MATEO 18:21-35

  • PATAWADON NIN PITONG BESES?

  • ILUSTRASYON MANUNGOD SA BAKONG MAHIHIRAKON NA URIPON

Nadangog ni Pedro an sadol ni Jesus na maghinguwang resolberan an problema sa pag-ultanan nin magturugang nin sinda sana. Pero, garo baga gustong maaraman ni Pedro an eksaktong bilang kun pirang beses dapat gibuhon iyan.

Naghapot si Pedro: “Kagurangnan, sagkod sa pirang beses magkakasala sa sako an tugang ko tapos papatawadon ko siya? Pitong beses?” Itinutukdo nin ibang lider nin relihiyon na dapat magpatawad sagkod sa tulong beses. Kaya tibaad isipon ni Pedro na bukas-palad siyang marhay kun mapatawad siya nin “pitong beses.”—Mateo 18:21.

Pero, bakong kauyon kan itinutukdo ni Jesus an pagbilang sa nagigibong pagkakasala nin saro. Kaya itinanos niya si Pedro: “Sinasabi ko sa saimo, bakong sagkod sa pitong beses, kundi sagkod sa 77 beses.” (Mateo 18:22) Sa ibang pagtaram, mayong talaan. Mayo dapat nin limite kun pirang beses papatawadon ni Pedro an saiyang tugang.

Dangan isinaysay ni Jesus ki Pedro asin sa iba pa an sarong ilustrasyon para maitadom sa isip ninda an obligasyon na magin mapagpatawad. Manungod iyan sa sarong uripon na dai inarog an saiyang mahihirakon na kagurangnan. Gusto kan hadi na bayadan na kan mga uripon an utang ninda. Dinara sa saiya an sarong uripon na may dakulaon na utang, 10,000 na talento [60,000,000 na denario]. Imposibleng makabayad pa ini. Kaya ipinagbuot kan hadi na ipabakal an uripon, an agom niya, pati an mga aki niya para makabayad. Huli kaiyan, nagluhod an uripon sa pamitisan kan kagurangnan asin nakimahirak: “Halat-halaton mo lang po, babayadan ko an gabos kong utang sa saimo.”—Mateo 18:26.

Nahirak an hadi asin may kabuutan na pinatawad an dakulaon na utang kan uripon. Pagkatapos, nagluwas an uripon na ini asin nanumpungan an saro sa kapwa niya uripon na may utang sa saiya na 100 na denario. Pinugol niya an kapwa uripon asin pinunan na tilukon, na nagsasabi: “Bayadan mo an gabos na utang mo.” Pero an kapwa uripon nagluhod sa uripon na pinagkakautangan niya, na nakikimahirak: “Halat-halaton mo lang, babayadan taka.” (Mateo  18:28, 29) Pero, an uripon na pinatawad kan hadi an utang dai inarog an kagurangnan niya. Ipinapreso niya an kapwa uripon, na mas kadikit nanggad an utang, sagkod na dai ini nakakabayad.

Dangan sinabi ni Jesus na an iba pang uripon na nakahiling sa daing hirak na pagtratong ini nagsumbong sa kagurangnan, kaya angguton na ipinaapod kaini an uripon asin nagsabi: “Maraot na uripon, pinatawad ko su gabos mong utang kan makimahirak ka sa sako. Bako daw na dapat nagpahiling ka man nin pagkahirak sa kapwa mo uripon kun paanong nagpahiling ako nin pagkahirak sa saimo?” Itinao kan anggot na hadi an bakong mahihirakon na uripon sa mga bantay sa presuhan sagkod na dai nababayadan an gabos na utang. Bilang pagtatapos, sinabi ni Jesus: “Siring man kaiyan an gigibuhon sa saindo kan sakuyang langitnon na Ama kun an lambang saro sa saindo dai magpapatawad nin gikan sa puso sa saiyang tugang.”—Mateo 18:32-35.

Magayunon nanggad na leksiyon manungod sa pagpapatawad! Pinatawad kita nin Diyos sa dakulaon na pagkakautang ta na kasalan. Kun ikukumparar diyan, sadit sana an ano man na pagkakasala na nagigibo sa sato nin sarong Kristiyanong tugang. Asin bako sanang sarong beses kitang pinatawad ni Jehova kundi rinibong beses. Dai ta daw kayang patawadon nin nagkapirang beses an tugang ta, dawa pa may dahilan kita para magreklamo? Arog kan itinukdo ni Jesus sa Sermon sa Bukid, ‘papatawadon kita nin Diyos sa satuyang mga kasalan, kun paanong nagpatawad man kita sa mga nagkasala sa satuya.’—Mateo 6:12.