Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 22

Apat na Disipulo na Magigin mga Parasira nin Tawo

Apat na Disipulo na Magigin mga Parasira nin Tawo

MATEO 4:13-22 MARCOS 1:16-20 LUCAS 5:1-11

  • INAPOD NI JESUS AN MGA DISIPULO PARA SUNDAN SIYA NIN BILOG NA PANAHON

  • AN MGA PARASIRA NAGIN MGA PARASIRA NIN TAWO

Pagkatapos na purbaran kan mga tawo sa Nazaret na gadanon si Jesus, nagpa-Capernaum siya, harani sa Dagat kan Galilea, na inaapod man na “danaw nin Genesaret.” (Lucas 5:1) Kautuban ini kan hula sa libro ni Isaias na an mga tawo sa Galilea na nakaistar sa may dagat makakahiling nin dakulang liwanag.—Isaias 9:1, 2.

Iyo, digdi sa Galilea, nagpadagos si Jesus sa paghahayag na “an Kahadian kan kalangitan harani na.” (Mateo 4:17) Nahiling ni Jesus an apat sa mga disipulo niya. Kaiba-iba na niya sinda dati, pero kan magpuli sinda kaiba ni Jesus hali sa Judea, nagbaralik sinda sa hanap-buhay nindang pagsira. (Juan 1:35-42) Pero ngunyan, panahon na para magdanay sindang kaiba ni Jesus tanganing sanayon na ipadagos an ministeryo pag mayo na siya.

Kan naglalakaw si Jesus sa may baybayon, nahiling niya si Simon Pedro, an tugang kaining si Andres, asin an nagkapira nindang kairiba na hinuhugasan an saindang mga hikot. Nagrani si Jesus, naglunad sa sakayan ni Pedro, asin pinakiulayan ini na irayo sa baybayon an sakayan. Kan nakarayo-rayo na, nagtukaw si Jesus asin nagpuon na magtukdo nin mga katotoohan manungod sa Kahadian sa mga tawong nagkatiripon sa baybayon.

Pagkatapos kaini, nagsabi si Jesus ki Pedro: “Magduman kita sa hararom, asin ihulog nindo an saindong mga hikot tanganing makadakop kamo.” Si Pedro nagsimbag: “Paratukdo, magdamlag kaming nagpagal asin mayo kaming nadakop, pero sa sinabi mong iyan, ihuhulog ko an mga hikot.”—Lucas 5:4, 5.

Kan ihulog ninda an mga hikot, dakulon na sira an nadakop ninda kaya nagigisi na an mga hikot! Huli kaini, tulos nindang pinaypay an saindang mga kairiba sa karaning sakayan para magrani asin tumabang. Napano tulos an duwang sakayan nin kadakul na sira asin haros maglubog na an mga iyan huli sa gabat. Kan mahiling ini ni Pedro, luminuhod siya ki Jesus asin nagsabi: “Rumayo ka sa sako, Kagurangnan, huli ta ako tawong makasalan.” Nagsimbag si Jesus: “Dai ka na matakot. Puon ngunyan, mandadakop ka nin mga tawo.”—Lucas 5:8, 10.

Sinabi ni Jesus ki Pedro asin Andres: “Sumunod kamo sa sako, asin gigibuhon ko kamong mga parasira nin tawo.” (Mateo 4:19) Inapod niya man an duwa pang parasira, si Santiago asin Juan na mga aki ni Zebedeo. Tulos man sindang nagsunod. Kaya binayaan kan apat na ini an hanap-buhay nindang pagsira asin sinda an nagin inot na bilog na panahon na mga disipulo ni Jesus.