nagdigdi ako sa kinaban para magtao nin basehan sa paghusgar, tanganing an mga dai nakakahiling makahiling asin an mga nakakahiling magin buta.”—Juan 9:38, 39.

Aram kan mga Fariseong yaon duman na bako sinda buta. Pero kumusta an paghuna ninda na sinda mga paratao nin giya sa espirituwal? Bilang depensa, nagharapot sinda: “An buot mong sabihon, buta man kami?” Nagsabi si Jesus: “Kun kamo buta, dai kuta kamo nin kasalan. Pero ngunyan sinabi nindong ‘Nakakahiling kami.’ Nagdadanay an saindong kasalan.” (Juan 9:40, 41) Kun bako kuta sindang mga paratukdo sa Israel, puwede pang masabutan an dai ninda pag-ako ki Jesus bilang Mesiyas. Pero huling may kaaraman sinda sa Katugunan, an pagsikwal ninda sa saiya sarong magabat na kasalan.