MATEO 8:19-22 LUCAS 9:51-62 JUAN 7:2-10

  • AN PAGHILING KI JESUS KAN MGA TUGANG NIYA

  • GURANO KAHALAGA KAN PAGLILINGKOD PARA SA KAHADIAN?

Sa laog nin pirang panahon, nakakonsentrar an gibuhon ni Jesus sa Galilea, kun sain mas inako siya kisa sa Judea. Saro pa, kan nasa Jerusalem siya asin paumayan niya an sarong lalaki kan Sabbath, “lalo pa lugod na naghinguwa an mga Judio na gadanon siya.”—Juan 5:18; 7:1.

Tigrakdag na ngunyan, mga Setyembre o Oktubre, kan 32 C.E., asin harani na an Kapiyestahan nin mga Tabernakulo (o, Payag-payag). Isineselebrar ini sa laog nin pitong aldaw, na sinusundan nin sarong sagradong pagtiripon sa ikawalong aldaw. An kapiyestahan tanda kan pagtatapos kan agrikultural na taon asin panahon iyan nin dakulang kaugmahan asin pasasalamat.

An mga tugang ni Jesus sa ina—si Santiago, Simon, Jose, asin Judas—nagsabi sa saiya: “Humali ka digdi asin magduman ka sa Judea.” An Jerusalem an sentro nin relihiyon kan nasyon. Sa panahon kan tulong taunan na kapiyestahan, matawuhon an siyudad. Nagrason an mga tugang ni Jesus: “Mayong tawo na isinesekreto an saiyang ginigibo kun pigmamawot niyang mamidbid siya sa publiko. Tutal ginigibo mo an mga bagay na ini, ihayag mo na lugod an sadiri mo sa kinaban.”—Juan 7:3, 4.

An totoo, an apat na tugang na ini “dai nagtutubod sa saiya” bilang an Mesiyas. Pero, gusto nindang mahiling siya kan mga nagkatiripon sa kapiyestahan na maggibo nin mga milagro. Huling aram ni Jesus an peligro, sinabihan niya sinda: “An kinaban mayo nin dahilan na maungis sa saindo, alagad iyan nauungis sa sako, huli ta nagpapatotoo ako na an mga gibo kan kinaban maraot. Magduman na kamo sa kapiyestahan; dai pa ako maduman sa kapiyestahan na ini, huli ta dai pa minaabot an oras ko.”—Juan 7:5-8.

Nagkapirang aldaw pakahali kan mga tugang niya kaiba kan kadaklan na nagbabaklay, siya asin an mga disipulo pasekretong naghali, na dai naririsa kan kadaklan. Inagihan ninda an mas direktang ruta pa-Samaria, imbes na an parating inaagihan na harani sa Salog nin Jordan. Si Jesus asin an mga disipulo mangangaipo nin madadagusan sa Samaria, kaya nagsugo siya nin mga mensahero na maiinot duman para makapag-andam. An mga tawo sa sarong lugar nagsayumang akuon sinda asin dai nagpahiling kan nakaugalian na pag-istimar huling pasiring si Jesus sa Jerusalem para sa kapiyestahan kan mga Judio. Si Santiago asin Juan anggot na naghapot: “Kagurangnan, gusto mong magpababa kami nin kalayo hali sa langit tanganing tumtumon sinda?” (Lucas 9:54) Sinaway sinda ni Jesus ta sinabi pa ninda iyan, asin nagpadagos sindang magbaklay.

Mantang nasa dalan, sarong eskriba an nagsabi ki Jesus: “Paratukdo, masunod ako sa saimo sain ka man magduman.” Nagsimbag si Jesus: “An mga layas na ayam may mga lungib asin an mga gamgam sa langit may mga salagan, alagad an Aki nin tawo dai lamang nin mahigdaan.” (Mateo 8:19, 20) An buot niyang sabihon, makakaeksperyensiya nin kasakitan an eskriba kun siya magin parasunod ni  Jesus. Asin garo baga mapalangkaw na marhay an eskriba para akuon an paaging ini nin pamumuhay. Kaya puwedeng ihapot kan kada saro sa sato, ‘Gurano ako kaandam na sumunod ki Jesus?’

Sinabi ni Jesus sa saro pang lalaki: “Magin parasunod taka.” Nagsimbag ini: “Kagurangnan, tuguti nguna akong magpuli asin ilubong an sakuyang ama.” Huling aram ni Jesus an kamugtakan kan lalaki, sinabi niya: “Pabayai an mga gadan na maglubong kan saindang mga gadan, pero ika, ipahayag mo an Kahadian nin Diyos sa gabos na lugar.” (Lucas 9:59, 60) Malinaw na bako pa man gadan an ama, ta kun iyo, posibleng marhay na mayo digdi an aki niya para makipag-ulay ki Jesus. An aki bakong andam na inuton sa buhay niya an Kahadian nin Diyos.

Mantang naglalakaw sinda pa-Jerusalem, saro pang lalaki an nagsabi ki Jesus: “Masunod ako sa saimo, Kagurangnan, pero tuguti nguna akong magpaaram sa mga kairiba ko sa harong.” Nagsimbag si Jesus: “Dai nin siisay man na tawo na nagkapot na nin arado asin naghihiling sa mga bagay sa likudan an maninigo sa Kahadian nin Diyos.”—Lucas 9:61, 62.

An mga gustong magin tunay na mga disipulo ni Jesus dapat na nakapokus an mga mata sa paglilingkod para sa Kahadian. Kun an paraarado dai magdadanay na nakahiling nin diretso sa inutan, posibleng marhay na magin tiriko an kali-kali. Kun bubutasan niya an arado para mahiling kun ano an nasa likudan, maaatraso an gibuhon sa uma. Kaagid kaiyan, an siisay man na minasalingoy sa lumang sistemang ini nin mga bagay puwede nanggad na masingkog sa dalan pasiring sa buhay na daing sagkod.