MATEO 11:2-15 LUCAS 7:18-30

  • NAGHAPOT SI JUAN BAUTISTA MANUNGOD SA PAPEL NI JESUS

  • INUMAW NI JESUS SI JUAN

Mga sarong taon nang nakapreso si Juan Bautista. Pero, nababaretaan niya pa man giraray an makangangalas na mga gibo ni Jesus. Imahinara kun ano an namatian ni Juan kan ibareta kan mga disipulo niya na binuhay liwat ni Jesus an aking lalaki kan balo sa Nain. Minsan siring, gusto ni Juan na maaraman mismo hali ki Jesus kun ano an buot sabihon kan gabos na ini. Kaya inapod ni Juan an duwa sa mga disipulo niya. Para gibuhon an ano? Tanganing haputon ninda si Jesus: “Ika an Saro na maabot, o may hahalaton kaming iba?”—Lucas 7:19.

Makangalas daw an hapot na iyan? Si Juan sarong maimbod na tawo; nahiling niya an espiritu nin Diyos na buminaba ki Jesus asin nadangog an boses nin pag-uyon nin Diyos kan bawtismuhan niya si Jesus haros duwang taon na an nakaagi. Mayong dahilan na isipon na nagluya an pagtubod ni Juan. Ta kun iyo, dai na kutana siya uumawon na marhay ni Jesus sa pagkakataon na ini. Pero kun si Juan dai man nagdududa, taano ta ihinapot niya ini ki Jesus?

Tibaad gusto sana ni Juan na siguraduhon giraray hali mismo ki Jesus na siya an Mesiyas. Mapapakusog kaini si Juan mantang nagsasakit ini sa presuhan. Asin minalataw na base sa hapot ni Juan, igwa pa siyang gustong maaraman. Pamilyar siya sa mga hula sa Bibliya na an Linahidan nin Diyos magigin hadi asin paraligtas. Alagad, pakalihis nin dakul na bulan pakabawtismuhi ki Jesus, napreso si Juan. Kaya naghahapot siya kun may saro pang maabot, saro na masalihid ki Jesus, sabi ngani, na matapos sa pag-utob kan gabos na ihinula na gigibuhon kan Mesiyas.

Imbes na sabihon sana sa mga disipulo ni Juan na ‘Ako talaga an Saro na maabot,’ nagtao si Jesus nin patotoo na sinusuportaran siya nin Diyos paagi sa pagpaumay sa dakul na tawo na may lain-lain na klase nin hilang asin kamatian. Dangan sinabi niya sa mga disipulo: “Bumalik kamo ki Juan asin ibareta nindo sa saiya an mga nadadangog saka nahihiling nindo: An mga buta nakakahiling na asin an mga pilay nagraralakaw, an mga may leproso nagigin malinig asin an mga bungog nakakadangog, an mga gadan binubuhay asin an mga dukha pinapahayagan kan maugmang bareta.”—Mateo 11:4, 5.

An hapot ni Juan puwedeng magparisa na naglalaom siya na may urog pang gigibuhon si Jesus asin na tibaad patalingkason siya kaini sa presuhan. Pero, an sinasabi ni Jesus iyo na dai maglaom si Juan nin labi pa sa mga milagrong ginigibo niya.

Kan makahali na an mga disipulo ni Juan, sinigurado ni Jesus sa mga tawo na si Juan labi pa sa sarong propeta. Siya “an mensahero” ni Jehova na ihinula sa Malakias 3:1. Siya man an propetang si Elias na ihinula sa Malakias 4:5, 6. Ipinaliwanag ni Jesus: “Sinisigurado ko sa saindo, sa mga ipinangaki nin mga babayi, dai pa nin siisay man na nakakalabi ki Juan Bautista, alagad an sarong mas hababa duman sa Kahadian nin kalangitan nakakalabi sa saiya.”—Mateo 11:11.

Sa sinabi ni Jesus na an sarong mas hababa duman sa Kahadian nin kalangitan nakakalabi ki Juan, ipinapahiling niya na si Juan dai mapapaduman sa langitnon na Kahadian. Inandam ni Juan an dalan para ki Jesus pero nagadan siya bago buksan ni Cristo an dalan pasiring sa langit. (Hebreo 10:19, 20) Alagad, si Juan sarong maimbod na propeta nin Diyos asin magigin daganon na sakop kan Kahadian nin Diyos.