Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 61

Pinaumayan an Aking Sinasaniban nin Demonyo

Pinaumayan an Aking Sinasaniban nin Demonyo

MATEO 17:14-20 MARCOS 9:14-29 LUCAS 9:37-43

  • KAIPUHAN AN MAKUSOG NA PAGTUBOD PARA PAUMAYAN AN SARONG AKING LALAKI NA SINASANIBAN NIN DEMONYO

Pagbaba ni Jesus, Pedro, Santiago, asin Juan hali sa bukid, dakul na tawo an nasabat ninda. May nangyayaring bakong magayon. May nakapalibot na mga eskriba sa mga disipulo na nakikipagdiskusyon sa mga ini. Nagkabirigla an mga tawo kan mahiling si Jesus, asin nagdaralagan sinda para sabaton siya. “Ano an pinagdidiskusyunan nindo?” an hapot niya.—Marcos 9:16.

Sarong lalaki hali sa kadaklan an nagluhod ki Jesus asin nagpaliwanag: “Paratukdo, dinara ko sa saimo an sakuyang aking lalaki ta igwa siya nin espiritung nakakapagpapúla. Sain man siya kaiyan saniban, ilinalampog siya kaiyan sa daga, asin nagsasabo an saiyang nguso saka nagraragot an saiyang mga ngipon asin nawawara an saiyang kusog. Pinakiulayan ko an mga disipulo mo na palayason iyan, pero dai ninda kinaya.”—Marcos 9:17, 18.

Minalataw na tinatatsaran kan mga eskriba an mga disipulo huling dai ninda napaumayan an aking lalaki, asin posibleng tinutuya pa an saindang paghihinguwa. Kaya imbes na magsimbag sa napupurisaw na ama, sinabi ni Jesus sa mga tawo: “O daing pagtubod asin makasalan na henerasyon, sagkod nuarin ako kaipuhan na magdanay na kaibanan nindo? Sagkod nuarin ko kamo pagpapasensiyahan?” An mga tataramon na ini nin pagtuyaw siyertong ipinapanungod niya sa mga eskriba na nangriribok sa mga disipulo kan mayo siya. Dangan sinabi ni Jesus sa napupurisaw na ama: “Daraha nindo siya digdi sa sako.”—Mateo 17:17.

Kan paparani ki Jesus an aki, ilinampog ini kan demonyong nagsasanib diyan asin pinakiray-kisay nin grabe. Nagparaligid sa daga an aki, na nagsasabo an nguso. “Gurano kahaloy nang nangyayari ini sa saiya?” an hapot ni Jesus sa ama. Nagsimbag an ama: “Puon pa sa pagkaaki, asin parati siyang isinasalya kaiyan sa kalayo pati na sa tubig tanganing gadanon siya.” Nakimahirak an ama: “Pero kun may magigibo kang ano man, mahirak ka sa samo asin tabangi kami.”—Marcos 9:21, 22.

 Desperado na an ama, huling dawa an mga disipulo mayong nagibo para tabangan ini. Bilang simbag sa udok na pakiulay kan lalaki, pinakusog ni Jesus an buot kaini: “An mga tataramon na iyan, ‘Kun may magigibo ka’! An gabos bagang bagay posible para sa saro na may pagtubod.” Tulos na nagkurahaw an ama: “May pagtubod ako! Tabangi akong kumusog an pagtubod ko!”—Marcos 9:23, 24.

Nariparo ni Jesus an mga tawo na nagdadaralagan pasiring sa saiya. Sa atubangan ninda, sinaway ni Jesus an demonyo: “Ika na espiritung nakakapagpapúla asin nakakapagpabungog, pinagbubutan taka, lumuwas ka sa saiya asin dai ka na maglaog giraray sa saiya!” Sa pagluwas kan demonyo, pinakurahaw kaiyan an aki asin pinakiray-kisay. Dangan an aki nagin garo gadan. Kan mahiling ini kan dakul na tawo, nagsarabi sinda: “Gadan na siya!” (Marcos 9:25, 26) Pero kan kaputan ni Jesus an kamot kan aki, nagtindog ini asin ‘naumayan kan oras na iyan.’ (Mateo 17:18) Siyempre, napangalas an mga tawo sa ginibo ni Jesus.

Bago kaini, kan isugo ni Jesus an mga disipulo para maghulit, nakakapagpalayas sinda nin mga demonyo. Kaya ngunyan, kan sinda-sinda na sana sa sarong harong, naghapot sinda sa saiya: “Taano ta dai mi kayang palayason idto?” Ipinaliwanag ni Jesus na huli iyan sa kakulangan ninda nin pagtubod, na nagsasabi: “An arog kaining klase mapapaluwas sana paagi sa pamibi.” (Marcos 9:28, 29) Kaipuhan an makusog na pagtubod na may kaibang pamibi para hagadon an makapangyarihan na tabang nin Diyos tanganing mapalayas an makapangyarihan na demonyo.

Bilang pagduduon, sinabi ni Jesus: “Sinisigurado ko sa saindo, kun igwa kamong pagtubod na siring kasadit kan pisog nin mustasa, sasabihon nindo sa bukid na ini, ‘Bumalyo ka hali digdi pasiring duman,’ dangan mabalyo iyan, asin dai nin ano man na magigin imposible sa saindo.” (Mateo 17:20) Makapangyarihan nanggad an pagtubod!

An mga kadipisilan na nakakaulang sa pag-uswag sa paglilingkod ki Jehova tibaad siring sa literal na bukid na dai kayang balyuhon asin dai kayang halion. Pero, kun papakusugon ta an satong pagtubod, mapapangganahan ta an siring na arog-bukid na mga ulang asin kadipisilan.