MATEO 12:9-14 MARCOS 3:1-6 LUCAS 6:6-11

  • PINAUMAYAN AN KAMOT NIN SARONG LALAKI KAN ALDAW NIN SABBATH

Sa saro pang Sabbath, nagdalaw si Jesus sa sarong sinagoga, na posibleng marhay na sa Galilea. Nanumpungan niya duman an sarong lalaki na paralisado an tuong kamot. (Lucas 6:6) Binabantayan na marhay si Jesus kan mga eskriba asin Fariseo. Taano? Nahayag an saindang tunay na intensiyon kan sinda maghapot: “Suno daw sa Katugunan na magpaumay pag Sabbath?”—Mateo 12:10.

An Judiong mga lider nin relihiyon naniniwala na suno sa katugunan na magpaumay pag Sabbath solamente kun nasa peligro an buhay. Halimbawa, sigun sa sainda bakong suno sa katugunan na maghilot o magbenda nin lapo pag Sabbath, huling dai man iyan nagsasapeligro nin buhay. Malinaw na kan haputon si Jesus kan mga eskriba asin mga Fariseo, dai man talaga sinda nagmamakulog sa nagsasakit na lalaking ini. Naghihinguwa sana sindang maghanap nin dahilan para kondenaron si Jesus.

Pero, aram ni Jesus an biribid nindang pangangatanusan. Totoo, ipinagbabawal an pagtrabaho pag Sabbath. Pero nasasabutan niya na sobra nanggad asin bakong suno sa Kasuratan an pakasabot ninda sa kun ano an kaiba sa pagbalga sa pagbuot na iyan. (Exodo 20:8-10) Napaatubang na siya sa siring na daing basehan na pagkuwestiyon huli sa paggibo nin marahay. Ngunyan magkakaigwa na naman nin dramatikong komprontasyon huling sinabi ni Jesus sa lalaking paralisado an kamot: “Tumindog ka asin magpasiring ka sa tahaw.”—Marcos 3:3.

Hiniling ni Jesus an mga eskriba asin Fariseo dangan nagsabi: “Kun igwa kamo nin sarong karnero asin kun an karnerong iyan mahulog sa kalot sa aldaw nin Sabbath, siisay sa saindo an dai iyan kakaputan asin hahawason?” (Mateo 12:11) An sarong karnero sarong pinansiyal na kapital, kaya dai ninda iyan babayaan na nasa kalot nin magdamlag ta tibaad magadan iyan asin ikalugi ninda. Apuwera kaiyan, sinasabi kan Kasuratan: “Inaataman kan matanos an saiyang ataman na mga hayop.”—Talinhaga 12:10.

Para ipahiling an rasonableng pagkakaagid, si Jesus nagpadagos: “Mas mahalaga nanggad an tawo kisa sa karnero! Kaya suno sa Katugunan na gumibo nin marahay kun Sabbath.” (Mateo 12:12) Kun siring, dai binabalga ni Jesus an Sabbath kun papaumayan niya an lalaki. Dai kayang patunayan kan mga lider nin relihiyon na sala an siring na lohikal na pangangatanusan bilang basehan sa pagpahiling nin pagkahirak. Kaya nagdanay na sana sindang daing girong.

Mamundo pero anggot na hiniling ni Jesus an mga nasa palibot niya huli sa sala nindang kaisipan. Dangan sinabi niya sa lalaki: “Unata an kamot mo.” (Mateo 12:13) Kan iunat kan lalaki an saiyang paralisadong kamot, narahay iyan. Ugmahon an lalaki, pero ano an epekto kaini sa mga gustong hanapan si Jesus nin sala?

Imbes na magin maugma an mga Fariseo na narahay an kamot kan lalaki, nagruluwas sinda asin tulos na nakipagkumplutan “sa mga suportador kan partido ni Herodes laban ki Jesus, tanganing gadanon siya.” (Marcos 3:6) Malinaw na sa pulitikal na partidong ini, may kaibang mga miyembro kan relihiyosong grupo nin mga Saduceo. Sa parati, magkakontra an mga Saduceo asin mga Fariseo, pero ngunyan masarig an pagkasararo ninda laban ki Jesus.