MATEO 9:1-8 MARCOS 2:1-12 LUCAS 5:17-26

  • PINATAWAD NI JESUS AN MGA KASALAN NIN SARONG LALAKING PARALITIKO ASIN PINAUMAYAN INI

Nabaretaan na kan mga tawo sa hararayong lugar an manungod ki Jesus. Dakul an nagbaklay dawa sa alanganin na mga lugar para magdangog sa saiya asin mahiling an saiyang mga milagro. Pero, pakalihis nin nagkapirang aldaw nagbalik siya sa Capernaum, an sentro kan saiyang gibuhon. An bareta na nagbalik siya nakalakop tulos digdi sa may Dagat kan Galilea. Bilang resulta, dakul an nagduruman sa harong na dinadagusan niya. An nagkapira sa sainda mga Fariseo asin mga paratukdo kan Katugunan na hali sa bilog na Galilea asin Judea, pati na sa Jerusalem.

“Dakulon an nagkatiripon mala ta mayo na nin mapupuwestuhan maski sa may pintuan, asin nagpuon siyang magpahayag sa sainda kan tataramon nin Diyos.” (Marcos 2:2) Ngunyan, may pambihira nanggad na mangyayari. Makakatabang iyan sa sato na masabutan na si Jesus may kapangyarihan na halion an dahilan kan pagsakit nin tawo asin ibalik an marahay na salud sa kiisay man na gusto niya.

Kan nagtutukdo si Jesus sa laog kan harong na pano nin tawo, may apat na lalaki na nagdara nin sarong lalaking paralitiko na nasa tiheras, o urualsang higdaan. Gusto nindang paumayan niya an saindang amigo. Pero huling matawuhon, “dai ninda siya mairani ki Jesus.” (Marcos 2:4) Imahinara an pagkadisganar ninda. Pero, nagsakat sinda sa patag na atop kan harong, binaklas an sarong parte kaiyan, dangan itinunton an tiheras na nahihigdaan kan paralitiko pababa sa laog kan harong.

Naanggot daw si Jesus? Dai nanggad! Napahanga siyang marhay sa pagtubod ninda asin sinabi sa paralitiko: “Pinatawad na an mga kasalan mo.” (Mateo 9:2) Pero talaga daw na makakapagpatawad si Jesus nin mga kasalan? Pigkuwestiyon ini kan mga eskriba asin Fariseo, na nangatanusan: “Taano ta arog kaini magtaram an tawong ini? Naglalanghad siya. Siisay an makakapagpatawad nin mga kasalan apuwera sa Diyos?”—Marcos 2:7.

Aram ni Jesus an sabuot ninda, kaya sinabi niya: “Taano ta may arog kaiyan na mga pangangatanusan sa saindong mga puso? Arin an mas pasil, an magsabi sa paralitiko, ‘Pinatawad na an mga kasalan mo,’ o an magsabing, ‘Buhat, alsaha an tiheras mo asin lakaw’?” (Marcos 2:8, 9) Iyo, base sa atang na idudulot ni Jesus pag-abot nin panahon, puwede niyang patawadon an mga kasalan kan tawong ini.

Dangan, ipinahiling ni Jesus sa mga tawo, pati na sa mga nagkukuwestiyon sa saiya, na may awtoridad siyang magpatawad nin mga kasalan digdi sa daga. Kinaulay niya an paralitiko asin pinagbutan: “Sinasabi ko sa saimo, Magbuhat ka, alsaha an tiheras mo asin magpuli ka na sa harong mo.” Ginibo tulos iyan kan lalaki, inalsa niya an saiyang tiheras asin naglakaw paluwas sa may atubangan ninda gabos. Napangalas nanggad an mga tawo! Pinamuraway ninda an Diyos asin nagsabi: “Dai pa kami kasuarin man nakahiling nin arog kaini”!—Marcos 2:11, 12.

Mahalagang mangnuhon na sinabi ni Jesus na magkakonektar an kasalan asin an hilang, asin na magkakonektar man an kapatawadan nin mga kasalan asin an marahay na salud. Itinutukdo kan Bibliya na an inot tang magurang, si Adan, nagkasala kaya gabos kita nagmana kan mga epekto nin kasalan—an hilang asin kagadanan. Pero sa pamamahala kan Kahadian nin Diyos, papatawadon ni Jesus an mga kasalan kan gabos na namumuot asin naglilingkod sa Diyos. Dangan hahalion na an hilang sagkod lamang.—Roma 5:12, 18, 19.