Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 25

May Pagkahirak na Pinaumayan an Sarong May Leproso

May Pagkahirak na Pinaumayan an Sarong May Leproso

MATEO 8:1-4 MARCOS 1:40-45 LUCAS 5:12-16

  • PINAUMAYAN NI JESUS AN SARONG MAY LEPROSO

Mantang si Jesus asin an apat na disipulo naghuhulit sa “mga sinagoga sa bilog na Galilea,” an bareta manungod sa makangangalas na mga bagay na ginigibo niya nakalakop na marhay. (Marcos 1:39) An mga ginibo niya napabareta sa sarong siyudad kun sain yaon an sarong lalaking may leproso. Sigun sa pagkaladawan kan doktor na si Lucas, an lalaking iyan “pano nin leproso.” (Lucas 5:12) Pag malala na, luway-luway na rinaraot kan nakakatakot na hilang na ini an korte o itsura kan manlain-lain na parte kan hawak.

Kaya makahirakon an kamugtakan kan may leprosong ini asin obligadong mamuhay nin harayo sa iba. Dapat man siyang magkurahaw nin “Maati, maati!” kun may mga tawo sa harani tanganing dai na sinda magrani pa para dai maulakitan. (Levitico 13:45, 46) Pero ngunyan, ano an ginibo kan may leprosong ini? Nagdulok siya ki Jesus dangan suminubsob na nakikimahirak: “Kagurangnan, kun bubuuton mo sana, magigibo mong magin malinig ako.”—Mateo 8:2.

Talagang dakula an pagtubod kan lalaki ki Jesus! Asin siguradong nagin makahihirak an saiyang itsura huli sa hilang niya! Ano an gigibuhon ni Jesus? Ano an gigibuhon mo kun yaon ka duman? Huli sa pagkahirak, inunat ni Jesus an saiyang kamot asin dinutan mismo an lalaki. Sinabi ni Jesus sa saiya: “Buot ko! Magin malinig ka.” (Mateo 8:3) Dawa ngani nawara tulos an leproso kan lalaki, nadipisilan pa man giraray an iba na maniwala.

Gusto daw nindo na an mamahala sa saindo sarong mahihirakon asin may kakayahan na hadi arog ni Jesus? An nagin pagtrato ni Jesus sa may leprosong ini nagtataong garantiya na kun siya na an Hadi sa bilog na daga, mauutob an hulang ini sa Bibliya: “Mahihirak siya sa mga hamak asin sa mga dukha, asin ililigtas niya an buhay kan mga dukha.” (Salmo 72:13) Iyo, sa panahon na iyan, uutubon ni Jesus an mawot kan saiyang puso na tabangan an gabos na nagsasakit.

Tandaan na bago pa kan pagpaumay sa may leprosong ini, gustuhon na kan mga tawo na mahiling si Jesus huli sa nababaretaan ninda manungod sa ministeryo niya. Mababaretaan na naman ninda ngunyan an manungod sa makangangalas na bagay na ini na ginibo niya. Pero habo ni Jesus na magtubod sa saiya an mga tawo base sana sa mga nadangog ninda. Aram niya an hula na nagsasabing “sa tinampo dai niya ipapadangog an saiyang boses” tangani sanang ilangkaw an saiyang sadiri. (Isaias 42:1, 2) Huli kaiyan, pinagbutan ni Jesus an naumayan na may leproso: “Siguraduhon mong dai mo ini ipag-istorya sa kiisay man, pero magduman ka, magpahiling ka sa saserdote, asin ipresentar mo an dulot na ipinagbuot ni Moises.”—Mateo 8:4.

Pero arog kan maiimahinar mo, ugmahon na marhay an lalaki sa pagrahay niya kaya dai niya kayang sadirihon na sana kun ano an nangyari. Naghali siya asin pigparapamareta iyan. Kaya lalo pang nagin interesado an mga tawo asin urog pa nganing nagmawot na mahiling siya. Uminabot iyan sa punto na dai na si Jesus makaduman nin hayagan sa sarong siyudad, kaya nagdanay nguna siya sa tagong mga lugar na daing nakaistar. Pero, nagduduman pa man giraray sa saiya an mga tawo hali sa manlain-lain na lugar tanganing matukduan asin mapaumayan niya.