Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 46

Naumayan kan Dutan an Bado ni Jesus

Naumayan kan Dutan an Bado ni Jesus

MATEO 9:18-22 MARCOS 5:21-34 LUCAS 8:40-48

  • NAUMAYAN AN SARONG BABAYI KAN DUTAN NIYA AN BADO NI JESUS

An bareta mapadapit sa pagbalik ni Jesus hali sa Decapolis naglakop sa mga Judio na nakaistar sa norteng-sulnupan na baybayon kan Dagat kan Galilea. Posibleng marhay na nabaretaan nin dakul na kan nakaagi pa sanang subasko, pinakalma ni Jesus an duros saka an dagat, asin puwedeng naaraman nin iba na pinaumayan ni Jesus an mga lalaking sinasaniban nin demonyo. Kaya, “dakulon na tawo” an nagkatiripon sa gilid kan dagat, posibleng marhay na sa lugar nin Capernaum, para maugma siyang akuon. (Marcos 5:21) Pagtungtong niya sa baybayon, ugmahon sindang naghahalat.

An saro sa mga gustong-gusto nang mahiling si Jesus iyo si Jairo, an namamayo sa sinagoga. Nagluhod siya sa may pamitisan ni Jesus asin pauruutrong nakimahirak: “Grabe an hilang kan aki kong babayi. Mag-iba ka tabi asin kaputan mo siya tanganing magrahay siya asin mabuhay.” (Marcos 5:23) Ano an gigibuhon ni Jesus sa udok na pakiulay ni Jairo na tabangan an kasaro-sarui niyang aking babayi, na 12 anyos pa sana asin padabaon niyang marhay?—Lucas 8:42.

Kan pasiring na siya sa harong ni Jairo, napaatubang si Jesus sa saro pang emosyonal na marhay na sitwasyon. Ugmahon an kadaklan sa mga kaibanan ni Jesus, na nag-iisip kun baga mahihiling ninda na magibo siya nin saro pang milagro. Pero, may sarong babayi duman na an pigpaparaisip sana iyo an saiya mismong grabeng problema sa salud.

An Judiong babaying ini 12 taon nang pigdudugo. Nagparapabulong na siya sa dakul na doktor kaya naubos na an gabos niyang kuwarta sa pagbulong na irinekomendar ninda. Pero dai siya narahay. Imbes, “lalo sanang naggrabe” an hilang niya.—Marcos 5:26.

Masasabutan mo nanggad na apuwera sa pinapaluya siya kan kamatian niya, makasupugon man ini. Sa parati, an saro dai nagtataram nin hayagan manungod sa arog kaiyan na hilang. Saro pa, sigun sa Katugunan ni Moises, nagigin maati sa seremonyal na paagi an sarong babayi na pigdudugo. An siisay man na makaduot sa saiya o sa bado niya na namantsahan nin dugo kaipuhan na magkarigos asin magigin maati sagkod sa banggi.—Levitico 15:25-27.

Nadangog kan babayi “an mga bareta manungod ki Jesus,” kaya hinahanap na niya ini. Huli sa pagigin maati niya, maingat siyang nakipagsusuan sa mga tawo para dai mariparo sagkod sa mapupuwede, na nagsasabi sa sadiri: “Pag nadutan ko maski an pang-ibabaw sanang mga bado niya, mararahay ako.” Kan madutan niya an gayad kan bado ni Jesus, namati niya tulos na dai na siya pigdudugo! Siya ‘narahay sa saiyang grabeng hilang.’—Marcos 5:27-29.

Dangan nagsabi si Jesus: “Siisay an nagduot sa sako?” Ano sa hiling mo an namatian kan babayi kan madangog iyan? Dai nag-uyon si Pedro sa sinabi ni Jesus kaya garo baga medyo kinontra niya ini: “Pinapalibutan ka asin pigsusurûsô kan mga tawo.” Kaya taano ta naghapot si Jesus nin “Siisay an nagduot sa sako?” Nagpaliwanag siya: “May nagduot sa sakuya, ta aram kong may kapangyarihan na nagluwas sa sako.” (Lucas 8:45, 46) Iyo, kan maumayan an babayi, may kapangyarihan na nagluwas ki Jesus.

Kan mahiling kan babayi na nariparo siya, nagluhod ini sa atubangan ni Jesus, na natatakot asin nagtatakig. Sa atubangan kan gabos, sinabi niya an katotoohan manungod sa saiyang hilang asin na siya naumayan pa sana. Mabuot siyang rinanga ni Jesus: “Aki ko, pinarahay ka kan saimong pagtubod. Magpuli ka na asin dai ka na mahadit, rahay na an hilang mo.”—Marcos 5:34.

Malinaw nanggad, an Saro na pinili nin Diyos para mamahala sa daga mamumuton, mahihirakon, asin dai sana nagmamakulog sa mga tawo kundi may kapangyarihan man na tabangan sinda!