Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 55

Dakul an Nanggirirabo sa Sinabi ni Jesus

Dakul an Nanggirirabo sa Sinabi ni Jesus

JUAN 6:48-71

  • PAGKAKAN KAN SAIYANG LAMAN ASIN PAG-INOM KAN SAIYANG DUGO

  • DAKUL AN NAUYAM ASIN NAGPUNDO SA PAGSUNOD SA SAIYA

Sa sinagoga sa Capernaum, itinutukdo ni Jesus na siya an tunay na tinapay hali sa langit. An mga sinabi niya malinaw na nagkaigwa nin urog pang epekto kisa sa nainot niyang mga sinabi sa mga tawo na nagbaralik hali sa sirangan na baybayon kan Dagat kan Galilea, an mga nagkakan kan mga tinapay asin sira na itinao duman.

Ipinadagos ni Jesus an pagtutukdo niya: “An saindong mga apuon nagkakan kan manna sa kaawagan alagad ta nagkagaradan sinda.” Sa kabaliktaran, nagpaliwanag siya: “Ako an tinapay na buhay na nagbaba hali sa langit. Kun an siisay man magkakan kan tinapay na ini siya mabubuhay sagkod lamang; asin an totoo, an tinapay na itatao ko iyo an sakuyang laman para sa buhay kan katawuhan.”—Juan 6:48-51.

Kan Paskuwa kan 30 C.E., sinabi ni Jesus ki Nicodemo na an Diyos namuot na gayo sa kinaban kaya itinao niya an saiyang Aki bilang Paraligtas. Idinuon ngunyan ni Jesus na kaipuhan na kakanon an saiyang laman paagi sa pagtubod sa atang na gigibuhon niya. Iyan an paagi para mag-ako nin buhay na daing katapusan.

Minsan siring, dai nag-uyon an mga tawo sa sinabi ni Jesus. “Paano magigibong itao kan tawong ini an saiyang laman tanganing kakanon ta?” an hapot ninda. (Juan 6:52) Gusto ni Jesus na masabutan ninda na an sinasabi niya piguratibo o sarong talinhaga, bakong literal. Ipinahiling iyan kan sunod niyang sinabi.

“Sagkod na dai kamo magkakan kan laman kan Aki nin tawo asin mag-inom kan saiyang dugo, dai kamo magkakamit nin buhay. An siisay man na magkakan kan sakuyang laman saka mag-inom kan sakuyang dugo igwa nin buhay na daing katapusan, . . . huli ta an sakuyang laman tunay na kakanon asin an sakuyang dugo tunay na inumon. An siisay man na magkakan kan sakuyang laman saka mag-inom kan sakuyang dugo nagdadanay na kasaro ko.”—Juan 6:53-56.

Posibleng nakapaanggot nanggad iyan sa mga Judiong nagdadangog! Tibaad iniisip ninda na an itinutukdo ni Jesus kanibalismo o sarong pagbalga sa katugunan nin Diyos na nagbabawal sa pagkakan nin dugo. (Genesis 9:4; Levitico 17:10, 11) Pero an sinasabi niya bakong literal na pagkakan nin laman o pag-inom nin dugo. Ipinapahiling niya na an gabos na gusto kan buhay na daing katapusan dapat na magtubod sa atang na itatao niya pag idinulot na niya an saiyang perpektong hawak bilang tawo asin pinabulos na an saiyang dugo. Alagad, dawa an dakul sa mga disipulo dai naintindihan an katukduan na ini. May mga nagsabi: “Makagurugirabo an mga tataramon na ini; siisay an makakatagal sa pagdangog kaiyan?”—Juan 6:60.

Huling narisa ni Jesus na naggugurumud-gumod an nagkapira sa mga disipulo, naghapot siya: “Nauuyam kamo sa sinabi ko? Paano palan kun mahiling nindo an Aki nin tawo na nagsasakat sa dati niyang kinamumugtakan? . . . An mga itinataram ko sa saindo espirituwal asin nagtatao nin buhay. Alagad may nagkapira sa saindo na dai nagtutubod.” Huli kaini, dakul na disipulo an nagharali asin dai na nagsunod sa saiya.—Juan 6:61-64.

Kaya hinapot ni Jesus an 12 apostol: “Kamo, gusto man nindong maghali?” Nagsimbag si Pedro: “Kagurangnan, kiisay pa man kami maduman? Yaon sa saimo an mga tataramon nin buhay na daing katapusan. Nagturubod kami asin naaraman mi na ika an Banal na Lingkod nin Diyos.” (Juan 6:67-69) Saro nanggad na kapahayagan nin kaimbudan, dawa ngani sa puntong ini dai pa lubos na nasasabutan ni Pedro saka kan iba pang mga apostol kun ano an itinutukdo ni Jesus sa bagay na ini!

Minsan ngani naugma sa simbag ni Pedro, si Jesus nagsabi: “Ako an nagpili sa saindong dose, bako? Pero igwa diyan sa saindo nin sarong parapakaraot.” (Juan 6:70) An pinapanungdan ni Jesus iyo si Judas Iscariote. Posibleng sa puntong ini narisa na ni Jesus na si Judas nagpupuon nang humiro uyon sa saiyang salang pagmawot.

Pero, siguradong naugma si Jesus na maaraman na si Pedro saka an iba pang mga apostol dai nadisganar sa pagsunod sa saiya asin sa pakikikabtang sa nagliligtas-buhay na gibuhon na ginigibo niya.